Crisi energètica, escalfament global, pressió sobre els
ecosistemes, creixement demogràfic i futur de la humanitat

Eduard Baldú


En els últims anys s'han vingut desenvolupant diversos debats, de forma paral·lela, que de forma
sistemàtica enfronten als defensors a ultrança de l'estructura econòmic-social que venim gaudint/patint i
sectors crítics amb la mateixa. Aquests debats solen cenyir-se a temes concrets: D'una banda es debat
sobre la fi de l'era del petroli, sobre la proximitat del zènit de la capacitat d'extracció petroliera, i sobre el posterior esgotament fins a la desaparició completa d'aquest recurs. Per un altre el ja innegable escalfament global i les seves dramàtiques conseqüències.

El debat es refereix  també a la cada vegada major pressió a la qual estan sotmesos els ecosistemes naturals a causa de l'activitat humana i el perill que suposa per a la seva existència. Finalment el relatiu al creixement demogràfic de la humanitat i les
seves conseqüències.
Quin és l'objectiu del present treball? Intentar una visió de conjunt. Establir la relació entre els diferents problemes i comprovar que la causa principal de tots aquests desequilibris és precisament el de l'excessiu creixement demogràfic, potser el debat que menys ha transcendit a l'opinió pública.
No pretenc dir que els altres problemes manquin d'importància. Seria absurd. Ni tampoc que no requereixin un tractament propi i solucions especifiques, però si que per a una solució global i definitiva més enllà de les solucions parcials, caldrà enfrontar-se de forma decidida al desbordant creixement humà.


El volum de població actual està per sobre dels 6.500 milions d'habitants i les últimes previsions de l'ONU situen la població mundial de 2050 en 9.000 milions de persones. L'informe del MIT (Massachusetts Institute of Technology – The Future of Nuclear Power), on s'analitzava des d'una òptica pro nuclear el futur de les necessitats energètiques en la producció elèctrica (veure L'opció nuclear Si o No?), utilitza una xifra propera a aquesta (concretament 8.666 milions) per als càlculs
sobre increment de demanda elèctrica.
A partir d'aquestes projeccions  i l'increment del consum esperat (un 1,6% anual en mitjana segons l'informe de 2004 de l'Agència Internacional de l'Energia amb projeccions fins a 2030), el consum previsible per a l'any 2050 estaria sobre els 7.900 milions de tones de petroli.
Els valors de les reserves de petroli existents varien segons la font. Alguns exemples: segons la revista especialitzada Oil and Gas Journal (O&GJ) aquestes es xifrarien en 917 Gb. Segons World Oil, 846 Gb. La companyia petroliera BP arriba  al total de 952 Gb. I Repsol, la més optimista, el situa en 1048 Gb.
Doncs bé, sobre la base de les previsions de Repsol, haurem esgotat el petroli convencional l'any 2032.
Els dos gràfics que a continuació apareixen indiquen les previsions quant a la producció petroliera esperada (També inclou gas natural). El segon procedent de Repsol és clarament més optimista. No obstant això duu implícit el reconeixement de la fi de l'era del petroli.Aquesta visió, considerada catastrofista pels defensors del neoliberalisme, sol ser rebutjada amb
diversos arguments:
Estem parlant del petroli convencional (el que s'extrau i es consumeix actualment), però existeixen
altres jaciments petroliers. Les sorres bituminosas, esquists bituminosos i crus pesats són també fonts
de petroli. Segons els apologistes del sistema aquestes són fonts alternatives amb les que es pot fer front al
problema
El que no sembla causar preocupació és que les tècniques necessàries per a portar a terme les
explotacions d'aquestes fonts alternatives encara estan per desenvolupar. Més encara, caldrà veure si el
cost energètic necessari per a l'extracció és compensat per l'energia que puguem obtenir d'aquestes
fonts.
Un dels errors més habituals en aquestes anàlisis és una visió de partida excessivament economicista . Per a un economista el reajustament dels preus motivat pels canvis en l'oferta i la demanda és el mecanisme suficient per a solucionar tots els problemes. L'augment dels preus farà rendible l'explotació de jaciments més difícils i pobres i compensarà els costos necessaris per a aquesta
explotació. El que no té en compte aquest tipus d'anàlisi és que no és un problema de costos, és un problema de balanç energètic.
Posem un exemple que, encara que inversemblant, aclareix la diferència entre equilibri dels costos i l'energètic. Suposem que hem esgotat ja tots els combustibles fòssils. Únicament ens queda un bidó amb10 litres de gasolina. Donada l'escassesa, el preu d'aquesta gasolina és immens. Descobrim que existeix un dipòsit subterrani amb 20.000.000 litres de gasolina, però que és impossible accedir a ell. Solament podem extraure aquesta gasolina mitjançant un motor d'explosió.


