NORMES PER LES QUAL ES REGEIX LA COALICIÓ AUTONÒMICA
ESQUERRA UNIDA-BLOC-VERDS-IZQUIERDA REPUBLICANA: COMPROMÍS PEL PAÍS VALENCIÀ

(acord signat davant notari)

PRIMERA: CONSTITUCIÓ DE LA COALICIÓ__________:

Les organitzacions polítiques Esquerra Unida del País Valencià, Bloc Nacionalista Valencià, Els Verds del País Valencià, Els Verds-Esquerra Ecologista, i Izquierda Republicana acorden consituir-se en coalició electoral per concórrer a les pròximes eleccions autonòmiques el dia 27 de maig de 2007.

La coalició es formalitza per presentar candidatures a les Eleccions a Corts Valencianes, d’acord al compromís polític resumit en el manifest de l’annex 1.

SEGONA: DENOMINACIÓ DE LA COALICIÓ AUTONÒMICA

La denominació de la coalició és: Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana: Compromís pel País Valencià.

La sigla de la coalició és: EUPV-BLOC-VERDS-IR: COMPROMIS)

TERCERA: ÀMBIT

L'àmbit de la coalició electoral és el País Valencià en les tres circumscripcions electorals: Castelló, València i Alacant.

QUARTA: LOGOTIP AUTONÒMIC:

El logotip de la coalició és el que figura a l’annex 2.

En tot cas un estudi tècnic concretarà la proposta bàsica ací definida que la comissió política de la coalició aprovarà, per l’elaboració dels material de campanya i propaganda.

QUARTA: QUOTES DE PARTICIPACIÓ

La coalició així formada queda integrada a tots els efectes (polítics, econòmics, etc.) per EUPV amb un 60%, Bloc amb un 30%, Els Verds del País Valencià amb un 7%, Els Verds-Esquerra Ecologista amb un 1% i Izquierda Republicana amb un 2%.

CINQUENA: DOMICILI

El domicili de la coalició es fixa en la ciutat de València, a la Gran Via Ramon y Cajal, número 55 porta 2.

SISENA: CAPACITAT

La coalició d’acord amb la legislació vigent, tindrà capacitat per comparéixer davant l’Administració, tant l’electoral com la no electoral, així com davant els Tribunals de justícia en totes les seues jurisdiccions, ordres i instàncies, inclós el Tribunal Constitucional. La coalició tindrà alhora capacitat per portar a terme qualsevol activitat davant de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, executant qualsevol acte de disposición o administració i per això qualsevol contracte d’arrendament, obra o servei, inclós el de locals i instal·lacions en el més ample sentit de l’expressió i en general portar a terme tot allò que estime necessari, útil o convenient per als fins de la coalició. A aquestos efectes la coalició podrà delegar en una o més persones membres d’aquesta la facultat d’atorgar poders redactant-los amb l’extensió que jutge oportuna amb l’única limitació de la adquisició, venda o constitució de càrregues i drets sobre immobles.


SETENA: REPRESENTANT GENERAL

Es designa com a Representant General de la coalició a _______________________, major d’edat, amb D.N.I. número ____________________ a efectes d’allò disposat a l’article 21 de la Llei Electoral Valenciana o norma que la subsituesca, en relació amb l’article 43 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General. Com a suplent de l’anterior es designa a ________________________ amb D.N.I. número ____________________.


HUITENA: COMISSIÓ POLÍTICA DE LA COALICIÓ AUTONÒMICA:

Es crearà com a òrgan col·legiat de coordinació política en compliment de l’article 44.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, una comissió política de la coalició, amb participació de totes les forces polítiques integrants d’aquesta amb les funcions legals establertes.

Estarà composada pels membres que nomene cada força política integrant amb veu i amb vot ponderat amb els percentatges establertes a la norma quarta.

La Comissió Política conformarà les respectives comissions per concretar la preparació i desenvolupament de la campanya electoral, i el desenvolupament dels documents programàtics.


