Partido Comunista Revolucionario

Tesi de Reconstitució
del Partit Comunista

 

La Tesi de Reconstitució del PC

La Tesi de Reconstitució del PC és la resposta política del proletariat revolucionari al problema de la creació o recuperació de l'instrument revolucionari principal de la classe obrera a l'estat espanyol, resposta que consisteix a solucionar, teòricament i política, el caràcter de les condicions objectives - ideològiques, polítiques i organitzatives - que permetin l'existència d'aquest instrument partidari. No es tracta, per tant, de les "condicions objectives" de la Revolució en la seva accepció més estreta, és a dir, la Revolució entesa com a presa del poder per part del proletariat i de la preparació d'aquesta conquesta, sinó de la realització de la "condició subjectiva" més important de la Revolució entesa en la seva forma superior, quan les masses aconsegueixen i ostenten el poder, o sigui, la realització de l'existència del PC com el seu factor "subjectiu" principal d'aquesta Revolució.

En definitiva, la Tesi de Reconstitució s'emmarca dins del procés revolucionari com a procés històric i general, però, al mateix temps, es desvincula d'ell en tant que se centra en una etapa d'aquest procés - en la primera - i resol les tasques polítiques d'aquesta etapa particular de la Revolució. Es tracta, en resum, de crear el "factor subjectiu" de la Revolució, entenent que això implica estudiar i resoldre problemes objectius - no sols ideològics, també, polítics i organitzatius - i entenent que aquesta tasca forma part ja del procés general de la Revolució - en la seva accepció més àmplia, és a dir, comprenent que la Revolució és tot procés que s'inicia amb els treballs de constitució del PC i que només acaba amb el Comunisme - .

En primer lloc, per tant, la Tesi de Reconstitució versa sobre els requisits mínims objectius que cal aconseguir perquè es consideri complida l'existència del PC. Fins aquí hem exposat la naturalesa d'aquests requisits.

En segon lloc, la Tesi de Reconstitució tracta sobre les condicions polítiques concretes que serveixen de context a aquests requisits i en l'entorn dels quals han de ser realitzats. Això significa que la formulació de la Tesi de Reconstitució no es refereix als principis universals i absoluts del marxisme-leninisme sobre el Partit, sinó que, partint d'ells tracta d'aplicar-los a les condicions històriques i polítiques concretes d'un país i d'una època. Per això, la Tesi de Reconstitució ha d'explorar, en primera instància, l'estat actual de la Revolució Proletària Mundial i l'etapa de la Revolució en què es troba aquest país com a component d'aquesta Revolució Mundial, perquè es tracta de descriure el context polític concret, encara que sigui només en les seves tendències generals, en el que s'han d'establir i complir-se les tasques de la Reconstitució, en funció, precisament, d'aquest context nacional i internacional.

En aquest sentit, és necessari assenyalar que la Revolució Proletària Mundial es troba en una fase de replegament conjuntural a causa del terme del cicle revolucionari que va obrir la Revolució d'octubre i a la contraofensiva que, aprofitant aquesta circumstància, ha iniciat l'imperialisme. El primer cicle de la Revolució Proletària Mundial, després de l'etapa prèvia de preparació que comença en 1848 amb la publicació del Manifest de Marx i Engels, i el paper que va jugar el proletariat francès en la revolució burgesa d'aquest any, paper que pren relleu perquè, per primera vegada en la història, la classe obrera es comporta políticament de manera independent, s'inicia en 1917 amb la revolució soviètica a Rússia. Pren rumb ascendent amb l'inici de la construcció del Socialisme a l'URSS, en els anys 30, la victòria sobre el feixisme i el triomf del PC de Xina en els 40, alentint-se entre 1956 i 1976, quan el pas de l'URSS a les files de l'imperialisme, de la mà de Jruschov, va ser relativament compensat amb una nova, encara que breu i localitzada, ofensiva proletària en la Xina de la Revolució Cultural. Finalment, el triomf de Deng Xiaoping a la Xina i la consolidació de la burgesia burocràtica a l'URSS i de la seva influència revisionista en la majoria de Partits Comunistes del món, va indicar la tendència descendent i la caiguda o fase crítica d'aquest primer cicle revolucionari a partir de la segona meitat dels anys 70. Les reestructuracions que, a tots els nivells, han tingut lloc en els 80 i principis dels 90 en el anomenat "camp socialista", no expressen més que el punt final del cicle.

El triomf de la burgesia sobre el proletariat als països socialistes ha tingut la seva projecció en tot el món en forma d'una nova ofensiva del capital, ofensiva que es manifesta en el fet que s'ha iniciat un nou repartiment del món, que està creant condicions per a una nova guerra imperialista, d'una banda, i en la progressiva pèrdua de drets i conquestes dels treballadors en gairebé tots els països, per un altre.