Anem a fer ara diversos supòsits.


A- Suposem que per cada litre que consumim en el motor, obtenim del dipòsit 20 litres. El preu dels deu
litres de gasolina segueix sent enorme. De fet pel primer litre que s'empri per a engegar el motor del
dipòsit es podrà posar el preu que es vulgui. En el moment que s'iniciï l'extracció, el preu de la
gasolina restant baixarà. Des d'un punt de vista energètic resulta rendible l'extracció. Per cada litre
consumit obtenim 19 litres disponibles.


B- En aquest segon suposat anem a considerar que per cada litre consumit obtenim solament 2 litres. Els
efectes resultants seran que, des d'un punt de vista econòmic el procés serà gairebé el mateix encara que
el preu de la gasolina no baixarà tant (en el primer cas el total de gasolina disponible seria de
19.000.000 litres i en el segon de solament 10.000.000 litres). No obstant això des del punt de vista
energètic la rendibilitat del procés ha baixat moltíssim. Mentre en el primer cas alliberàvem 19 unitats
d'energia per cadascuna consumida, ara solament n'alliberem una per cadascuna consumida.


C- Suposem ara que per cada litre consumit n'extraiem un litre. Econòmicament parlant la gasolina
mantindrà el seu alt preu. Energèticament parlant el procés manca de sentit, les nostres reserves de
combustible no augmenten per molts litres que extraguem.


Aquest últim cas mereix una consideració afegida per a clarificar millor el tema. Si variem les
condicions del supòsit i pressuposem que hem substituït el petroli com font d'energia, posem per cas
amb biodiesel, pot resultar rendible l'extracció de la gasolina per a ser utilitzada com component en la
indústria química (mai com combustible) sempre que puguem trobar consumidors amatents a pagar el
preu resultant del producte final.
El que ha de quedar clar és que el petroli com font d'energia solament mereixerà la seva extracció si el
balanç energètic final és positiu, amb independència dels seus costos econòmics.


Un altre argument utilitzat és que les estimacions sobre futurs descobriments, a l'estar calculades sobre els
descobriments ja realitzats, no són fiables. Poden augmentar considerablement pel descobriment de
nous jaciments i per tant augmentarien les reserves de cru. El plantejament és que ja ha ocorregut amb anterioritat, és
a dir s'han fet previsions sobre la fi del petroli sobre la base de reserves conegudes que han hagut de
revisar-se al trobar nous jaciments.
Permet això suposar que tornarà a succeir i que en poc temps les reserves constatades augmentaran
considerablement? En realitat no. Des de l'inici de l'explotació petroliera (segona meitat del segle
XIX) els nostres coneixements en geologia ha crescut en progressió geomètrica i el mateix pot dir-se
dels mitjans de detecció. De fet tots els nostres coneixements cientificotècnics ha progressat en forma
exponencial i, per tant és correcte dir que tenim avui mes coneixements i mitjans per a la localització de
jaciments petrolífers que fa 5 anys, que el mateix succeïa fa cinc anys respecta a fa 10, i etc. etc. etc.
Si això és així, Perquè la corba de descobriments cau?


Si observem el gràfic veiem que el màxim de descobriments se situa entre els anys 1960 – 1965, seguit
d'un progressiu descens. El resultat és una estimació futura pobra en descobriments. Pot afirmar-se que
al ser una estimació pot tenir desviacions i això és absolutament cert. El que no pot és pressuposar com
fet cert que es produirà una desviació i que aquesta invertirà el pendent de la corba.
No deixa de ser curiós que persones que habitualment fan ús d'eines matemàtiques per a la defensa dels
seus models econòmics, no tinguin cap pudor a negar la validesa a dades analitzades segons mètodes
científics d'ús comú.