NOVENA: ACORD DE CANDIDATURES EN LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES:

Les parts convenen que les candidatures conjuntes que presentarà la coalició tindran la següent composició:

CANDIDATURA DE CASTELLÓ

CANDIDATURA DE VALÈNCIA

CANDIDATURA D’ALACANT

1.- EUPV

2.- BLOC

3.- EUPV

4.- BLOC

5.- EUPV

6.- Els Verds

7.- BLOC

8.- IR

1.- EUPV

2.- BLOC

3.- EUPV

4.- EUPV

5.- Els Verds

6.- EUPV

7.- BLOC

8.- EUPV

9.- EUPV

10.- BLOC

11.- EUPV

12.- IR

1.-EUPV

2.-EUPV

3.-BLOC

4.-EUPV

5.- BLOC

6.- Els Verds

7.- EUPV

8.- BLOC

9.- EUPV

10.- IR

La candidatura de la circumscripció de València la tancarà Els Verds-Esquerra Ecologista. La resta de les candidatures seran completades posteriorment sobre la base de l'acord de les organitzacions signants. Cada organització proposarà a les persones corresponents en funció dels criteris marcats per les seues respectives organitzacions. En les paperetes, junt amb el nom de cada persona, figurarà les sigles de la seua organització o la seua condició d'independent.

Les candidatures finals hauran de garantir, en tot el possible, el criteri de paritat.


DESENA: RÈGIM ECONÒMIC DE LA COALICIÓ AUTONÒMICA

Les necessitats econòmiques de la coalició seran cobertes per crèdits a la mateixa i per aportacions econòmiques de les organitzacions integrants.

Totes les quantitats que s'obtinguen per subvenció dels resultats electorals de la coalició es destinaran en primer lloc al pagament del deute electoral que es contraga per al pagament de la campanya electoral per mitjà de la subvenció oficial, i el sobrant, si ho hagués, es destinaria a recuperar la inversió inicial de cada força política en la proporció en què ho hagués fet cadascuna.

Amb els recursos generats en funció del resultat electoral s'haurà de garantir les infraestructures existents, tant en recursos materials com a humans, de les organitzacions que conformen la coalició.

Cada Diputat/a cobrarà i pactarà amb la seua respectiva organització les seues retribucions d'acord amb les normes internes de cadascuna d'elles.

La distribució dels recursos del Grup Autonòmic serà acordada per la Comissió Política d’acord al següents criteris:

Dels deutes electorals que es generaren respondrà cada força política d’acord als següents percentatges: EUPV 60%, BLOC 30%, Els Verds 7%, EV-EE 1%, IR 2%.

La campanya electoral es gestionarà d’acord al protocol específic contingut a l’annex 3.


ONZENA: ADMINISTRACIÓ DE LA COALICIÓ

La coalició portarà la seua administració econòmica centralitzada a tota la comunitat autònoma.

Es designa com a Administrador de la coalició a En Ricardo Sixto Iglesias, major d’edat, amb D.N.I. número XXXXXXXXX i com a Administrador suplent a En Guillermo Rodríguez Blasco, major d’edat, amb D.N.I. número XXXXXXXXX per a que puguen desenvolupar totes les funcions contemplades als articles 37, següent i concordants de la Llei Electoral Valenciana o norma que la subsituesca així com els articles 121, següents i concordants de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

L’Administrador de la Coalició podrà exercir a més, les següents facultats:

 1. Prendre diners a prèstec de qualsevol persona jurídica o física, siguen públiques o privades, incloses tota classe d’entitats de crèdit, bancs, caixes d’estalvi, cooperatives, Banc d’Espanya, etc. amb tota classe de garanties, fins i tot hipotecàries o pignoratícies, podent formalitzar no sols el contracte i acte oficial, sinó també les successives renovacions si procedira, fins i tot pòlisses de crèdit o d’altres financeres, podent fixar tota classe de clàusules i condicions, inclosso submissió a fur, interessos, responsabilitat per a costos i despeses, preus de subhasta i qualsevol altres vàlides en dret.

 2. Comparéixer davant tota classe d’oficines, centres, dependències i organismes, ja siguen de l’estat, de la comunitat autònoma, de la província, del municipi o qualsevol altres de caràcter públic, encara que tinguen personalitat autònoma, davant tota classe de ministeris o conselleries, així com davant particulars, persones jurídiques o físiques i davant els jutjats, tribunals i magistratures, qualsevol que siga la seua classe i jurisdicció, inclós el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, en tots els assumptes contenciosos o voluntaris i extraordinaris, fins i tot els de casasió i revisió podent igualment practicar diligències de caràcter personal o interposar tota classe d’accions i pretensions, tant de caràcter civil com penal, administratiu, social i mercantil, inclosa la denúncia i la querella. Podran desistir d’accions entaulades, i si s’escau avenir-se a les quals presenten terceres persones, sometre’s a fur i demanar l’execució d’allò convingut o sentenciat, aprovar convenis en suspensions de pagaments i crac, sotmetre a judici d’àrbitres, tant de dret com d’equitat.

