Chapapote

- galego - castellano - english
- Poema de Manuel Rivas (Cadena SER)(Audio)
- Poem from Manuel Rivas (Cadena SER)(Audio-Spanish)

Miro o mar en Touriñán e dime :
"¡ Ei ti! O 15 de Agosto estabas a bañarte neste paraíso cos delfíns". O mar míranos e nota que tamén a nós nos quedou cara de fuel, como á nosa amada costa, como á paisaxe, como ós paxaros, e nota que tamén os humanos estamos petroleados, coa alma petroleada e chapapote na mirada e no corazón. Temos esa substancia viscosa metida en cada poro da alma e do corpo.

E o mar di :
"¡Ah ¡ ¡Falades de inseguridade ¡ Ben, aquí tendes a inseguridade e a incertidume , e a impotencia; aquí tendes o eixe do mal " e o mar tamén di :"Esas linguas soltas, ese neoliberalismo ... que veñan aquí á praia co seu capitalismo impaciente e depredador, e co seu lema de nada a longo prazo, e co seu lapsus de dicir : "Nadamos en la abundancia" en vez de dicir "Nadamos en la ambulancia"

En fin, o mar non é un leviatán, ese ser monstruoso e incontrolable e que non se pode deter e non ten identificación. A natureza non é un fatum, non é un destino que estea fóra de control.

O mar di :
"Non creades ese engano" Está indignado e di as verdades porque o mar, ó contrario ca nós, ten esperanza. Un pobo que non protesta non pode ter esperanza.

E o mar segue a dicir :
"España é case unha illa , pero non se decatou de que eu existo". O mar indígnase ante o espectáculo teatral que lle ofrece o ministro, pero o ministro non escoita o mar. O mar non é cívico, vomita nos nosos pesadelos e di : "EU ACÚSOVOS" e berra " Outra vez non pensarades nada, outra vez nas verzas ¡eh!"

E os mozos, ¡Ai , os mozos ¡, voltan á emigración e na corte as vacas están cheas de rencor resignado coma nós. (¿Será que nos está a quedar cara de vaca ?) O mar sacúdese cun só de batería, mestura de Jazz, costa da morte e Bronx.

E o mar di :
"Recorda rapaz : ¡¡¡ Hai esperanza se hai rebeldía !!!"
Pero Galicia é stand-by, é o meigallo, o silencio, a intimidación, a alma petroleada ....
E o mar levántase e berra :
"¿ESTADES VIVOS ? ¿ HAI ALGUÉN POR AÍ ?"

MANUEL RIVAS
Sacado do programa radiofónico " HOY POR HOY"

Miro el mar en Touriñán y me dice :
"¡Oye tú! El 15 de Agosto estabas a bañarte en este paraíso con los delfines". El mar te mira y nota que también a ti te ha quedado cara de fuel, como a nuestra amada costa, como a la paisaje, como a los pájaros, y nota que también los humanos estamos petroleados, con el alma petroleada y el chapapote en la mirada y en el corazón. Tenemos esa sustancia viscosa metida en cada poro del alma y del cuerpo.

El mar dice :
"¡Ah ¡ ¡Habláis de inseguridad ¡ Bien, aquí tenéis la inseguridad y la incertidumbre, y la impotencia; aquí tenéis el eje del mal " y el mar también dice:"Esas lenguas sueltas, ese neoliberalismo ... que vengan aquí a la playa con su capitalismo impaciente y depredador, y con su lema de nada a largo plazo, y con su lapsus de decir : "Nadamos en la abundancia" en vez de decir " Nadamos en la ambulancia"

En fin, el mar no es un leviatán, ese ser monstruoso e incontrolable y que no se puede detener y no tiene identificación. La naturaleza no es un fatum, no es un destino que esté fuera de control.

El mar dice :
" Non os creáis ese engaño, esa mentira" Está indignado y dice las verdades porque el mar, al contrario que nosotros, tiene esperanza. Un pueblo que non protesta es que no puede tener esperanza, es que es ya demasiado manso.

Y el mar habla por él, y dice :
"España es casi una isla , pero no se ha enterado de que yo existo". El mar se indigna ante el espectáculo teatral que le ofrece el ministro, pero el ministro no escucha al mar. El mar no es cívico, el mar vomita en nuestras pesadillas y dice : "YO OS ACUSO" e grita " Otra vez no habéis pensado nada eh?, otra vez en las berzas ¡eh!"

Y con los jóvenes, ¡Ay , los jóvenes¡, vuelven a la emigración y en el interior de los establablos las vacas están llenas de rencor resignado coma nosotros. (¿Será que nos está a quedar cara de vaca?)

El mar se sacude como un solo de batería, mezcla de Jazz, Costa da Morte e Bronx.

Y el mar dice :
"Recuerda rapaz : ¡¡¡ Hay esperanza si hay rebeldía !!!"
Pero Galicia es stand-by, es el meigallo, el silencio, la intimidación, el alma petroleada ....

Y el mar se levanta y grita :
"¿ESTÁIS VIVOS ? ¿HAY ALGUIEN POR AHÍ ?"

MANUEL RIVAS
Sacado do programa radiofónico " HOY POR HOY"

I look at the sea in Touriñán and she says to me:
"Hey, you! On the 15th of August you were bathing in this paradise with the dolphins" . The sea looks at us and she feels that we are also getting a fuel face, as our beloved coast, as the countryside, as the birds, and she feels that we human beings are also dirty with oil, with our souls dirty with oil and tar on our eyes and hearts.. We have that viscous substance deep in each pore of our soul and body.

And the sea says:
"You talk about lack of security! Well, here you have lack of security and uncertainty, and helplessness; here you have the Axis of Evil". And the sea also says: "Those big mouths, that neoliberalism of yours… let them come here to the beach with their greedy and predatory capitalism, with their slogan 'Nothing in the long run', and with their slips when they say "We're swelling in abundance"and they mean"We're swimming in the ambulance" .

But the sea is no leviathan, that monstrous uncontrollable being who cannot be stopped nor identified. Nature is not a fatum, nor a fate that can be out of control.

The sea says:
"Don't you believe that sham". She is angry and tells the truth because the sea, unlike us, has hope. A people who do not protest cannot have hope.

And the sea goes on:
"Spain is almost an island, but she hasn't realised that I exist". The sea is angry before the farce offered by the minister, but the minister does not listen to the sea. The sea is not civil, she vomits on our nightmares and says "I ACCUSE YOU", and she cries "Once again you haven't thought about anything, in the clouds again, have you?"

And the young… The young! They go back to emigrating and in the stables the cows are full of resigned bitterness, just like us. (Can it be that we are getting a cow face?) The sea rocks with a drum solo, mixture of jazz, Costa da Morte and Bronx.

And the sea says:
"Remember, kid: If there's rebelliousness, there's hope!".

But Galicia is stand-by, curse, silence, intimidation, the soul dirty with oil.
And the sea stands up and cries:
"Are you alive? Is there anyone out there?"

MANUEL RIVAS
From the radio programme "Hoy por hoy"