PROPOSTA D'HORARI I REGLAMENT PER A LA CONFERÈNCIA DEL PCPV DE VALÈNCIA CAP AL XVII CONGRÉS DEL PCE el 4 de juny de 2004

10 hores: Aprovació de la Mesa i el Reglament.
10.30 hores: Esmenes i aportacions als documents i resolucions per al XVII Congrés del PCE
12.30 hores: Reunió de les delegacions de les Agrupacions.
12.45 hores: Reunió de la Comissió de Candidatures.
13 hores: Elecció de President o Presidenta de la delegació de València al Congrés del PCPV i dels representants en la Comissió de Candidatures i la Comissió de Credencials.
13.15 hores: Elecció dels delegats i delegades directes de València per al XVII Congrés del PCE.

Presentació i debat de les esmenes, aportacions i resolucions:

Seran objecte de la Conferència les esmenes, aportacions i resolucions presentades per escrit per les Agrupacions o per algun delegat o delegada fins a les 10.30 hores.

Les esmenes es debatiran i votaran ordenadament segons la seua ubicació en el text, i posteriorment les aportacions i resolucions. Es distribuirà el temps equitativament entre les diferents esmenes.

Per a cada esmena, després de la seva presentació per la Mesa, es preguntarà si hi ha algú que la defense. Si no hi ha ningú decaurà. En cas contrari es preguntarà si hi ha algú que l'objecti. Si ningú l'objecta l'esmena s'entendrá assumida per la Conferència. En cas contrari es donarà la paraula en primer lloc a qui la defensi, en segon lloc a qui l'objecte, i a continuació es votarà a favor i en contra de l'esmena.
Si en el torn d'objecció es proposés una transaccional que fos acceptada per qui defense l'esmena, es preguntarà si algú objecta la transaccional, en aquest cas podrà intervenir en contra de la mateixa abans de la seua votació. En cas contrari l'esmena s'entendrà assumida per la Conferència.

Si hagués diverses esmenes sobre el mateix text, es debatiran conjuntament i a continuació es votaran, si escau, una per una. En aquest cas qui defense una esmena podrà proposar una transaccional a qui defense altra esmena, i en cas de ser acceptada es procedirà com s'indicava anteriorment. Per a l'ordre de votació s'atindrà a l'inici del text afectat per l'esmena. En cas que el seu inici coincidesca, es votarà primer l'esmena que abaste fins a una posició posterior del text. Passaran al Congrés del PCPV de l'11 de juny les esmenes assumides o que obtinguen un 25% dels vots a favor, com majoritàries si obtenen més vots a favor que en contra, i com minoritàries en cas contrari.


Elecció dels delegats i delegades directes al Congrés:

Les delegacions de les Agrupacions, si aquestes no s'han reunit abans per a fer propostes al respecte, podran proposar delegats i delegades per al Congrés, i elegir un membre per a la Comissió de Candidatures.

La Comissió de Candidatures, formada per aquests membres més ú elegit pel Comité Local, farà una proposta de 4 noms ordenats, procurant cobrir les 4 Agrupacions i respectar la paritat de sexes. Anunciada aquesta proposta, i mentrestant s'elegeixen els representants que pertoquen de la delegació al Congrés del PCPV, es donaran 15 minuts per a la possible presentació d'altres llistes amb l'aval del 10% dels membres assistents de la Conferència.

Si hi hagúes una única llista es votarà a ma alçada. Si hi hagués més d'una llista es votarà entre elles en votació secreta, distribuint-se els llocs pel procediment de quocient major amb divisors consecutius.