 3. Atorgar poders generals i especials, fins i tot per a querella, a favor de lletrats, procuradors o persones de la seua confiança.

 4. Cobrar quantitats que es deuen a la coalició electoral per qualsevol concepte i qualsevol nivell estatal, autonòmic, provincial local, etc. subvencions de l’estat o de la comunitat autònoma, província o municipi a través del Ministeri o de la Conselleria d’Hisenda, Interior o qualsevol altre/a que en aplicació de la normativa vigent o què en el futur es puga establir a favor dels partits polítics per raó d’eleccions o per qualsevol altra causa o títol, signant quants documents foren necessaris per als objectius exposats, ordinant les seues transferències i, en general, disposar d’aquestes.

 5. En qualsevol oficina de qualsevol entitat de crèdit, bancs, caixes d’estalvi, cooperatives, Banc d’Espanya, etc. obrir comptes o impugnar-los, liquidar-los, cancel·lar-los, constituir, imposar, dipositar i retirar fons, títols o fiances, fer imposicions a termini, disposar del actius signant talons o xecs, ordinant transferències, domiciliant pagaments o lletres de canvi o per qualsevol altre mitjà.

 6. Lliurar, endossar, acceptar, descomptar, cobrar i pagar, avalar i protestar lletres de canvi, talons xecs o d’altres efectes.

 7. Constituir, renovar i cancel·lar dipòsits i fiances.

 8. Avalar amb caràcter solidari i sense cap limitació les pòlisses de prèstec i/o crèdit que es puguen sol·licitar.

 9. Substituir i delegar en tot o en part, totes o alguna de les facultats a què aquest poder refereix.

 10. Subsanar errors i omissions d’aquests acords.


DOTZENA: GRUP PARLAMENTARI

Totes les formacions polítiques integrants de la coalició es comprometen a crear un grup parlamentari comú únic en les Corts Valencianes (sota el nom i logo genèric de la coalició), on el programa de la Coalició serà la base política a preconitzar i defensar.

Correspondrà a un Diputat/a d'EUPV el càrrec de síndic del Grup, i el de Portaveu Adjunt a un diputat/ada del Bloc. Correspondrà a EUPV el nomenament dels representants del Grup en Consells i altres entitats en el mateix nombre dels nomenats actualment. El possible increment d’aquest nombre que es pugués negociar s’adjudicarà per la Comissió Política de la coalició al BLOC i a les altres forces polítiques de la coalició.

El posicionament polític del Grup es fonamentarà en la defensa del programa comú. En aquells aspectes no previstos en el programa comú s'intentarà sempre aconseguir el consens en el Grup Parlamentari. Excepcionalment quan no fos possible l'acord i només per qüestions que poguessen sorgir que no estiguessen incloses en el programa comú, cada una de les parts podrà tenir llibertat de vot, sempre que no es tracte de qüestions d'especial rellevància com votacions d'investidura, pressupostos, etc. en les que la posició haurà de ser unívoca de tot el Grup Parlamentari, d’acord a la majoria qualificada del 70% de la posició de la Comissió Política de la Coalició. Fora de les institucions es reconeix el dret de les parts a defensar les seues opcions particulars en aquells temes que no estiguen previstos en el programa.

El Grup podrà dotar-se d'un reglament de funcionament intern que garantisca tant la defensa del programa comú de la coalició com els punts del programa de cada força política no inclosos en el programa comú.

El personal administratiu adscrit actualment al Grup d'EUPV-Entesa formarà íntegrament part de la plantilla del futur Grup que es constituïsca després de les eleccions. Al mateix s’incorporarà una persona designada pel BLOC. L'augment de la plantilla del futur Grup serà acordat, a proposta d'aquest, per la Comissió Política de la Coalició, tenint en compte les quotes de participació en la coalició de cada una de les forces polítiques integrants.

