Martes 7 de junio, ayuno de 30 horas por el derecho a una vivienda digna

Ley vasca moradaEusko Jaurlaritzak prekarietatera bultzatzen gaitu
Diferentes colectivos sociales realizaremos en Bilbo, más en concreto en el “Arenal”, un «Ayuno de 30 horas contra los recortes y por el derecho a una vivienda digna».
Esta iniciativa se desarrollará desde las 11:00 horas de la mañana del martes 7 hasta las 17:00 horas de la tarde del miércoles 8 de junio.

ETXEBIZITZA ESKUBIDEAREN ALDE
La intención de esta movilización es denunciar los recortes contemplados en la «Ley de Vivienda» y el «Decreto» que la desarrolla.
Además, de los requisitos de inscripción en Etxebide. Los cuales dejan fuera del acceso a una vivienda, o las prestaciones sociales que garantizan su acceso, a decenas de personas y/o familias de la Comunidad Autónoma Vasca.

Bizkaiko eragile sozialak:
Argilan, Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo), Asociación Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, SOS Racismo y PAH Kaleratzerik EZ – STOP Desahucios Bizkaia.


Comunicado

Eusko Jaurlaritzak prekarietatera bultzatzen gaitu:
gizarte prestazioetan murrizketarik ez.

Etxebizitzaren beharrei erantzungo dion prestazio ekonomiko berri bat sortzearen aitzakiaz, Eusko Jaurlaritzak euren politika ultra- neoliberaletan sakontzen dituzten  murrizketak ezkutatzen ditu. Esan nahi baita, lege aldaketak gaur egun alokairua ordaintzeko erabiltzen diren beste bi laguntza desagerraraziko ditu: Etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO) eta Gizarte-larrialdietarako laguntza (GLL) Gizarte-prestazioen eremuan egiten den eskubide murrizketa honek errenta baxuko gizarte-sektore ahulenak areago pobretuko ditu, gizatalde askok etxebizitzaren inguruan dituzten oinarrizko beharrak aintzat hartu gabe.

2015. urtean, 30.000 bizikidetza-unitate inguruk EPO jaso zuten eta beste 6.500ek GLL. PSEk, EH BILDUk eta UPDk 2015ean onartutako Etxebizitza legeak jasotzen duen moduan, PNV-EAJren dekretua indarrean sartzen denean eta,, egun Lanbidek ezartzen dituen erizpideak betetzen dituzten pertsonek edo alokairua ordaintzeko GLL-ak kobratzen dituztenek galduko dute prestazio ekonomikoa eskatzeko euren eskubidea.

Eskubideen murrizketa hau, etxebizitzarako prestazio ekonomiko berria lortzeko baldintzak gogortzearen ondorio zuzena da. Besteak beste, Legeak zein Dekretuaren zirriborroak bi eskakizun berri dakartzate: Etxebiden alokairu eskatzaile gisa 4 urteko antzinatasuna edukitzea edo gutxienez 3.000 euroko diru-sarrerak frogatzea.

Egun, EPO lortzeko, Etxebideko eskatzaileen erregistroan izena emateko baino ez da eskatzen, ez antzinatasunik ez  gutxienezko diru-sarrerarik galdegin gabe.
Era berean, etxebizitzako prestazio ekonomiko berritik kanpo geratuko dira pentsio moduko ostatu kolektiboetan bizi edo apopilotza kontratuak sinatu dituzten pertsonak; hala nola etxebizitzako prestazioa lan-sarreren osagarri gisa jasotzen dutenak.

Beste alde batetik, legeak dio etxebizitzarako prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubide subjektiboa modu mailakatuan gauzatuko dela. Legea indarrean sartzen den urtean prestazioa 3 kidez edo gehiagoz osatutako bizikidetza-taldeek jaso ahal izango dute (Etxebiden antzinatasuna eta diru-sarreren baldintzak bete behar dituztela); bigarren urtean zehar eskubidea izango dute 2 kidez osatutako familia unitateek;eta hirugarren urtean, pertsona bakarrekoek. EPO-ren egungo egoeran, DSBL jasotzeko eskubidea duten bizikidetza-unitate guztiek euren etxebizitzarako prestazioa eska dezakete.