L'estat espanyol és un d'ells. El partit de Carrillo, a qui ja havien robat tot contingut revolucionari, va liquidar tota possibilitat de via revolucionària en l'anomenada "transició democràtica"; però, a diferència de les posicions claudicants del partit que deia representar-los, els treballadors van conquerir al carrer certes concessions a una burgesia conscient que havia guanyat la batalla crucial i que estava disposada a cedir certes engrunes mentre posava tota la seva energia a dibuixar les línies mestres de la nova estructura política de la seva dominació i mentre la classe obrera no intentés immiscir-se en el lineament d'aquest nou disseny. En ell, no obstant, es definia una estructura de representació classista en clau burgesa. Els sindicats i els partits obrers havien d'actuar com a corretges de transmissió de la burgesia contra el proletariat. Així, quan la burgesia va haver consolidat un nou Estat i quan el cicle revolucionari proletari va acabar definitivament a escala mundial, la burgesia espanyola es va sumar a l'ofensiva del capital internacional contra la classe obrera utilitzant els ressorts legals de la seva Constitució, principalment les estructures sindicals vigents. El proletariat de l'estat espanyol, orfe de partit, va vendre la seva capacitat política, el seu dret a intervenir com a classe independent, per un plat de llentilles, per millores econòmiques i socials parcials. Ara, sota noves circumstàncies, la burgesia, per mitjà dels sindicats i del legalisme polític dels "partits d'esquerra", li nega el dret tan sols a aquest plat de llentilles. Les reconversions industrials, la liberalització del mercat de treball, les polítiques d'ajust econòmic que congelen els salaris són mostres clares de la impunitat que ha aconseguit la burgesia en l'exercici del seu domini sobre el proletariat, l'exercici del seu "dret" a explotar i oprimir la classe obrera.

El proletariat de l'estat espanyol es troba, per tant, a la defensiva, i el moviment obrer en replegament. Amb aquest teló de fons és amb el que els comunistes de l'estat espanyol hem d'abordar la qüestió més candent de la nostra Revolució, la qüestió de la recuperació del PCE; i és precisament aquest teló de fons el que determina, en primera instància, les condicions i, per tant, la naturalesa d'aquest procés de recuperació del nostre partit d'avantguarda.

El Moviment Comunista Internacional, com a realitat pràctica, neix amb la Revolució d'octubre amb la constitució de partits comunistes per tot el món. La fundació d'aquests partits, que va ser patrocinada per la IC i pel Partit Bolxevic, representa un dels models de constitució partidària que ens ha deixat la història. L'altre model fonamentalment és, precisament, el del partit dels bolxevics. En relació amb aquest últim, si comparem la situació de la lluita de classes i del moviment obrer en la Rússia de finals del segle passat i principis del present amb la de l'estat espanyol del fi del mil·lenni, podem comprovar que són substancialment diferents. Si aquí hi ha replegament i actitud defensiva de la classe, allí el moviment obrer estava en ascens i el proletariat adoptava una posició ofensiva cada any més pronunciada. Això va obligar Lenin i els seus seguidors a emprar la tàctica de la unitat d'acció amb tots els marxistes per crear el partit proletari. I no sols unitat d'acció política, sinó, fins i tot, unitat d'acció orgànica. Per descomptat, hagués estat un suïcidi polític haver mantingut postures dogmàtiques, que només conduirien a l'aïllacionisme, i haver permès que el moviment superés l'avantguarda proletària.

Una altra de les peculiaritats de la formulació del POSDR bolxevic que expliquen la tàctica de constitució de l'organització proletària d'avantguarda russa va obeir a necessitats específiques del moviment proletari de Rússia. Ja hem vist que una de les primeres tasques que ha d'abordar i complir el proletariat és la de convertir-se en classe per mitjà de la unitat de les seves lluites en tot l'àmbit nacional i que la forma orgànica que adopta la conformació en classe es manifesta a través dels sindicats nacionals o dels partits obrers. Doncs bé, en la Rússia de finals del XIX i principis del XX aquesta tasca encara no s'havia portat a terme, de manera que, atès que el desenvolupament del capitalisme a escala mundial i particularment a Rússia havia aconseguit la seva etapa monopolista o imperialista, etapa que exigeix l'organització del partit revolucionari d'avantguarda proletari, les tasques de constitució del partit obrer rus s'entrellacen d'una manera peculiar i original amb les de la constitució d'aquest partit d'avantguarda. Això explica la riquesa dels debats dins del moviment marxista rus de l'època, el caràcter de la lluita de dues línies dins del moviment i també que Rússia fora la pàtria del desenvolupament del marxisme, la pàtria del leninisme, perquè va ser en aquest país on la teoria revolucionària va trobar l'encreuament de la Revolució i on va trobar les respostes al seu futur desenvolupament. Però també explica, en gran part, la tàctica adoptada per l'avantguarda revolucionària per constituir el partit de nou tipus, tàctica que se sostenia sobre la unitat d'acció dels marxistes per crear el partit obrer com a base per constituir el partit d'avantguarda. Aquesta experiència, d'altra banda, es traslladarà posteriorment a la resta dels països de cara a la fundació dels Partits Comunistes en forma d'escissió de l'ala esquerra dels partits obrers com a primer pas per a la seva constitució.