En el cas que algun Diputat/a abandone el Grup Parlamentari, si no dimiteix del seu càrrec, haurà de tornar a la coalició la quantitat de diners gastats en la campanya electoral per l'obtenció del seu escó. Aquest compromís hauran de firmar-ho per escrit cada un dels candidats/es. La suma a reclamar es calcularà dividint el total de despeses generals consignades en els balanços electorals de la coalició pel nombre total de diputats i diputades obtinguts.


TRETZENA: PACTE I ALIANCES DE GOVERN

La política de pactes i aliances de govern en l'àmbit autonòmic serà acordada per la Comissió Política de la coalició per unanimitat, en funció de l'acceptació del programa comú previ debat i acord intern de les organitzacions integrants. En l'aprovació d'aquesta política es farà sempre un esforç per aconseguir el consens. Els acords que s'adopten tindran caràcter vinculant. En cap cas el Grup Parlamentari de la coalició permetrà, ni per acció ni per omissió, que el PP accedesca al Govern de la Generalitat.


CATORZENA: DURADA DE LA COALICIÓ

La coalició té la mateixa durada que la legislatura que s'inicia amb les Eleccions a Corts Valencianes de 27 de maig del 2007. A partir de la protocol·lització d’aquest acord començarà a tenir efectes allò ací acordat. En qualsevol altre cas la dissolució de la coalició serà efectiva en el moment en què la totalitat dels seus membres acorden dissoldre-la per unanimitat. En la mesura que algun membre decidesca abandonar-la de forma unilateral, es procedirà a retirar les seues sigles i símbols de qualsevol representació o document existent, havent d'abonar els deutes de campanya electorals pendents que tingués amb la coalició.

En conformitat amb l’anterior se signa aquest acord en, València a 27 de gener de 2007

Per ESQUERRA UNIDA DEL P.V.

Sgt.: Na Glòria Marcos i Martí
Per BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Sgt.: N’Enric Morera i Català
Per ELS VERDS DEL PAÍS VALENCIÀ

Sgt.: Joan Francesc Peris García
Per ELS VERDS-ESQUERRA ECOLOGISTA

Sgt.: En Carles Olmedo Izquierdo
Per Izquierda Republicana

Sgt. PP: Pau Rodríguez Cortes
ANNEXOS:

1.- COMPROMÍS PROGRAMÀTIC.

2.- LOGOTIP PAPERETA.

3.- PROTOCOL DE CAMPANYA ELECTORAL.


ANNEX 1

COMPROMÍS PEL PAÍS VALENCIÀ

Les forces polítiques sotasignants, i els seus candidats i candidates a les eleccions autonòmiques, amb el ferm propòsit de contribuir a posar fi a les polítiques antisocials, depredadores del territori i menyspreadores de la cultura valenciana, adoptem davant el poble del País Valencià el següent compromís, al qual ajustarem la nostra actuació tant en les Corts com en tota la resta d’àmbits i institucions en els quals tinguem presència:

 1. Compromís pel desenvolupament del sector públic, per uns serveis públics de qualitat en sanitat, educació, benestar social i transport sostenible, desprivatitzant-los i retornant a la gestió pública directa per la Generalitat i els ajuntaments els serveis gestionats per empreses privades. Garantir la pluralitat i el caràcter públic de RTVV. Compromís amb la creació d’una xarxa de centres escolars públics per a tots els cicles d’Educació Infantil, acabar amb la política de barracons i garantir un finançament suficient de l’ensenyament públic, adreçat a l’escolarització del 100% de la població, així com d’una xarxa de centres sanitaris públics d’atenció integral a la salut. Desenvolupament de la llei de foment de l’autonomia i atenció a les persones en situació de dependència, de la futura llei de serveis socials, i la renda bàsica garantitzada.

 2. Compromís per una moratòria urbanística immediata que permeta una ordenació territorial sostenible i respectuosa del medi ambient, amb la paralització dels projectes que no acrediten la suficient transparència informativa i l’acord previ de la ciutadania afectada, rebutjant tot PAI que estiga fora dels plans generals d’ordenació urbana i revertint les reclassificacions alienes a una ordenació sostenible del territori Promoció de la educació en valors de respecte al medi ambient, i el respecte als animals.