Era berean, murrizketen politika honek kalte egingo die bereziki etxebizitza partekatzen dutenei. EPO sistemaren bidez, bizikidetza-unitate bakoitzak (gehienez bi, etxebizitza bakoitzeko) Lanbidek ezarritako 250 euro jasotzeko eskubidea dauka; etxebizitzarako prestazio ekonomiko berriarekin, aldiz, zenbateko hori erdira jaitsiko da.

Bizkaiko gizarte-eragileok alokairu sozial bat lortzeko eskubidea aldarrikatzen dugu. Pertsona guztiek etxebizitza egokia, segurua, erosoa eta oinarrizko zerbitzuekin  erabiltzeko eta gozatzeko eskubidea izan beharko lukete.

Etxebizitzaren erabileraren balorea berreskuratzea beharrezkoa da, merkantziaren logikatik kanpo utzi behar dugu. Etxebizitzaren arazoari erantzun kolektiboa eman behar diogu, ez baitago konpontzerik merkatu edo espekulazio logikaren barne. Alokairuen merkatuaren erregularizazioa, alokairu soziala, hutsik dauden etxeen okupazioa eta  berrerabilpena, hauek guztiek premiazko ekintzak izan behar dute etxebizitza eskubidea bermatzeko.

Eusko Legebiltzarrak onartutako legeak eta PNV/EAJk eginiko dekretuaren zirriborroak ez dute ez eskubide hau bermatzen ez  etxebizitza-aukerak eskaintzen merkatuaren logikatik kanpo. Ez lege honek ezta dekretuak ere ez diote erantzun eraginkor bat ematen etxebizitzaren egiturazko arazoari. Era berean, ez dute desagerrarazten biztanleriaren zati handi batek pairatzen dituen etxebizitzaren inguruko egoera larriak.

Bizkaiko eragile sozialek:

•    Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu etxebizitza dekretuaren zirriborroa bertan behera uzteko eta eskubide zein gizarte prestazioetan murrizketak ekar litzakeen edozein neurri errefusatzeko.

•    PSEri, EH BILDUri eta UPD-ri Etxebizitza Legea zuzentzeko eskatzen diegu, alegia legeak jasotzen dituen murrizketa guztiak bertan behera uzteko. Era berean, geure aldarrikapenei eusten diegu: besteak beste, alokairu sozialeko etxebizitza lortzeko eskubidearen legezko aitorpena, hutsik dauden etxebizitzak birgaitu eta okupazioari lehentasuna ematea eraikuntza berrien aurrean. Halaber, etxebizitza merkatu zein kapitalismoaren menpekotasunetik askatzeko eskatzen dugu, merkantzia izateari behingoz utz diezaion. kanpoko etxebizitzaren desmerkantilizaziorako beharrezko den prozesuari hasiera ematea.

•    Hego Euskal Herriko instituzioei errotiko aldaketa eskatzen diegu, bai politiketan baita  politika egiteko moduan ere. Parte-hartze soziala eta bizitzaren jasangarritasuna eredu sozio-ekonomikoren erdian jartzeko.

Bizkaiko eragile sozialak:
Argilan, Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo), Asociación Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, SOS Racismo y PAH Kaleratzerik EZ – STOP Desahucios Bizkaia.


El Gobierno Vasco nos empuja a la precariedad:
No al recorte de las prestaciones sociales

Bajo el pretexto de crear una nueva prestación económica destinada a cubrir las necesidades de vivienda, el Gobierno Vasco esconde una profundización de sus políticas de recortes ultra – neoliberales: la eliminación de la Prestación Económica de Vivienda (PCV) y de las Ayudas de Emergencia Social (AES), destinadas al pago de un alquiler.

Este recorte efectivo de derechos en el ámbito de las prestaciones sociales empobrecerá aún más a aquellos sectores sociales con menor renta disponible y en situación de mayor vulnerabilidad, dejando desatendidas las necesidades básicas de vivienda de amplios colectivos poblacionales.

En el año 2015, cerca de 30.000 unidades convivenciales percibieron la PCV y otras 6.500 las AES. Cuando entre en vigor el Decreto elaborado por el PNV y como se desprende de la Ley de Vivienda, aprobada en 2015 a iniciativa de PSE, EH BILDU y UPD, muchas de las personas que en la actualidad cumplen con los requisitos exigidos por Lanbide o que acceden a cobrar las AES, destinadas a cubrir el pago de un alquiler, perderán su derecho a reclamar una prestación económica.