Tot això explica la forma que va adoptar la constitució del Partit Bolxevic. Però d'aquesta forma és necessari penetrar fins a l'essència del procés. Per això considerem que el correcte és comprendre l'essència del procés de constitució del Partit i trobar la forma política adequada a les condicions concretes en que es mou l'avantguarda; per això considerem que no es poden "calcar" les formes històriques fent cas omís del context en què s'han donat i sense parar esment al seu vertader rerafons polític, com pretenen actualment els valedors de la "unitat comunista" o de la tesi de reconstrucció del PC; per això considerem que el futur partit de nou tipus del proletariat de l'estat espanyol només pot aconseguir-se abordant el problema que planteja la seva recuperació en termes de Reconstitució, perquè la Tesi de Reconstitució presta, primerament, atenció a la naturalesa del procés de creació del Partit, a l'essència política d'aquest procés, i després, busca la forma de plasmar-lo políticament en funció de les condicions objectives concretes.

La Reconstitució del PCE, per tant, no pot concebre's seguint, un per un, els passos fets pels bolxevics; i tampoc pot consumar-se seguint el model de la primera constitució del PCE, en 1920. En aquest any, havia quedat clar als ulls de tots els obrers conscients la fallida de la socialdemocràcia, la Revolució soviètica havia triomfat i el moviment proletari revolucionari mundial havia creat la Internacional Comunista. És a dir, la Revolució Proletària Mundial iniciava un gir ascendent. Això, al costat de la maduresa del proletariat del estat espanyol, que s'havia anat forjant com a classe al llarg de mig segle de lluites, va permetre que el PC pogués ser creat per mitjà d'una escissió i d'un acte o congrés constituent. Però, avui, ni la Revolució Proletària Mundial està a l'ofensiva, com queda dit, ni hi ha una IC que pugui patrocinar, avalar ni guiar un PCE que pogués fundar-se en un congrés de "unitat de tots els marxistes-leninistes".

En general, la visió de la recuperació del PC des de la perspectiva de la "unitat dels comunistes" o de la "Reconstrucció" del Partit és dogmàtica perquè només observa la forma dels models històrics de constitució, sense atendre als seus requisits ni tan sols a les condicions polítiques externes que van permetre aquestes experiències. Aquesta visió dogmàtica és producte de l'extrapolació mecànica i acrítica de les tesis de la III Internacional i de la seva aplicació, fora de tot temps i lloc, a qualsevol situació políticament i independentment de tota circumstància històrica. Les tesis partidàries de la IC són la síntesi de l'experiència de la Revolució Soviètica i, encara que tenen molt de lleis generals, també aporten molt d'elements circumscrits a una època, elements que no podem assimilar a aquelles lleis que no poden impedir que siguem capaços de penetrar l'essència dels processos de constitució dels Partits Comunistes en la primera meitat del segle, independentment de les circumstàncies històriques que els rodegen, per aplicar coherentment i correcta aquestes lleis a les condicions en què actualment es desenvolupa la lluita de classe del proletariat.

Del que es tracta és de superar una concepció estàtica, absoluta, sobre l'organització del Partit i de comprendre que el seu desenvolupament és un procés permanent, un procés tant per a la seva Constitució o Reconstitució com per a la seva posterior edificació una vegada reconstituït, i que el Partit no es crea des d'una construcció intel·lectual definida per endavant, sinó que és l'organització de l'avantguarda per al compliment de les tasques polítiques que va exigint la Revolució en les seves diferents etapes, seguint, això sí, els principis ideològics generals que el marxisme-leninisme ha establert per a la creació del partit de nou tipus proletari.