 3. Compromís pel medi ambient al País Valencià, amb una política d’estalvi i reutilització de recursos orientada a la minimització i reciclatge de residus gestionats des de la proximitat i sense incineradores, amb una Nova Cultura de l’Aigua amb una gestió pública, racional i sostenible de l’aigua que recupere de manera integral el Xúquer, el Segura, l’Albufera i la resta dels nostres rius, aqüífers i zones humides i on els grans transvasaments i embassaments no siguen la solució, a l’impuls d’energies renovables i de xarxes ferroviàries regionals i metropolitanes alternatives a l’Alta Velocitat.

 4. Compromís per la normalització del valencià mitjançant la seua generalització en l’ensenyament, el requisit lingüístic per l’accés a la funció pública, el seu ús com a llengua prioritària als mitjans de comunicació públics i el suport de l’administració a la seua promoció i dignificació. Reconeixement de la unitat de la llengua i establiment d’acords de col·laboració amb governs de la resta de l’àmbit lingüístic.

 5. Compromís per un sistema de finançament equitatiu i solidari concertat multilateralment en un marc federal, on cadascú aporte progressivament segons la seua renda i reba segons les seues necessitats. Increment de la recaptació a les grans fortunes i les rendes del capital, mantenint els impostos sobre successions i donacions. Promulgació d’una Llei Valenciana de Fiscalitat Ecològica que incloga una taxa ecològica adreçada al finançament de la política mediambiental.

 6. Compromís per l’establiment d’un estat espanyol federal, republicà i solidari on es reconega explícitament la diversitat nacional i el dret d’autodeterminació dels pobles que el formen i on s’aprove una Llei que recupere la memòria i justícia històrica de la República i l’antifranquisme. Compromís per una Europa dels pobles, de ciudatans i ciutadanes, social i democràtica. Compromís de treballar per una Llei de Comarcalització que garantesca el traspàs de competències des de les Diputacions Provincials.

 7. Compromís amb el finançament dels ajuntaments per garantir que els ens locals avancen cap a l’autonomia financera i evitar així que les activitats urbanístiques siguen la font principal de finançament dels municipis.

 8. Compromís per impulsar un Pla de reindustrialització basat en el desenvolupament tecnològic i de la R+D+I, fomentant la cogestió dels treballadors i treballadores, mesures front a la deslocalització i front a qualsevol regulació d’ocupació en empreses amb beneficis. Reducció de la jornada laboral a 35 hores per llei i sense reducció salarial, per la causalitat en la duració de la contractació i en l’acomiadament. Supressió de les ETTs i establiment d’un Pla per la Reducció de la Precarietat en les Administracions Públiques, d’acord amb els sindicats.

 9. Compromís amb l’agricultura, com a sector estratègic per la seua importància econòmica, social i mediambiental, conservant el medi rural, proporcionant qualitat i seguretat alimentària al temps que conserva el paisatge. Potenciació dels mercats locals i comarcals. Acostar el productor al consumidor per disminuir el nombre d’intermediaris. Garantir que els preus de producció no estiguen mai sota els costos de producció per aconseguir el manteniment de la renda agrària. Mesures de suport a l’agricultura ecològica, i la inversió en modernització i promoció dels productes agrícoles valencians en els mercats internacionals.

 10. Compromís amb un nou model econòmic que done suport a l’economia social (cooperatives, empreses de treball terapèutic, etc.) i a les empreses i entitats que treballen en el camp de la discapacitat. Suport a l’economia productiva com a principal alternativa a l’actual model d’economia especulativa. Suport a les petites i mitjanes empreses que treballen en el tercer sector i en el sector tecnològic.

 11. Compromís per la igualtat efectiva entre homes i dones i eradicació de tota mena de violència de gènere abastant la seua prevenció i penalització i la plena assistència a les dones maltractades. Prohibició i persecució del proxenetisme de qualsevol tipus i adopció de mesures econòmiques i educatives per l’erradició de l’explotació sexual. Aposta per la coeduació en l’ensenyament , l’oposició a la publicitat sexista i per una nova distribució dels temps de les persones.

 12. Compromís per una xarxa pública d’habitatges sostenibles i de promoció pública oferits a preu de cost per a qui no dispose de recursos suficients, que facen efectiu el dret a un habitatge digne i possibilite l’emancipació dels i les joves. Elaboració d’un Plà integral de joventut al PV

 13. Compromís amb la plena integració dels immigrants, tot atenent a les seues necessitats bàsiques i al reconeixement dels plens drets laborals i ciutadans. Persecució de tota forma d’explotació i mesures de suport i cooperació amb els països d’origen. Solidaritat amb els moviments populars dels països empobrits.