Este recorte de derechos es consecuencia directa del endurecimiento de requisitos para acceder a la nueva prestación económica de vivienda. Entre las nuevas exigencias que surgen tanto de la Ley como del borrador de Decreto, se establece una antigüedad mínima de 4 años en el registro de inscripción de Etxebide como demandante de vivienda en régimen de alquiler y demostrar unos ingresos mínimos de 3.000 euros.

En la actualidad, para acceder a la PCV se exige únicamente una solicitud de inscripción en este registro, sin requisitos de antigüedad ni de ingresos mínimos.

La nueva prestación económica de vivienda dejará también sin cobertura a aquellas personas que habitan en alojamientos colectivos como pensiones o tengan suscritos contratos de pupilaje; y a quienes perciben la prestación de vivienda como complemento de ingresos de trabajo.

Por otro lado, la Ley establece que el derecho subjetivo a percibir la prestación económica de vivienda se hará efectivo de manera escalonada. Durante el primer año de entrada en vigor de la Ley sólo tendrán acceso a la prestación los grupos convivenciales de 3 o más miembros (y que cumplan con los requisitos de antigüedad en Etxebide y de ingresos).
Durante el segundo año, podrán reclamar su derecho las unidades familiares de dos miembros y en el tercer año, las unipersonales. En el actual régimen de la PCV, todas las unidades convivenciales con derecho a cobrar la RGI pueden reclamar su prestación de vivienda.

A su vez, esta política de recortes penalizará especialmente a aquellas personas que comparten piso.  Con el sistema de la PCV, cada unidad convivencial (de un máximo de hasta 2 por vivienda) tiene derecho a percibir los 250 euros estipulados por Lanbide, mientras que con la nueva prestación económica de vivienda, ese monto se verá reducido a la mitad.
Los Colectivos Sociales de Bizkaia continuamos demandado el reconocimiento efectivo por ley al acceso a una vivienda de alquiler social. Toda persona debería tener derecho al uso y disfrute de una vivienda adecuada, segura, cómoda y con servicios esenciales.

Hay que recuperar el valor de uso de la vivienda, situarla bajo lógicas no mercantiles y enmarcar el problema de la vivienda como un asunto colectivo, que no puede ser resuelto atendiendo a la lógica del mercado ni de la especulación. La regulación del mercado de los alquileres, el alquiler social, la rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías deben ser acciones prioritarias para garantizar el acceso a la vivienda y su redistribución.

Ni las ley de vivienda aprobada por el Parlamento Vasco ni el borrador de decreto elaborado por el PNV garantizan este derecho ni crean alternativas habitacionales suficientes al margen de la lógica del mercado. Ni esta ley ni el decreto representan una respuesta efectiva al problema estructural de acceso a la vivienda ni contribuyen a disminuir las graves situaciones de precariedad habitacional en las que se encuentra buena parte de la población.

Los Colectivos Sociales de Bizkaia:

•    Exigimos al Gobierno Vasco que retire el borrador de Decreto de Vivienda, y que renuncie a aprobar ninguna medida que suponga un recorte de los derechos y de las prestaciones sociales

•    Exigimos al PSE, EH BILDU y UPD una rectificación de la Ley de Vivienda, que retire todos los recortes recogidos en la misma a la vez que nos reafirmamos en nuestras reivindicaciones, entre las que se encuentran la demanda de reconocimiento efectivo por ley al acceso a una vivienda de alquiler social, la priorización de la rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías frente a las de nueva construcción y el inicio de un necesario proceso de desmercantilización de la vivienda, no sometido a las reglas del mercado y del capitalismo.

•    Exigimos a las instituciones de Hego Euskal Herria un cambio radical de sus políticas y de sus formas de hacer política. Reivindicamos la participación social activa y poner la sostenibilidad de la vida en el centro del modelo socio-económico.

Colectivos Sociales de Bizkaia:
Argilan, Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo), Asociación Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, SOS Racismo y PAH Kaleratzerik EZ – STOP Desahucios Bizkaia.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail