PCPV
EN DEFENSA DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE LA INDÚSTRIA VALENCIANA
EL 15 DE DESEMBRE, TOTHOM AL CARRER


El Partit Comunista del País Valencià dóna suport a la Manifestació convocada per CC.OO. i U.G.T. el 15 de desembre a les 8 de la vesprada des de la Plaça de Sant Agustí en defensa de l'ocupació i de la indústria valenciana.

Aquesta convocatòria està plenament justificada tant per l'actitud no dialogant del Consell de la Generalitat Valenciana com per la greu crisi de la indústria valenciana, que el Consell vol amagar i que amenaça tant l'ocupació com el futur econòmic del nostre País, per tal com aquesta crisi abasta a sectors fonamentals de l'economia valenciana com són el calcer, el textil i el moble, i les seues repercussions poden tenir efectes multiplicadors en el teixit productiu del nostre País.

Al mateix temps, hem de denunciar que aquesta crisi té els seus arrels en les polítiques neoliberals que volen ser imposades des de la Comissió Europea, i que volen "constitucionalitzar" amb un Tractat Constitucional Europeu que no garanteix els drets socials, però que en nom de la "lliure competència" vol negar als poders públics la capacitat de regular l'economia al servei de la col·lectivitat. Tenim una mostra palesa d'això en l'amenaça a la continuïtat dels Astillers Públics d'Izar, oposant-se a la inversió pública i vetant, des de la Comissió Europea, l'acord a que havia arribat la SEPI amb els Sindicats.

Un altre exemple d'aquestes polítiques neoliberals impulsades des del govern de la Unió Europea, que no ens apropen sinó que ens allunyen d'una Europa Social, el tenim en el cas de Sáez Merino, que vol tancar el seu centre en el nostre País a pesar de la seua productivitat, per a traslladar la producció a altre país on les menors garanties laborals li permeten majors estalvis de mà d'obra. Això que ara s'anomena "deslocalització", i abans s'anomenava "fuga de capitals", es recolza en aqueixes polítiques que forcen a acceptar la lliure circulació dels capitals en tant que restringeixen la lliure circulació dels treballadors. "Deslocalització" que per a major escarni és subvencionada pel mateix Consell de la Generalitat Valenciana, que demostra així estar al servei del capital i no dels treballadors i la societat valenciana.

Així doncs, és la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores i del futur del nostre País la que ens porta a donar suport a la Manifestació del 15 de desembre i a dir NO AL PROJECTE DE TRACTAT CONSTITUCIONAL EUROPEU.

Comité Local de València del PCPV
PCPV
EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA INDUSTRIA VALENCIANA
EL 15 DE DICIEMBRE, TODO EL MUNDO A LA CALLE

El Partido Comunista del País Valenciano apoya la Manifestación convocada por CC.OO. y Uno.G.T. el 15 de diciembre a las 8 de la tarde desde la Plaza de San Agustín en defensa de la ocupación y de la industria valenciana.

Esta convocatoria está plenamente justificada tanto por la actitud no dialogante del Consell de la Generalitat Valenciana como por la grave crisis de la industria valenciana, que el Consell quiere esconder y que amenaza tanto al empleo como al futuro económico de nuestro País, en tanto que que esta crisis abarca a sectores fundamentales de la economía valenciana cómo son el calzado, el textil y el mueble, y sus repercusiones pueden tener efectos multiplicadores en el tejido productivo de nuestro País.

Al mismo tiempo, debemos denunciar que esta crisis tiene sus raíces en las políticas neoliberales que quieren ser impuestas desde la Comisión Europea, y que quieren "constitucionalizar" con un Tratado Constitucional Europeo que no garantiza los derechos sociales, pero que en aras de la "libre competencia" quiere negar a los poderes públicos la capacidad de regular la economía al servicio de la colectividad. Tenemos una muestra patentte de ello en la amenaza a la continuidad de los Astilleros Públicos de Izar, oponiéndose a la inversión pública y vetando, desde la Comisión Europea, el acuerdo a que había llegado la SEPI con los Sindicatos.

Otro ejemplo de estas políticas neoliberales impulsadas desde el gobierno de la Unión Europea, que no nos acercan sino que nos alejan de una Europa Social, lo tenemos en el caso de Sáez Merino, que quiere cerrar su centro en nuestro País a pesar de su productividad, para trasladar la producción a otro país donde las menores garantías laborales le permitan mayores ahorros de mano de obra. Esto que ahora se denomina "deslocalización", y antes se denominaba "fuga de capitales", se apoya en esas políticas que fuerzan a aceptar la libre circulación de los capitales en tanto que restringen la libre circulación de los trabajadores. "Deslocalización" que para mayor escarnio es subvencionada por el mismo Consell de la Generalitat Valenciana, que demuestra así estar al servicio del capital y no de los trabajadores y la sociedad valenciana. Así pues, es la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y del futuro de nuestro País la que nos lleva a apoyar  la Manifestación del 15 de diciembre y a decir NO AL PROYECTO DE TRATADO CONSTITUCIONAL EUROPEO.

Comité Local de València del PCPV