Per què votaré 'no' a la                  Constitució europea


Cecili Buele

tornar a l'inici

La Convenció Europea va adoptar per consens el text d’un projecte de tractat pel qual s’institueix una Constitució per a Europa, i va ser presentat al president del Consell Europeu reunit a Salònica el 20 de juny de 2003. Tot i amb això, o precisament per això mateix, faig comptes de votar obertament i clara contra el text d’aquesta Constitució per a Europa. Per massa motius.

Primer motiu: pel cinisme polític que en comporta la cita inicial
És un text al qual la ciutadania europea no ha tengut l’oportunitat d’aportar res, d’intervenir-hi directament. Gairebé tot s’ho han preparat, cuinat, menjat i paït els representants dels estats europeus, tots sols, sense comptar amb l’opinió ni amb les aportacions directes de la ciutadania. Representa una befa a la cita inicial que s’hi fa de Tucídides II, 37, encapçalant-ne el text: 'S’anomena democràcia perquè el poder no és en mans d’uns pocs sinó de la majoria'.

Segon motiu: perquè dóna i acaramulla privilegis als poderosos de sempre
És un text que manté gravíssims dèficits democràtics, tant pel que fa a l’establiment i organització d’unes institucions europees que perden progressivament el seu caràcter de servei públic, com pel que respecta a l’elaboració de polítiques solidàries que esdevenguin favorables per al conjunt de la ciutadania europea, sobretot pels sectors i pels estats que en són més febles.

Tercer motiu: perquè propugna lleis europees elaborades pels governants estatals
És un text que porta a convertir el Consell Europeu i la Comissió Europea (el consell de ministres i les institucions de govern) en els autèntics legisladors de la Unió Europea, sense cap control parlamentari mínimament eficient. Això permet d’implantar atacs radicals i durs, per part de la Comissió Europea, contra el mateix estat del benestar, en facilitar-li d’incidir en els sistemes econòmics i socials dels estats membres mitjançant directives fortament desregularitzadores.

Quart motiu: perquè deixa en un racó el paper dels parlaments europeus
És un text que continua donant un paper predominant als governants dels estats membres, i que redueix a gairebé insignificant el pes que exerceixen regionalment dins d'Europa les cambres parlamentàries elegides democràticament.

Cinquè motiu: perquè manté desigualtats de gènere entre les dones i els homes d’Europa
És un text que no incideix en el reconeixement de la igualtat de gènere com a valor prioritari dins la societat europea, la defensa del qual no queda prou garantit des del punt de vista democràtic.

Sisè motiu: perquè es nega a reconèixer llengües europees minoritzades com la catalana
És un text que ha topat amb dificultats massa absurdes a l’hora de ser redactat i difós en català, la llengua pròpia del meu país. En haver-hi estat maltractada d’aquesta manera la meva única llengua pròpia, el text no em mereix el més mínim respecte ni la meva consideració favorable.

Setè motiu: perquè no reconeix el dret d’autodeterminació dels pobles i les nacions que formen Europa
És un text que no solament desconeix l’existència dels Països Catalans dins d'Europa, sinó que ni tan sols apunta cap al dret a ser-hi mai reconeguts com a poble i nació que en fan part.

Vuitè motiu: perquè traspua una visió i mentalitat purament economicista d’Europa
És un text que, en matèria econòmica, consagra l’economia neoliberal i la supedita a la política monetària del Banc Central Europeu. I posa en segon pla tot el que fa referència a les condicions de vida real de la ciutadania i als impactes negatius sobre el medi.

Novè motiu: perquè obre les portes al desmantellament de l’estat del benestar europeu
És un text que fixa i estableix bases jurídiques sòlides per promoure polítiques de privatització dels serveis públics, amb projectes de desregularització de normatives establertes per les administracions en cadascun dels estats membres.

Desè motiu: perquè dóna un paper predominant a la gran banca europea
És un text que dóna facilitats al Banc Central Europeu i als bancs centrals dels estats membres per fugir del sotmetiment a l’autoritat dels governs respectius.

Onzè motiu: Perquè propugna l’absència total de control dels capitals dins Europa
És un text que prohibeix qualsevol casta de restricció als moviments de capitals, cosa que fa que la Unió Europea no pugui controlar-los.

Dotzè motiu: perquè promou una concepció tan militarista d’Europa que la resta de polítiques europees s’hi subjecta
És un text que compromet els estats membres a millorar progressivament les capacitats militars, cooperant amb l’OTAN fins al punt de sotmetre-hi tota la resta de les polítiques de la Unió Europea.

Tretzè motiu: perquè atorga un paper privilegiat a determinades confessions religioses
És un text que ofega la laïcitat de què s’han dotat les societats europees més madures introduint-hi i esmentant-hi privilegis que afecten l’estatut de les esglésies, úniques organitzacions que gaudeixen de reconeixement oficial dins del tractat.

Catorzè motiu: perquè margina les regions insulars europees
És un text que no para esment a la realitat diferenciada que representen a l’interior d’Europa les regions insulars, ni a la complexitat que comporta el desenvolupament harmònic de comunitats pluriinsulars menors.

Quinzè motiu: perquè falsifica la igualtat dels estats membres de la Unió Europea
No tots els estats membres tenen la mateixa força, a l’hora de fer front a les exigències dels estats més poderosos de la Unió Europea. Amb el text d’aquesta Constitució europea, els estats membres més dèbils deixen de semblar-ho tant, mentre els més forts s’enforteixen realment cada vegada més.