En 7 horas 1.106 familias solicitan una ayuda de emergencia en Barakaldo

Este lunes a las 15:00 horas del mediodía han solicitado cita 1.106 familias. Se estaba concertando entrevista para el 19 de abril

En el transcurso del año 2023 3.000 familias solicitaron una cita con los servicios sociales municipales.

Frente a una insuficiente dotación presupuestaria desde el equipo de gobierno se apuesta por endurecer los requisitos de acceso a las ayudas de emergencia y por aprobar decretos de alcaldía que recortan la cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias para hacer frente a sus necesidades más básicas: vivienda, alimentación, vestuario y atención sanitaria.

Política de recortes a sumar a la falta de personal encargado de gestionar las solicitudes (trabajadoras sociales y personal administrativos) del “Equipo de Ayudas Económicas”. Esta situación provoca demoras de 6 meses en la tramitación y resolución de los expedientes.

Astelehen honetan, eguerdiko 15: 00etan, 1.106 familiak hitzordua eskatu dute. Elkarrizketa hitzartzen ari ziren apirilaren 19rako

Nahikoa aurrekontu esleitu ez denez, gobernu-taldeak larrialdiko laguntzak jasotzeko baldintzak gogortzearen alde egin du. Gainera, alkatetza-dekretuak onartu dira, familiek oinarrizko premiei aurre egiteko (etxebizitza, elikadura, jantziak eta osasun-arreta) dituzten prestazioen zenbatekoa murrizteko.

Murrizketa-politika horri «Laguntza Ekonomikoen Taldearen» eskaerak kudeatzeko langilerik eza gehitu behar zaio (gizarte-langileak eta administrariak). Egoera horrek 6 hilabeteko atzerapenak eragiten ditu espedienteak izapidetu eta ebazteko orduan.

Astelehen honetan, eguerdiko 15: 00etan, 1.106 familiak hitzordua eskatu dute.
Protestan por el retraso en la apertura de las ayudas sociales y el «insuficiente» presupuesto dedicado a ellas
En 7 horas 1.107 familias solicitan una ayuda de emergencia en Barakaldo.


Protesta contra el recorte de cuantías, endurecimiento de requisitos y retraso en la apertura del plazo de solicitudes para el acceso a las ayudas de emergencia

Barakaldo, lunes 19 de febrero de 2024

En el día de apertura del plazo de solicitudes para el acceso a las ayudas de emergencia protesta en Barakaldo contra el recorte de cuantías y endurecimiento de requisitos y acceso.

Hay que tener en cuenta que en el transcurso del año 2023 cerca de 3.000 familias barakaldesas concentraron cita con los servicios sociales municipales.

Sin embargo, y ante esta realidad social, el equipo de gobierno local sigue sin dotar de un suficiente presupuesto a las ayudas económicas municipales, endurece los requisitos de acceso y recorta la cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas

Además, el retraso en la reapertura del plazo de solicitudes y la demora del procedimiento (atención, apertura de expediente, tramitación y concesión) suponen una espera de un mínimo seis meses para acceder a una cobertura mínima para poder llegar a fin de mes.

Este lunes 19 de febrero, y tras varias movilizaciones, el Ayuntamiento de Barakaldo ha reabierto el plazo de solicitudes para el acceso a las ayudas de emergencia tras casi 4 meses sin que las familias de la localidad hayan podido solicitar estas prestaciones para cubrir sus necesidades más básicas.

A fin de evitar aumentar la dotación presupuestaria para gasto social gobierno local ha recortado en un 20% la asignación a percibir por las familias con graves dificultades económicas y ha denegado sistemáticamente el acceso a las subvenciones para “gastos relativos a las necesidades primarias”, las cuales permiten cubrir carencias tan básicas como la alimentación.

Además, el equipo de gobierno se ha acogido a una disposición del Gobierno Vasco que habilita a los consistorios a denegar las prestaciones económicas a las familias que reúnan los requisitos “en caso de no existir un crédito consignado suficiente para atender el conjunto de situaciones de emergencia”, la cual le ha sido aplicada el pasado año 2023 a cerca de un centenar de familias de la localidad.

Por último, el Ayuntamiento de Barakaldo vulnera doblemente la “Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, que exige a las instituciones locales mantener el plazo de solicitudes de las ayudas de emergencia abierto durante los 12 meses del año y limitar el tiempo de tramitación de los expedientes a un máximo de 2 meses. El Ayuntamiento de Barakaldo cierra el plazo de solicitud durante casi 4 meses y demora la tramitación hasta los 6.

Esta política de recortes del equipo de gobierno ha conllevado que el Ararteko abra expediente al Ayuntamiento de Barakaldo debido a las múltiples vulneraciones de derechos a la población precarizada y por sus reiteradas irregularidades en materia social.

El defensor del pueblo interviene ante la situación generada a decenas de familias que vieron imposibilitado el acceso a las ayudas de emergencia los años 2020 y 2021. Pese a que estas familias cumplían los requisitos y entregaron la documentación exigida en tiempo y forma, no se les abonó su ayuda de emergencia alegando que “no queda acreditada la entrega de toda la documentación solicitada.”

