Xarxa Feminista PV

2007 - 03 - 01 Document de la Plataforma Feminista del PV per als Partits polìtics davant les eleccions de Maig 2007

Jueves 1ro de marzo de 2007

La Plataforma Feminista del PV ha mantenido tres entrevistas con los partidos y políticos que concurren a las próximas elecciones autonómicas y locales para presentar el documento elaborado.

La primera entrevista fue con EUPV, en concreto con su coordinadora Gloria Marcos, quien manifestó a la PFPV su compromiso de asumir las reivindicaciones planteadas en el documento.

La segunda entrevista fue con el PSPV, en concreto con el candidato Joan Ignasi Pla y la responsable del área de la Dona Consuelo Catalá, manifestando asimismo su compromiso con las reivindicaciones recogidas en el documento, incluyéndolas en el programa electoral. Como muestra de ello el día 9 de Marzo el PSPV ha anunciado que si gobierna creará una Consellería de Igualtat a cuyo frente se encontrará una mujer

La tercera entrevista fue con el BLOC, siendo recibidas por los representantes Mamen Gimeno y Tomás Pérez, quienes fueron muy receptivos a todo lo expuesto por la Plataforma y se comprometieron a asumir el documento que se les presentó

Raons per a redactar aquest Document

Volem presentar un Document que hem elaborat com PFPV per a entregar als partits polítics davant de les pròximes eleccions autonòmiques i locals, per a la qual cosa hem demanat cita a totes les formacions polítiques que concorren a les eleccions a fi de presentar-se’l personalment i demanar que es comprometen a complir els punts que apareixen en el document.

Les eleccions és el moment en què totes les formacions inclouen entre les seues promeses programes d’igualtat. En el document es contenen les mesures que considerem imprescindibles per a realitzar polítiques d’avanç en la igualtat real entre dones i hòmens i de lluita contra la violència de gènere.

Exigirem el seu compliment des d’ara, durant i després de les eleccions.

DOCUMENT DE LA PLATAFORMA FEMINISTA DE VALENCIA PER A ENTREGAR ALS PARTITS POLITICS DAVANT LES ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES DEL 2007

Estimada Senyora Secretària General

Estimat Sr. Secretari General

El present document és el resultat de l’acord de totes les organitzacions que conformen la Plataforma Feminista del País Valencià i reflexa les aspiracions de les dones que la constitueixen de cara a les properes eleccions.

Hem avançat força en la consecució dels drets formals de les dones, però encara estem lluny d’aconseguir la igualtat real: Vostès ho saben i nosaltres tambè, és per això que és necessari que des dels diferents governs es duguen a terme polítiques que acceleren el procés cap a la igualtat real.

Confiem que l’actual Avantprojecte de “Ley de Igualdad”, que es troba en discussió al Congrès dels Diputats, puga entrar en vigor aviat i que siga una realitat el permís parental de quatre setmanes exclusiu i intransferible per als pares i que es modifique el període de carència per tal que qualsevol dona embarazada que estiga donada d’alta a la Seguretat Social, puga gaudir de setze setmanes.

Pel que fa allò que compet a la nostra autonomia, a la Comunitat Valenciana, s’evidencia uns de Plans d’Igualtat amb minsa dotació econòmica, sense terminis d’execució i sense arribar a implantar-se, es succeeixen uns a altres a una velocitat de vertígen. A hores d’ara se’ns anuncia el IV Pla d’Igualtat i el III no ha estat encara avaluat.

La Llei 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre dones i homes, del Govern Valencià, més ambigua i indeterminada en els seus continguts que el III Pla d’Igualtat, no ha tingut cap repercussió en la consecució de la igualtat real en la Comunitat Autònoma Valenciana.

La nostra comunitat encapçalà la llista de dones víctimes de la violència de génere en el 2005 i tot i això la “La Ley Orgánica contra la Violencia de Género”, no ha estat implementada en accions que són fonamentals per a l’eradicació d’aquesta violencia, tot i que la posada en marxa compet al Govern Valencià amb coordinació en les Administracions Locals.

La Plataforma Feminista ha denunciat reiteradament davant els mitjans de comunicació l’incompliment d’aquestes mesures.

