Compromís pel País Valencià:

Programa autonòmic     Protocol-acord de constitució


MANIFEST:

Les forces polítiques sotasignants, i els seus candidats i candidates a les eleccions autonòmiques, amb el ferm propòsit de contribuir a posar fi a les polítiques antisocials, depredadores del territori i menyspreadores de la cultura valenciana, adoptem davant el poble del País Valencià el següent compromís, al qual ajustarem la nostra actuació tant en les Corts com en tota la resta d’àmbits i institucions en els quals tinguem presència:

1. Compromís pel desenvolupament del sector públic, per uns serveis públics de qualitat en sanitat, educació, benestar social i transport sostenible, desprivatitzant-los i retornant a la gestió pública directa per la Generalitat i els ajuntaments els serveis gestionats per empreses privades. Garantir la pluralitat i el caràcter públic de RTVV. Compromís amb la creació d’una xarxa de centres escolars públiques per a tots els cicles d’Educació Infantil, acabar amb la política de barracons i garantir un finançament suficient de l’ensenyament públic, adreçat a l’escolarització del 100% de la població, així com d’una xarxa de centres sanitaris públics d’atenció integral a la salut. Desenvolupament de la llei de foment de l’autonomia i atenció a les persones en situació de dependència, de la futura llei de serveis socials, i la renda bàsica garantida.
2. Compromís per una moratòria urbanística immediata que permeta una ordenació territorial sostenible i respectuosa del medi ambient, amb la paralització dels projectes que no acrediten la suficient transparència informativa i l’acord previ de la ciutadania afectada, rebutjant tot PAI que estiga fora dels plans generals d’ordenació urbana i revertint les reclassificacions alienes a una ordenació sostenible del territori Promoció de la educació en valors de respecte al medi ambient, i el respecte als animals.
3. Compromís pel medi ambient al País Valencià, amb una política d’estalvi i reutilització de recursos orientada a la minimització i reciclatge de residus gestionats des de la proximitat i sense incineradores, amb una Nova Cultura de l’Aigua amb una gestió pública, racional i sostenible de l’aigua que recupere de manera integral el Xúquer, el Segura, l’Albufera i la resta dels nostres rius, aqüífers i zones humides i on els grans transvasaments i embassaments no siguen la solució, a l’impuls d’energies renovables i de xarxes ferroviàries regionals i metropolitanes alternatives a l’Alta Velocitat.
4. Compromís per la normalització del valencià mitjançant la seua generalització en l’ensenyament, el requisit lingüístic per a l’accés a la funció pública, el seu ús com a llengua prioritària als mitjans de comunicació públics i el suport de l’administració a la seua promoció i dignificació. Reconeixement de la unitat de la llengua i establiment d’acords de col·laboració amb governs de la resta de l’àmbit lingüístic.
5. Compromís per un sistema de finançament equitatiu i solidari concertat multilateralment en un marc federal, on cadascú aporte progressivament segons la seua renda i reba segons les seues necessitats. Increment de la recaptació a les grans fortunes i les rendes del capital, mantenint els impostos sobre successions i donacions. Promulgació d’una Llei Valenciana de Fiscalitat Ecològica que incloga una taxa ecològica adreçada al finançament de la política mediambiental.
6. Compromís per l’establiment d’un estat espanyol federal, republicà i solidari on es reconega explícitament la diversitat nacional i el dret d’autodeterminació dels pobles que el formen i on s’aprove una Llei que recupere la memòria i justícia històrica de la República i l’antifranquisme. Compromís per una Europa dels pobles, de ciudatans i ciutadanes, social i democràtica. Compromís de treballar per una Llei de Comarcalització que garantisca el traspàs de competències des de les Diputacions Provincials.
7. Compromís amb el finançament dels ajuntaments per garantir que els ens locals avancen cap a l’autonomia financera i evitar així que les activitats urbanístiques siguen la font principal de finançament dels municipis.