La tercera pota de la defensa neoliberal és el recurs al progrés tècnic. S'afirma el següent: si el progrés
tècnic permet l'obtenció del mateix resultat amb menor cost de recursos (menor quantitat de
combustible o qualsevol altre element utilitzat) és equivalent que les reserves del recurs hagin
augmentat. Segons aquest principi mai quedarem sense recursos ja que l'evolució tècnica cada vegada
allunyarà més el seu tan temut fi.


Aquest fals sil·logisme és tan simple que és acceptat com vàlid per molta gent.

Un exemple utilitzat pels seus defensors és l'automòbil: un vehicle dels anys 70, per exemple, consumia
una quantitat major de combustible per cada 100 Km. que un actual (vehicles equivalents en gamma),
per tant l'efecte és equivalent a un augment de reserves ja que per a realitzar les mateixes funcions es
necessita menys combustible. L'anàlisi sembla correcte, però el que no es té en compte és que el
nombre de vehicles que circulaven en 1970 era moltíssim menor que l'actual, com ho demostra
l'augment de consum total. I encara més , per a estar segurs del consum unitari d'energia (al cap i a la
fi és del que escrivim ) hauríem de computar tota l'energia consumida en aquest vehicle, no
solament el combustible utilitzat. Concretament .quin va ser el consum energètic en la fabricació del
vehicle i els seus components en 1970 i quin és en un vehicle actual?


En el millor dels casos l'argument tindria una relativa validesa en una societat el creixement de la qual
fora zero, és a dir si solament substituïm un vehicle per un altre que eliminem, el nou vehicle pot
implicar una disminució en el consum.
Encara així la validesa és relativa atès que per molt que reduïm el consum,  les reserves són finites i més
tard o més d'hora les esgotarem.
Potser l'exemple de l'automòbil sigui una de les pitjors eleccions (com exemple) per part dels defensors
del neoliberalisme. En la situació actual, amb la introducció de Xina en l'economia de mercat (fet
ressaltat en els fòrums neoliberals com exemple de la validesa de les seves teories), el desenvolupament
del transport en aquesta economia pot disparar el consum de recursos fent que les previsions referent a
això realitzades fins a la data es quedin excessivament curtes.
Però el problema del relativament pròxim final de les reserves d'hidrocarburs no solament afecta al
petroli, també (encara que a un termini una mica major) al gas natural.
Solament en el que a la producció elèctrica mundial es refereix estem parlant d'un 26,36% procedent
del petroli i del gas (7,27% i 19,09% respectivament – dades de 2002)


Cal recórrer al carbó com substitut? És possible, però presenta certs problemes per resoldre. En primer
lloc el consum de carbó directament (per exemple substitució de les centrals elèctriques de gas o
petroli per carbó) representen un increment notable de producció de CO2 que caldria evitar (un recent
experiment mitjançant el qual un tipus d'alga pot produir-se en grans quantitats absorbint el CO2
generat i a la vegada  ser font de biodiesel obre una expectativa encara per desenvolupar).
No obstant això i en el millor dels casos, solament és una solució a mitjà termini. Les reserves de carbó,
al consum actual, es xifren per a un període de 200 anys. Però si utilitzem el carbó com substitut dels
hidrocarburs, estaríem, en nombres rodons, triplicant el consum, de manera que  el termini per al seu
esgotament es redueix sensiblement.
En resum, la fi del petroli, a la taxa actual de creixement de consum, estaria en una forqueta de 30 – 50
anys. El gas natural ens duraria una mica més. En tot cas molt abans de la seva fi cal esperar que el seu
preu es dispari (com a conseqüència de ser un bé cada vegada més escàs) i els efectes sobre
l'estructura social es produiran molt abans de l'esgotament real dels combustibles fòssils.
Però el fet que les reserves de petroli i gas tinguin data de caducitat a un termini relativament curt és
solament una part del problema. Aquests combustibles (millor dit el seu consum com font principal
d'energia) estan estretament lligats al canvi climàtic que estem patint. Per tant estem doblement obligats
a plantar cara a la reducció del seu consum.


Novament ens trobem davant un tema d'intens debat. Aquest debat s'ha desenvolupat en tres parts.


Primer Existeix el canvi climàtic? Avui són majoria aixafadora els científics que reconeixen l'existència
del procés d'escalfament del nostre entorn. Però fins a recents dates hi ha hagut sectors que ho han
negat amb insistència i solament la realitat els ha obligat a retractar-se.