 14. Compromís amb la diversitat sexual per garantir la igualtat efectiva i la no-discriminació per opció sexual. Inclusió de les operacions de reassignació sexual en el règim general de la seguretat social i desenvolupament de programes educatius amb la diversitat sexual com a eix transversal.

 15. Compromís amb la cultura, amb els creadors i distribuïdors de música, de cinema, d’arts plàstiques, tot garantint la seua independència i finançament públic per la promoció de grups i artistes emergents. Reorientació de la ràdio i la televisió públiques del País Valencià perquè siguen íntegrament en valencià, transparents, democràtiques i un espai de promoció de la nostra cultura.

 16. Compromís per la transparència, la regeneració democràtica i la recuperació de l’ètica en la vida política per tal que tots els càrrecs públics, assessors i persones nomenades per ocupar llocs de representació per la coalició tinguen l’obligació, abans de la presa de possessió, una vegada a l’any i després de deixar el càrrec, de fer públic a l’àmbit de la seua representació els ingressos per rendes i el seu patrimoni.

Com a corol·lari de tot això, els partits sotasignants assumim un Compromís pel canvi de govern, que permeta la posada en marxa dels punts anteriors des de la participació ciutadana oposant-nos en qualsevol cas al Partit Popular, principal responsable d’aquelles polítiques que ens comprometem a eradicar.

València, novembre de 2006


ANNEX 2

LOGOTIP DE LA PAPERETA DE VOTACIÓ

LOGOTIPO DE LA PAPELETA DE VOTACIÓN

(2x2 cm)
ANNEX 3

PROTOCOL DE CAMPANYA ELECTORAL

El terme “COMPROMÍS” a soles podrà ser emprat com marca electoral per les forces polítiques signants d’aquest acord en el marc de les Eleccions Autonòmiques de 2007, llevat d’acords municipal específics integrats com a mínim per la totalitat de dites forces sotasignants, o aquells municipis on així ho acorden.

La campanya autonòmica tindrà una part comuna acordada per la Comissió de Campanya que acorde la Comissió Política de la coalició, i una part autònoma gestionada directament i independentment per cada força política signant. En la part autònoma de campanya cada força podrà emprar, al seu cas, únicament els logos i lemes que li sirguen propis i específics.

A la part comuna de campanya s’empraran els logos i lemes oficials de campanya, i com a mínim inclourà els actes de obertura i tancament de campanya, així com almenys un acte central. La Comissió de Campanya acordarà un pressupost mínim per a la campanya electoral que haurà de ser sufragat per les forces polítiques integrants de la coalició en els mateixos percentatges que els establerts per al vot ponderat a la Comissió Política.

Els espais gratuïts de propaganda electoral als mitjans públics de comunicació seran produïts a càrrec de la campanya comuna.

La cobertura dels debats públics als mitjans de comunicació per les persones candidates de la coalició serà establerta per la Comissió de campanya d’acord a criteris com ara la equivalència de lloc de candidatura amb altres forces polítiques participants, la competència temàtica de les persones candidates o els percentatges generals de participació a la campanya. En tot cas als debats i entrevistes de caràcter general als mitjans de comunicació quan siguen d’àmbit autonòmic acudirà la persona candidata a la Presidència de la Generalitat.

El càrrec d’Administració General de la Coalició i per tant de la campanya correspondrà a la persona que designe EUPV.

Les qüestions relatives a la campanya que puguen ser objecte de controvèrsia seran resoltes en el marc de la Comissió de Campanya i, al seu cas, de la Comissió Política, amb criteris de reserva i, a ser possible, consens.

En conformitat amb l’anterior se signa aquest acord en, Valencia a 27 de gener de 2007

Per ESQUERRA UNIDA DEL P.V.

Sgt.: Na Glòria Marcos i Martí
Per BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Sgt.: N’Enric Morera i Català
Per ELS VERDS DEL PAÍS VALENCIÀ

Sgt.: Joan Francesc Peris García
Per ELS VERDS-ESQUERRA ECOLOGISTA

Sgt.: En Carles Olmedo Izquierdo
Per Izquierda Republicana

Sgt. PP: Pau Rodríguez Cortes