Xarxa Feminista PV
Portada del sitio > GRUPOS > Denúncia per l’ús de llenguatge sexista en les comunicacions de la (...)

Denúncia per l’ús de llenguatge sexista en les comunicacions de la Sindicatura de Greuges.Plataforma feminista

Martes 7 de julio de 2009

Senyor En José Cholbi

Síndic de Greuges

Assumpte: Denúncia per l’ús de llenguatge sexista en les comunicacions de la Sindicatura de Greuges.

València, 2 de juliol de 2009

La lluita contra la desigualtat entre homes i dones va ser anunciada pel Govern Valencià com una de les seues prioritats, que va aprovar la Llei 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre Dones i Homes (DOGV 4.474, de 4 d’abril).

Un pas important i necessari en aquest sentit és l’ús d’un llenguatge no discriminatori, com així es contempla en l’article 48 de l’esmentada llei i en la Ley Orgánica 3/2007, Título II, artículo 14.11, on s’estableix la implantació d’un llenguatge no discriminatori en l’àmbit administratiu i el seu foment en les relacions socials, culturals i artístiques.

D’altra banda, en el capítol III Llei 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre Dones i Homes (DOGV 4.474, de 4 d’abril) article 51, s’estableix que amb l’entrada en vigor de la present llei es crearà la Defensoria de la Igualtat a fi de vigilar el compliment del que s’estableix en aquesta. L’esmentada Defensoria serà exercida pel Síndic de Greuges, en la forma i condicions que preveu la seua llei de creació.

Aquesta Plataforma Feminista de València ha comprovat que en el pamflet d’eixa sindicatura EL SÍNDIC, EL DEFENSOR DE TOTS, s’utilitza un llenguatge sexista totalment contrari al que s’estableix en les normes esmentades i allunyat de l’esperit no discriminatori de l’administració autonòmica. Per tant, segons l’acord de la plataforma del dia 1 de juliol de 2009, li demanem els següents canvis:

1º.- “EL SÍNDIC, EL DEFENSOR DE TOTS” o “DEFENSOR DELS TEUS DRETS” o “DEFENSOR DEL POBLE”. Canvi proposat: LA SINDICATURA, LA DEFENSORIA (*) DE TOTA LA CIUTADANIA o DELS TEUS DRETS o DEL POBLE .(*)en concordança, a més, amb el que s’estableix en l’article 51 de la Llei 9/2003, del govern Valencià.

2º “SOLUCIONES PARA TODOS”Canvi proposat: SOLUCIONES PARA TODAS Y TODOS

3º “ ... “MEJOR SERVICIO AL CIUDADANO”.Canvi proposat: MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANÍA

4º.- ...”FUNCIONARIOS”... Canvi proposat: PERSONAL FUNCIONARIO

Així mateix preguem el canvi de la denominació de la “OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO” per ... ATENCIÓ A LA CIUTADANIA.

Per últim, atés que la llei de creació va establir la figura del Síndic, excloent d’aquesta forma el femení, preguem que en les comunicacions que no siga estrictament necessari s’utilitze la paraula Sindicatura.

Amb la confiança que prendrà nota d’aquests canvis, coherents amb l’anunciat compromís del Govern Valencià en la lluita contra la discriminació entre dones i homes, reba una salutació,

Plataforma Feminista de València

Comentar esta breve

SPIP | esqueleto | | Mapa del sitio | Seguir la vida del sitio RSS 2.0