La segona és si aquest canvi és conseqüència d'un procés natural, o per contra està induït per l'activitat
humana. Es converteix en un dilema de tremenda importància doncs si és independent de la nostra
activitat no existeix cap motiu perquè hàgim de rectificar comportaments. Per contra si és conseqüència
directa del nostre comportament, és urgent una rectificació.


La tercera i última part del debat és Quins seran els seus efectes? Seran simplement “molests”
(afectaran a un nombre limitat de persones) o seran catastròfics,i  poden posar en perill la pròpia
supervivència de l'espècie humana?
Si la primera part del debat està pràcticament tancada (ja ningú amb un mínim de credibilitat discuteix
l'escalfament global), les altres dues encara provoquen serioses discussions.
És possible que aquest escalfament sigui a causa de processos naturals i independents de la nostra
activitat?
La immensa majoria dels científics opina que no i es basen en el fet que és perfectament conegut l'efecte hivernacle                    d'un gas com el diòxid de carboni, resultat de la combustió de qualsevol combustible d'origen orgànic (fusta, carbó, petroli, gas natural. alcohol,..), i en la nostra cada vegada major capacitat de descobrir la composició de l'atmosfera en temps passats (per exemple analitzant l'aire retingut en bombolles en el gel de les glaceres).
L'increment notable de diòxid de carboni manifesta una clara vinculació amb l'increment de temperatures. Amb freqüència les objeccions a aquests plantejaments provenen d'economistes!!!
(Hauran inclòs en la carrera assignatures de química i climatologia i jo no m'he assabentat?).
Tot i  això ignoren estudis realitzats i models climàtics desenvolupats i comparats amb les dades reals. Com
prova d'això incloc a continuació gràfics relatius a aquests estudis publicats pel IPCC (Grup Intergovernamental d'Experts       sobre el Canvi Climàtic).
En els esmentats gràfics es mostren els resultats de comparar els models matemàtics d'evolució de
temperatures utilitzant solament causes naturals, solament causes antropogèniques i la suma de les dues,
sent aquesta última la que s'ajusta més als mesuraments reals. És aquesta una clara demostració de la
nostra influència en el canvi climàtic.


En els mateixos podem observar com la línia vermella corresponent a les dades observades encaixa
bastant bé amb el model que interrelaciona els efectes naturals i antropogènics. També s'observa que
les previsions d'evolució de la temperatura deguda solament a causes naturals divergeixen en relació
amb les dades reals i que el gràfic que utilitza el model que únicament contempla les causes
antropogèniques coincideix en pendent amb les dades reals, encara que l'ajustament de la línia presenta
discrepàncies.
Una recent hipòtesi (2005), que encara s'està sotmetent a prova per a confirmació, apunta una
possibilitat encara més complexa i que alertaria del complicat equilibri de l'entorn en el qual vivim.
Aquesta hipòtesi, deguda a William F. Ruddiman, geòleg marí i professor emèrit de ciències
ambientals, parteix de l'existència d'una correlació entre tres cicles orbitales de la terra, que provoquen
variacions en la quantitat de radiació solar rebuda en diferents parts del globus, i la successió de
glaciacions i i períodes interglaciares. Aquests tres cicles són perfectament coneguts i amb períodes de
100.000, 41.000 i 22.000 anys, i la seva superposició és coincident amb els cicles de glaciació, que al
seu torn coincideix amb increments o disminucions de metà i diòxid de carboni en els referits períodes
(les variacions de llum solar incidirien sobre l'activitat de les plantes, emissores/capturadores d'aquestes
substàncies, que al mateix temps  influirien sobre el clima).
No obstant això aquest procés periòdic s'interromp fa 5000 anys, coincidint amb el descobriment de
l'agricultura per l'home primitiu i la seva acció sobre els boscos. Això hauria provocat el retard en la
següent glaciació.
Aquesta hipòtesi estaria en concordança amb les teories que circulaven en els anys 1980 que, d'acord
amb els cicles orbitales abans assenyalats, feien preveure la inminencia d'una nova glaciació.