8. Compromís per impulsar un Pla de reindustrialització basat en el desenvolupament tecnològic i de la R+D+I, fomentant la cogestió dels treballadors i treballadores, mesures front a la deslocalització i front a qualsevol regulació d’ocupació en empreses amb beneficis. Reducció de la jornada laboral a 35 hores per llei i sense reducció salarial, per la causalitat en la duració de la contractació i en l’acomiadament. Supressió de les ETTs i establiment d’un Pla per la Reducció de la Precarietat en les Administracions Públiques, d’acord amb els sindicats.
9. Compromís amb l’agricultura, com a sector estratègic per la seua importància econòmica, social i mediambiental, conservant el medi rural, proporcionant qualitat i seguretat alimentària al temps que conserva el paisatge. Potenciació dels mercats locals i comarcals. Acostar el productor al consumidor per disminuir el nombre d’intermediaris. Garantir que els preus de producció no estiguen mai per baix dels costos de producció per aconseguir el manteniment de la renda agrària. Mesures de suport a l’agricultura ecològica, i la inversió en modernització i promoció dels productes agrícoles valencians en els mercats internacionals.
10. Compromís amb un nou model econòmic que done suport a l’economia social (cooperatives, empreses de treball terapèutic, etc.) i a les empreses i entitats que treballen en el camp de la discapacitat. Suport a l’economia productiva com a principal alternativa a l’actual model d’economia especulativa. Suport a les xicotetes i mitjanes empreses que treballen en el tercer sector i en el sector tecnològic.
11. Compromís per la igualtat efectiva entre homes i dones i eradicació de tota mena de violència de gènere abastant la seua prevenció i penalització i la plena assistència a les dones maltractades. Prohibició i persecució del proxenetisme de qualsevol tipus i adopció de mesures econòmiques i educatives per a l’erradició de l’explotació sexual. Aposta per la coeduació en l’ensenyament , l’oposició a la publicitat sexista i per una nova distribució dels temps de les persones.
12. Compromís per una xarxa pública d’habitatges sostenibles i de promoció pública oferits a preu de cost per a qui no dispose de recursos suficients, que facen efectiu el dret a un habitatge digne i possibilite l’emancipació dels i les joves. Elaboració d’un Plà integral de joventut al PV
13. Compromís amb la plena integració dels immigrants, tot atenent a les seues necessitats bàsiques i al reconeixement dels plens drets laborals i ciutadans. Persecució de tota forma d’explotació i mesures de suport i cooperació amb els països d’origen. Solidaritat amb els moviments populars dels països empobrits.
14. Compromís amb la diversitat sexual per garantir la igualtat efectiva i la no-discriminació per opció sexual. Inclusió de les operacions de reassignació sexual en el règim general de la seguretat social i desenvolupament de programes educatius amb la diversitat sexual com a eix transversal.
15. Compromís amb la cultura, amb els creadors i distribuïdors de música, de cinema, d’arts plàstiques, tot garantint la seua independència i finançament públic per a la promoció de grups i artistes emergents. Reorientació de la ràdio i la televisió públiques del País Valencià perquè siguen íntegrament en valencià, transparents, democràtiques i un espai de promoció de la nostra cultura.
16. Compromís per la transparència, la regeneració democràtica i la recuperació de l’ètica en la vida política per tal que tots els càrrecs públics, assessors i persones nomenades per ocupar llocs de representació per la coalició tinguen l’obligació, abans de la presa de possessió, una vegada a l’any i després de deixar el càrrec, de fer públic a l’àmbit de la seua representació els ingressos per rendes i el seu patrimoni.

Com a corol·lari de tot això, els partits sotasignants assumim un Compromís pel canvi de govern, que permeta la posada en marxa dels punts anteriors des de la participació ciutadana oposant-nos en qualsevol cas al Partit Popular, principal responsable d’aquelles polítiques que ens comprometem a eradicar.


València, novembre de 2006