Si ens fixem amb atenció en el que fins ara hem exposat, i ho comparem amb els plans dels qui rebutgen la Tesi de Reconstitució, no sols podem comprovar que no la comprenen, sinó que, a més, es guien per models i mètodes de constitució partidària que corresponen a condicions de la lluita de classes nacional i internacional que no són les actuals i, en conseqüència, es neguen a si mateixos la possibilitat d'entendre en què consisteix la Reconstitució. Per exemple - i això és de capital importància - , donen per suposada la guia ideològica. No veuen que, en 1920, la IC complia aquest paper de dipositari orgànic de la ideologia i d'orientador polític, per la qual cosa la fundació dels partits nacionals no tenia perquè exigir aquest requisit localment com a condició sine qua non, perquè la seva relativa absència podia ser suplerta per la IC. Tampoc veuen que, en 1903, quan es crea el primer partit marxista revolucionari rus, la qüestió de la ideologia i de la maduresa política estava relativament garantida per 10 anys d'experiència política dels marxistes russos i pel profund coneixement de la doctrina dels fundadors del POSDR, gairebé tots ells eminents intel·lectuals que havien dedicat molts anys de la seva vida a l'estudi de les obres de Marx i Engels. No veuen, per tant, que no es pot crear un partit marxista-leninista sense partir de la ideologia marxista-leninista; que, avui per avui, no hi ha cap dipositari reconegut d'aquesta teoria que pugui avalar la creació de partits comunistes, ni que l'actual avantguarda revolucionària està composta per treballadors que, encara que són sincerament volenterosos comunistes, no han adquirit, en el seu conjunt, un coneixement profund de la teoria científica del socialisme, ni tampoc han actualitzat, en la seva majoria, els desenvolupaments últims d'aquesta teoria després de l'època de Lenin i Stalin. El PC ha de fundar-se des de la ideologia i, per a això, la ideologia ha de guiar tota la nostra labor de Reconstitució. No n'hi ha prou en pressuposar definit fins als seus perfils últims el marxisme-leninisme, com fan els qui parlen de "unitat" o de "reconstrucció", perquè, a l'actualitat, no hi ha aquesta referència politico-ideològica nítida que van poder aprofitar els marxistes russos de principis de segle o els comunistes de l'estat espanyol de 1920. Per tant, el primer requisit per a la Reconstitució, en les actuals condicions de la lluita de classes internacional i de la lluita de classes a l'estat espanyol, consisteix a recuperar i reassumir la ideologia revolucionària, formulant-la i definint-la novament fins a sintetitzar tots els seus progressos. Hem d'emular als bolxevics i als pares del Comunisme de l'estat espanyol i complir amb els mateixos requisits que els hi van permetre iniciar el camí del moviment comunista internacional i nacional, no copiant mecànicament les formes, sinó el seu significat profund i el seu vertader esperit revolucionari.

D'altra banda, l'estat d'ànim de les masses –des de finals del XIX, a Rússia, i des de 1918 com a conseqüència de la Revolució d'octubre i de la crisi social provocada per la guerra, en gairebé tot Europa–, estat d'ànim que estava en efervescència i en creixent agitació, creava un brou de cultiu idoni per al treball de masses de l'avantguarda, de manera que aquesta podia porta'ls-hi directament una política no necessàriament molt elaborada (gairebé sempre tesis polítiques bàsiques) i dirigir-se cap a elles en to agitatiu amb l'esperança d'obtenir resultats. Avui, al contrari, la simbiosi entre la política comunista i les masses no pot realitzar-se tan directament, perquè l'estat d'ànim d'aquestes últimes no és tan procliu a l'agitació revolucionària, ans al contrari, és de prostració i calma i d'un conservadorisme espantós. La política comunista, en aquestes condicions, ha de treballar de forma mediata, ha d'anar obrint-se pas, a poc a poc, acostant-se primer als elements més avançats de les masses per a, després i per mitjà d'ells, poder dirigir-se a la resta de la classe. Els qui creuen que la constitució consisteix només en un volenterós acte d'organització i que, una vegada acomplert aquest, les masses tindran obert el seu cor i el seu enteniment a la direcció i a la política de l'avantguarda comunista, estan cometent el greu error de no comprendre que del que es tracta, realment, és d'activar el moviment revolucionari que, dècades enrere, es donava gairebé per descomptat o que precedia o podia seguir l'acció de l'avantguarda; estan cometent l'error de no veure que aquest moviment és producte i només pot ser-ho d'una política de masses de l'avantguarda (línia de masses) en el seu propi si i que aquest moviment només pot concebre's com PC, com a condició prèvia a la seva transmissió a la resta de la classe (Revolució Proletària).

Resumint, la realitat social i política actual no presta a la Reconstitució del PC les mateixes condicions que a principis de segle, però sí li exigeix que compleixi els mateixos requisits. Els comunistes hem de ser capaços de comprendre aquests requisits i de crear les condicions polítiques que permetin realitzar-los. Aquesta qüestió només pot abordar-se des del punt de vista de la Tesi de Reconstitució .

 

Comitè Central del PCR