La conclusió més evident és que una aportació petita de diòxid de carboni per la nostra banda pot afavorir-nos
enfront d'una possible glaciació però un excés pot provocar un doble i terrible efecte: perquè l'augment excessiu de
les temperatures en un període de temps excessivament curt pot dur a l'extinció a una considerable
quantitat d'espècies. Quan s'hagin esgotat els combustibles fòssils i les masses oceàniques absorbeixin l'excés de diòxid, podria
iniciar-se el procés natural de glaciació amb el que les espècies restants es veuries novament abocades a
l'extinció.
De fet no és la primera vegada que passa, fa uns 250 milions d'anys (Pèrmic-Triàsic) es va produir una
extinció que va acabar amb el 95% de les espècies marines i el 70% de les terrestres, incloent plantes,
insectes i vertebrats, en un procés similar encara que invers.


Les últimes teories apunten a un doble efecte i tindrien relació directa amb les Trappes Siberianes. Les
anomenades  Trappes Siberianes són enormes extensions de lava basàltica procedents d'un aflorament massiu
del magma (encara que una primera estimació les xifrava en 200.000 Km2 recents observacions podrien
multiplicar per 10 aquesta xifra). Vincent Courtillon utilitza la informació referida a una petita
inundació de basalt ocorreguda en 1784 i els efectes del qual va descriure Benjamin Franklin. Per
extrapolació arribo a la conclusió que en una primera fase, les cendres haurien provocat una caiguda de
les temperatures, però després els gasos d'hivernacle generats per l'expulsió de magma haurien provocat
un escalfament global (xifrat en uns cinc graus d'increment). L'increment de la temperatura hauria
provocat a la vegada l'alliberament de dipòsits submarins d'hidrat de metà congelat, de manera que hauria elevat
encara més la temperatura (fins als deu graus d'increment).


Aquest procés de refredament/escalfament en el transcurs d'un període relativament curt de temps
hauria impossibilitat l'adaptació de les espècies animals i vegetals provocant la seva extinció. Es
possible doncs que ens enfrontem a alguna cosa similar, solament que aquesta vegada ho haurem provocat
nosaltres.
Els primers efectes evidents són els canvis climàtics que ja observem. És molt difícil predir amb alt
grau de fiabilitat les conseqüències perquè  el clima és un sistema altament complex en el qual petites
variacions inicials donen lloc a resultats finals molt dispars (sistema caòtic). No obstant això anem a
analitzar alguns possibles efectes.


Comencem pel nivell del mar. Les estimacions varien en funció de factors varis: Serem capaços de
detenir l'increment de gasos hivernacle en l'atmosfera en un termini curt de temps? Si és així, encara
que la temperatura seguirà incrementant-se (els gasos hivernacle ja emesos seguiran realitzant el seu
efecte fins que siguin reabsorbits), els efectes seran limitats i la previsió està en un increment del nivell
del mar que varia des de 15 cm. a un metre. No obstant això no tots els científics estan d'acord amb
aquesta valoració atès que els últims mesuraments semblen indicar una acceleració en el procés. En tot
cas s'apunten pujades de 6 metres i fins i tot bastant més si es produís la fusió dels gels antàrtics. Ens
limitarem a visualitzar els efectes de pujades de 1 metre i 6 metres a Mallorca, Barcelona, la zona que
abasta les costes d'Anglaterra i Països Baixos i Londres. 

 

.
Les imatges podrien repetir-se al llarg de la geografia mundial. Aquesta és solament una mostra. Qui
vulgui veure els efectes de les possibles pujades del nivell del mar (entre 1 i 14 metres) solament ha
d'accedir a la pàgina http://flood.firetree.net/ i podrà comprovar per si mateix les conseqüències en el
lloc triat.
Encara que a primera vista sembla poc territori el que resulta submergit, hem de pensar que estem
parlant de zones amb una alta proporció d'habitants que es veuran desplaçats, de moltes activitats
econòmiques afectades (industrials, de servei, pesqueres, de vies de comunicacions) i solament els seus
costos econòmics ja seran difícilment assumibles per la societat. El planeta compta amb 595.814 Km de
litoral i en una franja de 100 Km seguint aquest contorn viu el 40% de la població humana, àrea que
tot just representa el 20% de la superfície sòlida terrestre.
Però aquest no és l'únic escenari possible. Una cosa que preocupa a un important sector de científics és
la possibilitat que l'aportació d'aigua dolça al mar (conseqüència de la fusió dels gels àrtics i antàrtics)
pugui afectar a les “cintes transportadores” de calor del mar. Aquests corrents (com el del Golf) són
veritables rius en l'interior del propi oceà i s'encarreguen de distribuir la calor generada en l'Equador i
els Tròpics cap a les zones boreal i austral.