Per tot això volem nomenar les mesures que la nostra organització considera necessàries i imprescindibles per poder aconseguir la igualtat real entre homes i dones, així com l’eradicació de la violencia de génere:

1.-Creació de la Conselleria d’Igualtat d’Oportunitats amb pressupost propi i suficient.

2.- Creació de Plans d’Igualtat reals i efectius, amb objectius quantificats econòmicament, amb terminis d’execució i amb l’assessorament, control, seguiment i avaluació per part del Consell de les Dones.

3.- Creació d’un nou model del Consell de les Dones, modificant el reglament per tal que els dictàmens d’aquest Consell els conega necessàriament el Govern Valencià a l’hora de l’aprovació de qualsevol avantprojecte.

Considerem necessari modificar també la composició d’aquest Consell per tal d’implicar a una àmplia representació de la ciutadania i prioritàriament la Plataforma Feminista del País Valencià.

4.- Inclusió en el nou Pla d’Igualtat, una àrea específica dedicada a la visibilització i normalització de les dones lesbianes, tal i com ho reflexen els Plans d’Igualtat basc i català, entre d’altres, implementant les mesures necessaries per al coneixement i difusió de les darreres modificacions del Codi Civil, respecte dels drets de les parelles homosexuals, lesbianes i transexuals.

5.-Donant la transcendental importancia que té l’educació, volem una especificació en el Pla d’igualtat de mesures concretes, per a l’alumnat i el professorat, per tal de prevenir i erradicar la violencia de gènere als centres educatius, així com enunciar mesures per a que la presència de la dona en la direcció i en els órgans de decissió siga proporcional a la seva presència en l’exercici de la professió.

6.-Per al desenvolupament de la Llei Integral contra la Violencia de Gènere en l’àmbit educatiu, s’ha d’incloure la coeducació com única pràctica pedagógica que fa posible l’ educació per la Igualtat, així com la introducció de l’Educació Sexual i afectiva en el Currículum de tots els nivells no universitaris com mesura indispensable per la prevenció de la violència.

7.-Desenvolupament de la Llei d’Igualtat del Govern Valencià (2003) mitjançant un Reglament consensuat per l’Observatori d’Igualtat, incloent-hi com a membre una amplia representació de la ciutadania i de la Plataforma Feminista del País Valencià. Aquest Observatori hauria de tenir, entre d’altres, la funció d’acordar els terminis d’execució, seguiment i control de les accions contemplades al Reglament.

Incloure en el desenvolupament de la Llei d’Igualtat, totes les mesures recollides en el III Pla d’Igualtat del Govern Valencià relatives als drets de les dones en l’àmbit sanitari.

8.- Fer que siga preceptiu en la nostra comunitat, tal i com ho fa ja el Govern Andalús i d’altres, l’Informe d’Impacte de Génere en qualsevol mesura legislativa dels Poders Públics.

9.- Creació d’una Comissió permanent contra la Violencia de Génere, que incloga tots els col•lectius i entitats implicats en la prevenció de la violència i asistencia integral de les víctimes: Cossos Policials, Federació de Municipis, Fiscalia, Cos Judicial, Representants dels Mitjans de Comunicació, Representant del Sistema Educatiu, Plataforma Feminista y Conselleria d’Igualtat d’Oportunitats.

Aquesta comissió tindrà com a objectiu fonamental, concretar i prioritzar la posada en marxa de les accions incomplides tal i com marca la Llei Integral, així com establir els mecanismes de coordinació entre totes les entitats implicades en la prevenció i asistencia integral de les víctimes.

La Comissió, amb assessorament tècnic, avaluaria els costos, dissenyaria la posada en marxa de les accions i prioritzaria els objectius més urgents, per tal que en el termini de sis mesos la Llei Integral fóra plenament implementada a la nostra Comunitat.

10.- Incloure en els pressupostos de la Generalitat i Ajuntaments, partides específiques per avançar en la consecució de la igualtat real.

11.- Incloure en tots els Consells Municipals i Autonòmics, representants de la Plataforma Feminista, per tal que la perspective de génere quede reflexada en totes les accions de forma transversal.

Comentar este artículo

SPIP | esqueleto | | Mapa del sitio | Seguir la vida del sitio RSS 2.0