ASSEMBLEA DEL PCPV DE VALÈNCIA CIUTAT, 18 de maig del 2
PROPOSTA D'HORARI I REGLAMENT
9 hores: Acreditació i recollida de documentació.
9.30 hores: Debat i aprovació del Reglament. Constitució de la Mesa, formada pels membres del Comité (en absència d'algun responsable polític d'Agrupació, aquest podrà ser suplit per un representant de la mateixa). La Mesa elegeix president i secretari de l'Assemblea. S'elegeix la Comissió de Resolucions.
10 hores: Comença el debat de les Esmenes majoritàries i minoritàries de les Agrupacions al Document Polític i Estatuts, següint l'ordre de les mateixes segons la seua ubicació. Si hi ha més d'una Esmena al mateix text, es debatirà primer la més global. Per al debat de cada Esmena es disposarà d'un màxim igual de temps en total per a les intervencions en favor i per a les intervencions en contra (5 minuts si són al conjunt d'un apartat, 2 minuts si abasten com a mínim un paràgraf, 1 minut si són puntuals). Les intervencions es faran alternativament en favor i en contra en tant no s'haja esgotat el referit temps màxim. En la primera intervenció en contra o en la segona a favor podrà proposar-se una transaccional. Si no s'expressa cap posició en contra d'una esmena o transaccional, aquesta es donarà per aprovada per assentiment. En cas contrari es sotmetrà a votació.
10.30 hores: S'informa de la proposta inicial de la Comissió de Candidatures i es fa públic el número d'assistents amb vot a efectes de presentació de candidatures en llistes tancades i bloquejades  (Article 21 dels Estatuts del PCPV sobre El Congrés del PCPV). 
11 hores: Finalitza el termini de presentació de candidatures per al Comité Local amb el suport del 10% dels assistents, cadascú dels quals podrà avalar únicament una candidatura.
Es reuneix la Comissió de Candidatures, amb una representació amb veu en el seu cas d'aquestes candidatures, podent´se acordar per unanimitat o per majoria la refundició de la proposta inicial de la Comissió amb totes o part de les altres candidatures presentades, amb l'acceptació de la representació de les mateixes.
Finalitza el termini de presentació a la Mesa de propostes de Resolució i es reuneix la Comissió de Resolucions.
12.30 hores: Finalitza el debat i votació de les Esmenes.
Presentació i defensa de la proposta final de la Comissió de Candidatures i de les altres candidatures en el seu cas.
Si hi ha una única candidatura es votarà a favor o en contra de la mateixa, a mà alçada o, si algú ho demana, per vot secret.
Si hi ha més d'una candidatura es votarà per vot secret. El Comité es composarà respectant els percentatges de votació de cadascuna (Article 21 dels Estatuts del PCPV), utilitzant a tal efecte el mètode de resta major.
13.30 hores: Presentació de la proposta o propostes de la Comissió de Resolucions. Per a cada proposta s'obrirà un torn tancat d'intervencions i a continuació intervindrà el o la representant de la Comissió de Resolucions, que podrà acceptar en el seu cas total o parcialment les eventuals modificacions que s'hagueren plantejat, i es procedirà a la votació de la proposta de resolució..
14 hores: Cloenda.