RESOLUCIÓ PER LA PAU I EL DESARMAMENT

  1. L'acceptació pel govern d'Iraq de la darrera resolució del Consell de Seguretat de l'ONU desmunta les excuses del govern Bush per a agredir militarment a Iraq, per molt que aquesta resolució haja condonat vergonyosament 10 anys de crímens nordamericans i britànics contra el poble iraquí. En aquesta situació, i encara que calga continuar vigilants davant de la persistent amenaça de guerra, cal passar a l'ofensiva maldant per un desarmament generalitzat com a base per a una pau mundial duradera.
  2. Cal exigir per tant aquest desarmament general, amb la completa eliminació de totes les armes de destrucció multitudinària, siguen aquestes nuclears, químiques, biològiques o d'altre tipus, amb un control i verificació internacional, no menys rigorós que el previst per la resolució esmentada per a Iraq i acceptat pel seu govern, incloent als membres permanents de l'actual Consell de Seguretat de l'ONU, la utilització pels quals del privilegi de veto per a garantir-se impunitat és èticament repugnant.
  3. L'ONU mancarà de tota credibilitat mentre no adopte aquesta política, abandonant l'esbiaixament que l'ha caracteritzat.
  4. Cal exigir al govern del PP que abandone la seua vergonyosa submissió belicista a l'imperialisme nordamericà i s'incorpore al camp de defensa de la pau.
Comité Nacional del PCPV
16 de novembre de 2002


RESOLUCIÓ PER L'ALLIBERAMENT DELS OKUPES VALENCIANS

    En concordància amb la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi d'Advocats de Barcelona, demanem la llibertat dels 4 okupes valencians empresonats en Picassent, i la retirada dels càrrecs de terrorisme dels quals s'els acusa, per tal com:

  1. Els fets dels que són acusats podrien ser constitutius, en cas de ser provats, de delites de danys i desordres públics, però no constitueixen una actuació terrorista que meresca la prisió incondicional.
  2. L'empresonament dels 4 destinguts obeeix a una interpretació desproporcionada d'una legislació antiterrorista introduïda al Codi Penal i suficientment ambigua per a permetre l'aplicació del concepte de terrorista en funció del particular criteri dels jutges o la oportunidat del moment polític.
  3. La consideració del col·lectiu okupa com una organització de caràcter terrorista està en la línia de criminalització i desprestigi social dels moviments alternatius oposats al pensament únic i composat per persones que legítimament es senten excloses d'un estat de coses generador de greus injustícies en els àmbits econòmic, laboral, de vivenda, etc.
  4. Considerem especialment greu que les decisions judicials tinguen el seu orige en els informes policials, per tal com és coneguda l'obsessió policial per relacionar el moviment okupa amb col·lectius relacionats amb la conflictivitat del País Basc, amb afany d'incloure en el sac del terrorisme qualsevol discrepància que pose en qüestió l'ordre polític o econòmic vigent.
  5. La presó provisional resulta fora de context precisament perqué té com a únic fonament la inadequada integració dels detinguts en el concepte penal de terrorisme, inadequació que comporta penes absolutament desproporcionades. La mesura sembla tenir com a finalitat l'escarment i l'exemplaritat i no l'adequada aplicació del principi de pressumpció d'inocència.
Comité Nacional del PCPV
16 de novembre de 2002