Els estudis realitzats apunten que una variació en la salinitat de l'aigua pot provocar un canvi
substancial en la distribució dels corrents marins. De fet sembla ser que aquests canvis ja s'han donat en
el passat amb la interrupció d'aquesta cinta transportadora, fet que estaria relacionat amb les
glaciacions. Les perspectives, si tal cosa succeís, no són precisament desitjables ja que preveuen un
clima siberiá per a Europa i Nord Amèrica, i al mateix temps un fort increment de les temperatures en les
zones equatorials i tropicals.
En tot cas, bé sigui per un increment generalitzat de les temperatures, bé sigui per la dicotomia d'altes
temperatures en la zones tropical i equatorial, i baixes en les boreal i austral, la primera afectada serà
l'agricultura i per tant la nostra capacitat d'alimentar-nos.
De tot l'exposat es dedueix l'evident i urgent necessitat de replantejar-nos com ha de desenvolupar-se
l'activitat humana. La primera mesura seria reduir al mínim el consum de combustible fòssil i carbó. El
problema és que no disposem d'un substitut eficient per a això. Encara que existeixen alternatives
energètiques (especialment en referència  a la producció elèctrica ) cap d'elles  és capaç d'una total o
gairebé total substitució.
Alternatives com l'energia hidràulica tenen també el seu límit. No són contaminants però impliquen la
destrucció d'àmplies àrees en el sentit que aneguen zones boscoses i/o agrícoles. A més en la situació
actual on la falta d'aigua potable s'està fent cada vegada més apressant, difícilment pot ser una
alternativa l'ampliació de d'aquest tipus de centrals.
Ni l'eòlica ni la solar són tampoc alternatives vàlides per a la substitució d'hidrocarburs i carbó. I en referència
a la biomassa estem molt lluny de poder utilitzar-la com substitut. Considerem el bioalcohol o el biodiesel produït de cultius dedicats a aquesta fi. La productivitat actual per Hectàrea se situa entre 10 i 25 barrils de petroli equivalent.

Si pretenguéssim substituir el petroli utilitzat per a la producció elèctrica necessitaríem entre 216 i 540 milions d'hectàrees,             és a dir entre el 4,47 i el 11,18 per cent de la superfície cultivable. Però si el que volem substituir és tot el petroli                   dedicat a la producció energètica llavors aquestes quantitats s'eleven a entre 1226,4 i 2912,7 milions d'hectàrees de
superfície cultivable(entre el 25,39 i el 60,3 per cent). Si afegíssim el gas natural i el carbó com objectiu a substituir,                    ens quedaríem sense terra cultivables per a produir aliments.(Nota: pot sorprendre que parlem de la biomassa com alternativa a combustibles fòssils doncs la combustió de la mateixa també genera diòxid de carboni. El que ha de tenir-se en compte és que el diòxid generat és reabsorbit en la producció, pel que no existeix increment en l'aportació a l'atmosfera).


Podríem substituir àrees de bosc per a dedicar-les a aquest tipus de producció?                                                                          El problema fonamental és que de tota la superfície disponible el 33,55% són deserts, el 32,41% es dedica a cultius i solament
un 25,97% és zona boscosa. De fet la permanent pressió generada per l'activitat humana provoca una
continuada deforestació que en bona part dels casos acaba en desertització. No podem permetre'ns
el luxe de perdre els boscos que queden perquè compleixen importants funcions relacionades amb la
nostra supervivència. Gràcies a la funció de fotosíntesi, són un pilar fonamental en la producció
d'oxigen, indispensable per a la vida. Per una altra banda  són una reserva de la biodiversitat, concepte aquest
freqüentment infravalorat per la societat. Com exemple de la seva importància considerem la
preocupació que està generant un fet recentment detectat aquí a Balears, la reducció de la població
d'abelles perquè podria afectar a la polinització de les plantes i per tant a la seva capacitat
reproductora.
En l'últim segle, la pèrdua de massa forestal ha estat extrema i hauria d'haver ja disparat totes les
alarmes. De la superfície forestal existent després de l'última glaciació (8000 anys) n' ha desaparegut el
40%, estant el procés de deforestació especialment concentrat en el segle XX (almenys en el que als
boscos tropicals es refereix).
La deforestació avança a un ritme de 17 milions d'Hectàrees/any (aproximadament la superfície de
Portugal i Àustria junts). En la dècada 1980-1990 (un dels moments més àlgids) la taxa de
deforestació va arribar a un 1,2% a Àsia i el Pacific, un 0,8 a Llatinoamèrica i 0,7% en Africa. I
allargant el període cinc anys (des de 1980 fins a 1995) la pèrdua de superfície de bosc tropicals és
equivalent a la superfície de Mèxic.
En els gràfics que a continuació apareixen es poden veure la distribució dels boscos en el món i
l'evolució de la superfície de bosc tropical(en milions d'Hectàrees).


Com pot observar-se en el gràfic, la pressió que reben els boscos tropicals és enorme especialment a partir de l'últim
quart del segle passat.


Com deia no solament és important el bosc des del punt de vista de magatzem de diòxid de carboni i productor d'oxigen. És
fonamental per a la conservació de la biodiversitat. Potser una definició clara i simple de biodiversitat és la aportada per
Albert Einstein que resumia la seva funció amb aquesta frase:
“Si les abelles desapareguessin de l'àmbit terrestre, el homo sapiens s'extingiria pràcticament en un termini màxim de 4 anys”. Sense abelles, la polinització dels vegetals sofriria un descens immens que es traduiria en baixíssims rendiments agrícoles i,          per tant, en fams gegantesques, especialment en els països menys desenvolupats. Una vegada comença el malmenamet
d'un ecosistema, s'altera el seu equilibri global. Així, l'escassesa de vegetals afectaria en primer lloc als
animals herbívors i posteriorment als animals carnívors i omnívors (com l'home), de tal manera que la frase d' Einstein no sembla massa exagerada.
Aleshores queda totalment descartada la possibilitat de substituir bosc per cultius dedicats a la
producció de biodiesel o similars. Altra cosa seria la utilització de les deixalles generades per les zones
boscoses (branques seques, per exemple) que a la vegada reduiria els riscos d'incendi, encara que des
d'un punt de vista energètic la seva aportació seria escassa.
Altre problema afegit és el relatiu al recurs de l'aigua, que resulta cada vegada més escàs en un procés
d'esgotament paulatí de les aigües subterrànies a causa de la seva sobreexplotació. Això és a causa del
augment de consum determinat per factors com són l'augment de població, l'extensió dels cultius de
regadiu i el creixement industrial. En aquesta situació, l'escalfament global solament pot empitjorar la
situació, especialment perquè zones àmpliament poblades estan abocades a un clima més mancat de
pluges, de manera que les necessitats s'agreujaran.

 A pesar que el 70% de la superfície terrestre està coberta d'aigua, només el 2,5% és dolça. D'aquesta porció, el 70% està congelada en els pols i la resta, humiteja el sòl. Únicament el 1% és accessible per a l'ésser humà. Segons l'ONU si es mantenen els consums actuals, 2 de cada 3 persones del planeta viuran en una situació d'escassesa d'aigua abans de més o menys 20 anys. En l'actualitat, 1.200 milions de persones pateixen la manca d'aigua.


Quin és el factor comú de la suma de problemes que ens amenacen?

El ràpid increment de consum de recursos, i aquesta progressió geomètrica en augment de consums té una causa clara: el creixement de la població mundial, que a la vegada es converteix en el principal problema. Això no vol dir que les
mesures parcials que es puguin adoptar (reducció de consum energètic, racionalització de la producció,
reducció d'emissions contaminants i causants d'efecte hivernacle, ús d'energies renovables, etc.) no
siguin positives. El que vull dir és que totes aquestes mesures, en el millor dels casos, solament retardaran el col·lapse final. L'única mesura coherent i eficaç és la qual permeti una progressiva reducció de la població.


En el quadre següent podem veure l'evolució de la població humana des dels 10.000 anys a.c., que es
calcula no sobrepassava els 4 milions fins a l'any 2000, amb 6070 milions (actualment ja sobrepassem
els 6500 milions).
Es pot observar que fins al segle XIX no arribem als 1000 milions i que en 1900 estàvem en 1650
milions i que en poc més de 100 anys hem multiplicat per 4 aquesta última xifra. Fins i tot estabilitzant
la població en els actuals 6500 milions no es resoldria el problema. Pensem, per exemple, que el
consum energètic actual de països desenvolupats (Japó, Gran Bretanya, Alemanya, França) està sobre
els 5,5 Kw per cápita quan la mitjana mundial està en 2 Kw per cápita, el que significa que elevar el
nivell de vida del tercer món (la qual cosa és desitjable) significa multiplicar per un factor de 2,75 la
producció energètica mundial (gairebé triplicar-la). En realitat garantir una qualitat de vida mínima a
qualsevol ciutadà del món seria més car energèticament parlant doncs en el consum mig dels països
desenvolupats no hem tingut en compte les cada vegada més habituals borses de pobresa que queden
emmascarades pels consums mitjans.
Després de l'exposat crec que és evident que el principal problema a abordar és el creixement de la
població, o millor les mesures necessàries per a provocar el seu decreixement.
Això permetria que:augmentés el marge de temps disponible per a trobar alternatives a l'esgotament dels hidrocarburs.
Que fonts d'energia alternatives fossin viables com substitutes de les actuals al no haver de cobrir tan
desmesurats consums.
Recuperar zones boscoses sense haver de prescindir d'aquests recursos
Reduir dràsticament l'emissió de contaminants
Recuperació dels aqüífers
Recuperació de la biodiversitat
Increment de les nostres possibilitats de supervivència com espècie.


Per descomptat aquesta opció requereix mesures complementàries. L'actual model social i econòmic
està basat en una permanent fugida cap a endavant. Perquè la nostra estructura econòmica-social es
mantingui requereix un permanent creixement, tant poblacional (recordem les freqüents veus d'alarma
per l'envelliment de la població a causa de la disminució de la taxa de naixements) com econòmic (en
aquest sistema d'economia de mercat és obligat que les empreses creixin en activitat any rere any, de fet
aquelles que més creixen són considerades com més “sanes” econòmicament parlant que les altres).
Aixi doncs una societat que reduís el seu volum de població requeriria un sistema econòmic en
decreixement, és a dir en adaptació a les necessitats reals de la societat i no basat a crear aquestes
necessitats (encara que sigui de forma fictícia i forçada) amb l'únic objectiu de satisfer les ànsies de
benefici del capital.
Això no duu implícit la reducció de la qualitat de vida, però si la racionalització de la producció. Quan
parlo de cobrir necessitats reals ni tan sols em plantejo l'eliminació dels processos productius
encaminats a l'obtenció de béns no estrictament necessaris (pot ser que tal com van les coses algun dia
ens vegem obligats a dur una vida espartana, però excepte les minories no és al que aspiren la majoria de
les persones), si no a la racionalització de la producció de quants béns generin.

Un exemple: quan es van comercialitzar els reproductors de video van entrar en competència tres opcions: Beta, 2000 i VHS.
Es va acabar imposant el VHS, que, dels tres, era el de pitjor qualitat. Un exemple que l'economia de
mercat no sempre afavoreix la millor opció. De fet això succeïx rarament. Doncs bé aquest procés de
competència va generar un consum de recursos totalment inútil. Una producció racionalitzada hauria
permès dotar a la societat d'aquest bé (probablement de major qualitat) amb un cost en recursos
inferior.
Per descomptat, les “alegries” que ens puguem permetre en relació als recursos  que dediquem a determinats
béns estaran directament vinculades a la rapidesa amb que decidim prendre mesures per a afrontar el
problema. Com més retardem aquesta inevitable decisió, més estrictes haurien de ser els criteris a
aplicar, dedicant els recursos a productes bàsics de supervivència.
La humanitat és una espècie depredadora que, a causa de la seva intel·ligència, s'ha desenvolupat per
sobre de les normes habituals de la naturalesa. Però això provoca desequilibris que posen en dubte les
nostres possibilitats de supervivència. Hi ha dues possibilitats. La primera és que siguem capaces de
reconduir la situació reajustant la nostra incidència en el planeta a nivells acceptables. L'altra que sigui
la pròpia naturalesa que ens posi en el nostre lloc. I aquesta altra resultarà bastant més desagradable.