ESQUERRA  I  ESPERANTO
SATeH
MALDEKSTRO  KAJ  ESPERANTO

EL  NOSTRE  OBJECTIU

Vivim en un món en el qual les barreres geogràfiques i comunicatives s’evaporen ràpidament. Ja no existeixen dificultats per a que persones separades milers de quilòmetres puguin comunicar-se entre sí, posar en comú les seves idees, opinions i sentiments. Però, per a que tothom tingui accés a tot tipus d’informació, es necessita que tots puguin emetre els seus missatges i que tots puguin comprendre’ls. Sols hi ha dues dificultats: la “renda” i la “llengua”. Aquests dos inconvenients son l’objectiu d’atenció de la nostra organització.

La barrera de l’idioma

Per als que no ens conformem amb les fronteres nacionals, la necessitat de superació de les barreres lingüístiques és evident. No és possible la comunicació i, sobre tot, la coŀlaboració entre els pobles quan no es comparteix el llenguatge.

Alguns es conformen amb la utilització d’un idioma dels oficials d’un país concret, i més quant aquest és un dels estats poderosos del nostre planeta. Avui l’anglès ha aconseguit una considerable extensió, i molts el consideren com la nova “lingua franca”.

Però un únic idioma nacional mai pot ésser l’instrument adequat quan intentem que la comunicació es dugui a terme en un pla de igualtat. Davant un parlant natiu de l’idioma els altres es trobaran sempre en un pla inferior; la igualtat no és possible.

Però a més, la preponderància de l’idioma de la superpotència mundial ajuda a l’hegemonia d’un poder superior, que junt amb l’idioma imposa la seva cultura, els seus punts de vista i el seu propi tipus de comunicació.

A més, la indústria de la comunicació i de l’espectacle s’ha convertit en un potent sector econòmic, així que no és d’estranyar que les grans potències dediquin importants quantitats de diners a la promoció dels seus idiomes i les seues cultures.

Un altre tipus de solució

Front a la imposició d’una llengua nacional, existeix ja una altra solució: un idioma internacional i neutral, que situa als parlants en condicions de igualtat. Eixe idioma ja existeix, i ha demostrat la seva capacitat per a expressar qualsevol tipus de idea o sentiment, sense que cap persona tingui que fer un esforç desmesurat, i sempre en condicions d’estricta neutralitat. Estem parlant de l’esperanto.

L’esperanto és un idioma planificat, que no pertany a cap cultura concreta, sinó que pot ésser utilitzat en condicions de igualtat per totes les persones. A més, per la seva gran facilitat està especialment indicat per a totes les capes socials i tots els àmbits culturals.

L’esperanto funciona. És parlat per una coŀlectivitat molt amplia de persones en tots els continents, i ha demostrat ser capaç de transmetre tot tipus de missatges, coneixements i sentiments per damunt de les barreres idiomàtiques.

Els parlants d’esperanto constituïm un coŀlectiu molt plural, amb una gran varietat de procedències socials i opinions polítiques. Però el coŀlectiu que ara es presenta va més enllà de la simple utilització d’un idioma internacional.

SAT

Després de poc temps des del naixement de l’idioma, es va fer evident que aquest podia ser utilitzat amb utilitat per als objectius d’alliberament de la classe treballadora i les classes populars, dins del que s’ha denominat tradicionalment l’internacionalisme proletari i prompte es formaren associacions obreres que utilitzaven l’esperanto per als seus objectius.

En 1921 es creà una organizació per agrupar als treballadors que volien utilitzar l’esperanto al servei de la lluita de la seva classe social. La denominació triada va ser la de “Sennacieca Asocio Tutmonda” (SAT); el nom s’ha traduit de diferents formes; “tutmonda” vol dir mundial, mentre que “sennacieca” es podria traduir com “anacional”, i fa referència a que l’asociació no utilitza com base de la seva estructura la referència nacional.

SAT sol ser considerada com la segona organizació més important del moviment esperantista organitzat, i la primera amb un objetiu que va més enlla de la difusió de l’idioma. Està extesa per tots els continents.

Un aspecte molt important de SAT és el seu “pluralisme” respecte a les tendències que agrupen al movimient obrer i progresista. Així, SAT permet l’existència al seu si de corrents organitzats (fraccions) de socialistes, comunistes, anarquistes, ecologistes, etc.

Esquerra i esperanto

El caràcter no nacional de SAT permet la seva coexistència amb altres organitzacions de treballadors esperantistes organitzades a nivells més reduits, alguns dels quals utilitzen com base l’estat o l’àrea lingüística. Són les denominades associacions de treballadors esperantistes.

En l’àmbit de l’estat espanyol s’ha creat l’Associació Esquerra i Esperanto – SATeH (SAT-en-Hispanio). L’associació té com a finalitat desenvolupar els principis i objetius de SAT en l’àmbit espanyol.

Els seus principals objectius son utilitzar de forma pràctica l’idioma internacional esperanto per als objetius de la classe treballadora mundial i difondre i instruir l’idioma internacional esperanto en tots els mitjans polítics avançats; sense atendre a les seves tendències polítiques de partit i considerant únicament la seva inclinació a les idees democràtiques i progressistes.

Manté la seva obertura a tots els corrents progressistes del país i té membres a tot el territori estatal.

Per coneixe’ns millor, contacta amb nosaltres:

Asociació Esquerra i Esperanto – SATeH (SAT en Hispanio)
Apartat de Correus 8537
28080 – Madrid

En castellà
En gallec
En asturià.