A esta política de recortes se le debe sumar la falta de personal encargado de gestionar las solicitudes (trabajadoras sociales y personal administrativo) del “Equipo de Ayudas Económicas”, situación que provoca demoras injustificables para unas prestaciones destinadas a circunstancias de “emergencia social”.

La actual situación de dificultades para llegar a fin de mes requiere de una mayor inversión en el presupuesto destinado a las ayudas económicas municipales, revertir los recortes de acceso a las ayudas de emergencia, ampliar el personal de los servicios sociales municipales y en consecuencia, para que la cobertura de las necesidades básicas de las familias precarizadas y empobrecidas y con más dificultades económicas del municipio sea una cuestión prioritaria.


Laguntzak murriztearen, baldintzak gogortzearen eta larrialdietarako laguntzak jasotzeko eskabideak aurkezteko epea atzeratzearen aurkako protesta.

Barakaldo, 2024ko otsailaren 19a

Barakaldon larrialdietarako laguntzak jasotzeko eskabideak aurkezteko epea ireki den egunean, protesta egin da, zenbatekoak murriztearen eta baldintzak eta sarbidea gogortzearen aurka.

Kontuan izan behar da 2023an 3.000 familia barakaldar inguruk hitzordua eskatu zutela udaleko gizarte-zerbitzuekin.

Hala ere, eta errealitate sozial horren aurrean, tokiko gobernu-taldeak ez die aurrekontu nahikorik ematen udaleko laguntza ekonomikoei, eskuratzeko baldintzak gogortzen ditu eta herriko familiek beren oinarrizko premiei aurre egiteko eskubidea duten prestazioen zenbatekoa murrizten du.

Gainera, eskaeren epea berriro irekitzeko atzerapenak eta prozeduraren atzerapenak (arreta, espedientea irekitzea, izapidetzea eta ematea) gutxienez sei hilabeteko itxaronaldia dakarte hilaren amaierara iritsi ahal izateko gutxieneko estaldura bat eskuratzeko.

Astelehen honetan, otsailaren 19an, eta hainbat mobilizazioren ostean, Barakaldoko Udalak larrialdiko laguntzak eskatzeko epea ireki du, ia 4 hilabetez herriko familiek ezin izan baitituzte prestazio horiek eskatu beren oinarrizko beharrak asetzeko.

Gastu sozialerako aurrekontua ez handitze aldera, tokiko gobernuak %20 murriztu du zailtasun ekonomiko larriak dituzten familiek jaso beharreko diru-kopurua, eta sistematikoki ukatu du «lehen mailako premiei lotutako gastuetarako» dirulaguntzak eskuratzea. Gastu horiei esker, elikadura bezalako oinarrizko gabeziak bete daitezke.

Gainera, gobernu-taldeak Eusko Jaurlaritzaren xedapen bati heldu dio, zeinaren bidez udalei ahalmena ematen baitzaie baldintzak betetzen dituzten familiei prestazio ekonomikoak ukatzeko, «baldin eta ez badago nahikoa kreditu kontsignaturik larrialdi-egoerei erantzuteko». Ukapen hori herriko ehun familia ingururi aplikatu zitzaien 2023an.

Azkenik, Barakaldoko Udalak bi aldiz urratzen du «Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legea». Lege horren arabera, toki-erakundeek larrialdietarako laguntzak eskatzeko epea irekita eduki behar dute urteko 12 hilabeteetan, eta espedienteak izapidetzeko denbora gehienez 2 hilabetera mugatu behar dute. Barakaldoko Udalak ia 4 hilabetez itxi du eskaera egiteko epea, eta 6 hilabetera arte atzeratu du tramitazioa.

Gobernu taldearen murrizketa politika horren ondorioz, Arartekoak espedientea ireki dio Barakaldoko Udalari, prekarizatutako biztanleriari hainbat eskubide urratu zaizkiolako eta gizarte-arloan behin eta berriz irregulartasunak izan dituelako.

Herriaren defendatzaileak esku hartzen du 2020 eta 2021 urteetan larrialdiko laguntzak jasotzea eragotzi zuten dozenaka familientzat sortutako egoeran. Nahiz eta familia horiek baldintzak betetzen zituzten eta eskatutako dokumentazioa garaiz eta behar bezala aurkeztu zuten. Ez zitzaien larrialdiko laguntza ordaindu, eta honako hau alegatu zen: «ez da egiaztatu eskatutako dokumentazio guztia entregatu denik. »

Murrizketa-politika horri gehitu behar zaio «Laguntza Ekonomikoen Taldearen» eskaerak kudeatzeaz arduratzen den langilerik eza (gizarte langileak eta administrariak), egoera horrek justifikaziorik gabeko atzerapenak eragiten baititu «gizarte-larrialdiko» egoeretara bideratutako prestazioetarako.

Egungo krisi ekonomikoa dela eta, inbertsio handiagoa egin behar da udal-laguntza ekonomikoetarako aurrekontuan, larrialdiko laguntzak eskuratzeko murrizketei buelta eman behar zaie eta udaleko gizarte-zerbitzuen plantilla handitu behar da. Azken batean, udalerriak zailtasun ekonomiko gehien dituen familia prekarizatu eta pobretuen oinarrizko premiak betetzea lehentasunezko gaia da.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail