dilluns, 20 de maig de 2024 
Menú principal
Notícies

Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
GUIA SOCIO-LABORAL SARS COVID-19 III PDF Imprimeix Correu electrònic
diumenge, 17 de maig de 2020 15:48

 

GUIA SOCIO-LABORAL SARS COVID-

19 (TERCERA PART) DESESCALADA

Pots descarregar-la en el seguent enllaç

 

Guia desescalada-TERCER-convertido

Hi ha territoris de l’estat espanyol que ja han entrat en la fase 1 de la denominada com “desescalada”.

El departament sanitari de la Marina Alta és un d’ells. Tots haureu sentit o llegit en els mitjans de comunicació que en fase 1 es permet obrir a les terrasses al 50%, comerços al 30%, etc. Però dins de la fase 1 hi ha també altres mesures generals de caràcter laboral ja vigents en els territoris que ja estiguin en la fase 1 i que també entraran en vigor en els altres territoris a mesura que vagin assolit aquesta fase.

 

Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància. Cal no oblidar que el teletreball segueix tenint prioritat obligatòria enfront de la inclusió en un ERTO quan és possible i proporcionat.

A les empreses que puguin començar a obrir en aquesta fase 1 s’ha d’assegurar que tots els treballadors tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball gels alcohòlics o desinfectants amb activitat vírica autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó. El registre amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s’haurà desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint els treballadors d’aquesta mesura.

La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball existents en els centres, entitats, locals i establiments es modificaran, en la mesura necessària, per garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors. No només en el lloc de treball sinó també en els vestidors, taquilles i lavabos dels treballadors, així com en qualsevol altra zona d’ús comú. Quan no es pugui garantir aquesta distància de seguretat, s’ha d’assegurar que els treballadors disposin d’equips de protecció adequats  al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels esmentats equips de protecció. Tant per a treballadors contractats com per subcontractats o “externs”. Per cert que si ets “extern” potser t’interessaria llegir l’article sobre cessió il·legal de treballadors (enllaços a al final).

Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent i, si escau, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. Sempre que sigui possible, el treballador es col·locarà una mascareta, havent d’abandonar, en tot cas, el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari. A més de l’anterior, s’hauran de realitzar els ajustos en l’organització horària que resultin necessaris per a evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració, atenent la zona geogràfica de la qual es tracti. Es considera que hi ha risc de coincidència massiva de persones quan no hi hagi expectatives raonables que es respectin les distàncies mínimes de seguretat, particularment en les entrades i sortides a la feina, tenint en compte tant la probabilitat de coincidència massiva de les persones treballadores com l’afluència d’altres persones que sigui previsible o periòdica. L’empresa ha d’assegurar que s’adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres, entitats, locals i establiments. Es prestarà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com poms de portes, taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques, d’acord amb les següents pautes:

• S’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l’ús d’aquest producte es respectaran les indicacions de l’etiqueta.

• Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans.

• Les mesures de neteja s’estendran també, si escau, a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans

. • Quan hi hagi llocs de treball compartits per més d’un treballador, es realitzarà la neteja i desinfecció de el lloc després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació. Es procedirà al rentat i desinfecció diària dels uniformes o roba de treball, i ha de rentar-se de manera mecànica en cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads. En aquells casos en què no s’utilitzi uniforme o roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en contacte amb clients, visitants o usuaris, també hauran de rentar-se en les condicions assenyalades anteriorment. S’han de realitzar tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de forma diària i per espai de cinc minuts.

Quan hi hagi ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà a el mínim imprescindible i s’utilitzaran preferentment les escales. Quan sigui necessari utilitzar-los, l’ocupació màxima dels mateixos serà d’una persona, llevat que sigui possible garantir la separació de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva acompanyant. Quan l’ús dels lavabos estigui permès per clients, visitants o usuaris, la seva ocupació màxima serà d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva acompanyant. S’ha de procedir a la neteja i desinfecció dels esmentats lavabos, com a mínim, sis vegades a el dia.

Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura del possible, l’ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si l’empleat que l’utilitza no és sempre el mateix. Això de fomentar el pagament amb targeta segur que els agradarà molt a Manolo el del bar i a la resta d’empresaris. Ja sabeu el contents que es posen cada vegada que un client vol pagar amb targeta i el que se’ls nota a la careta. S’ha de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús. Aquestes papereres han de ser netejades de forma freqüent, i al menys una vegada al dia.

CNT-AIT MARINA ALTA

la Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Apartat de Correus 159, 03720, Benissa (Alacant)

blogs.com/a/cntaitmarinaalta

Telèfon: 633 86 15 66

Guía para la “desescalada”.

Hay territorios del estado español que ya han entrado en la fase 1 de la denominada como “desescalada”. El departamento sanitario de la Marina Alta es uno de ellos. Todos habréis oído o leído en los medios de comunicación que en fase 1 se permite abrir a las terrazas al 50%, comercios al 30%, etc. Pero dentro de la fase 1 hay también otras medidas generales de carácter laboral ya vigentes en los territorios que ya estén en la fase 1 y que también entrarán en vigor en los demás territorios conforme vayan alcanzado dicha fase.

Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para aquellos trabajadores que puedan realizar su actividad laboral a distancia. No hay que olvidar que el teletrabajo sigue teniendo prioridad obligatoria frente a la inclusión en un ERTE cuando es posible y proporcionado.

En las empresas que puedan comenzar a abrir en esta fase 1 se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo geles alcohólicos o desinfectantes con actividad vírica autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón.

El registro con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema de control horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida.

La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de condiciones de trabajo existentes en los centros, entidades, locales y establecimientos se modificarán, en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de dos metros entre los trabajadores. No solo en el puesto de trabajo sino también en los vestuarios, taquillas y aseos de los trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso común. Cuando no pueda garantizarse esta distancia de seguridad, se asegurará que los trabajadores dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. Tanto para trabajadores contratados como para subcontratados o “externos”. Por cierto que si eres “externo” quizá te interesaría leer el artículo sobre cesión ilegal de trabajadores (enlaces al final).

Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente y, en su caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.

Además de lo anterior, se deberán realizar los ajustes en la organización horaria que resulten necesarios para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, trabajadoras o no, en espacios o centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible máxima afluencia o concentración, atendiendo a la zona geográfica de la que se trate. Se considerará que existe riesgo de coincidencia masiva de personas cuando no haya expectativas razonables de que se respeten las distancias mínimas de seguridad, particularmente en las entradas y salidas al trabajo, teniendo en cuenta tanto la probabilidad de coincidencia masiva de las personas trabajadoras como la afluencia de otras personas que sea previsible o periódica.

La empresa deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros, entidades, locales y establecimientos. Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas:

· Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.

· Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

· Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.

· Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.

Se procederá al lavado y desinfección diaria de los uniformes o ropa de trabajo, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con clientes, visitantes o usuarios, también deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente.

Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos.

Cuando haya ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la separación de dos metros entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.

Cuando el uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.

Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el datafono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo. Eso de fomentar el pago con tarjeta seguro que les va a gustar mucho a Manolo el del bar y al resto de empresarios. Ya sabéis lo contentos que se ponen cada vez que un cliente quiere pagar con tarjeta y lo que se les nota en la carita.

Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día.

CNT-AIT MARINA ALTA

la Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Apartat de Correus 159, 03720, Benissa (Alacant)

blogs.com/a/cntaitmarinaalta

Telèfon: 633 86 15 66

 

Darrera actualització de diumenge, 17 de maig de 2020 15:59
 
Calendari
<<  Maig 2024  >>
 dl  dt  dc  dj  dv  ds  dg 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

© 2024 CNT-AIT Catalunya
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.