El blanqueig del diners bruts i la mundialització financera

tornar a l'inici

tornar a societat

 

François Chesnais

 

 

L'objecte d'aquesta contribució és presentar algunes hipòtesis respecte a la manera en la qual els mecanismes constitutius de la mundialització financera han pogut, a causa de la seva pròpia naturalesa, facilitar la penetració en el sistema financer i en la circulació internacional de capitals provinents del narcotràfic .Aparentment existeixen certs paral·lelismes, tant en el temps com en l'espai, entre la posada en funcionament dels mecanismes i de les institucions de la mundialització financera i la utilització de mètodes cada vegada més refinats per al blanqueig de capitals nascuts de la producció i de la comercialització de la droga.
Algunes plataformes de blanqueig de diners bruts s'han format, des de finals dels anys 60, a paradisos fiscals i places financeres, és a dir, els mateixos països que serveixen de base a l'expansió geogràfica dels eurodòlars , fora de l'abast dels bancs centrals. De la mateixa manera, el creixement accelerat de la massa de narcodòlars entre 1985 i 1995 és contemporània a la desregulació i a la liberalització financera. A causa d’elles s'han multiplicat les possibilitats ofertes als capitals de créixer de forma purament financera, allunyats de tota activitat de producció de béns i serveis.Aquesta contribució busca ser, en certa manera, una invitació a realitzar altres treballs que aprofundeixin les hipòtesis presentades. Aquest text es dóna suport particularment en l'anàlisi sobre la mundialització financera publicat per l'autor  i en l'examen dels informes anuals, succints però interessants, que produeix el Grup d'Acció Financera (GAFI), creat en la reunió del G7 a l’Arche en 1989, i al que l'OCDE serveix de secretariat des de 1990.Una definició succinta de la mundialització financeraDesignem mundialització financera a la intensificació de les interconnexions entre els sistemes bancaris i els mercats financers nacionals, que condueixen a l'aparició d'un espai financer mundial. Aquest espai s'unifica més i més cada dia; domina a l'aixafadora majoria dels sistemes nacionals, encara que es manté completament jerarquitzat i estructurat: els Estats Units encara constitueixen el nucli i són els principals beneficiaris . Aquest procés és la conseqüència d'una radical ruptura del règim de regulació de les operacions financeres i de control del moviment de capitals, en vigor en alguns països des de la crisi de 1929, i en uns altres a partir de la Segona Guerra Mundial.Clàssicament, els autors distingeixen tres elements constitutius de l'engegada de la mundialització financera: la desregulació o liberalització monetària i financera, la posada en contacte dels diferents mercats financers nacionals i la desintermediació (tres característiques enunciades en particular per H. Bourguinat). De fet, hi ha una interacció i una relació profundes entre els tres processos. La mundialització financera afecta tant a la descompartimentació interna entre distintes funcions financeres i diferents tipus de mercats (mercats de divises, de crèdit, d'accions i d'obligacions), com a la interpenetració externa dels mercats monetaris i financers nacionals i la seva integració en mercats mundialitzats als quals queden subordinats, en el cas de la majoria dels països.Existeixen diversos instruments de descompartimentació externa: la liberalització dels fluixos de divises, l'obertura del mercat de deute als operadors estrangers, l'obertura de la Borsa a empreses foranes, etc. La descompartimentació ha aplanat el camí a la desespecialització progressiva dels bancs, degut al fet que els responsables de les interconnexions entre països i segments del mercat ja no són aquests, sinó altres institucions financeres, que han ocupat el seu lloc en nom de la llibertat d'empresa. La desintermediació forma part d'aquest procés de pèrdua d’especialització i d'accés de nous actors als mercats. En un sentit més general del terme, la desintermediació és el procés mitjançant el qual els consumidors de serveis financers satisfan les seves necessitats fora de les xarxes i institucions tradicionals .

 La integració financera internacional s'ha caracteritzat també per la creació de nombroses formes noves de col·locació d'actius líquids (el que denominem nous productes financers) a mesura que la desaparició de reglaments i controls nacionals ha obert el camí a les innovacions financeres. Am aquests fonaments, la mundialització financera s'ha traduït en un formidable creixement del volum de transaccions financeres.Volum comparat de les transaccions financeres i de la droga


El volum de les transaccions relacionades amb la producció i comercialització de drogues ha estat objecte de moltes discussions. Les estimacions varien entre 100 i 500 millards de dòlars cada any durant la primera meitat dels 90. És molt, però poc comparat amb el volum total de transaccions financeres. En 1992, els finançaments internacionals nets (crèdits bancaris,euroefectes, obligacions internacionals) registrats pel banc de Pagaments Internacionals va arribar els 4940 millards de dòlars, contra 1230 millards de dòlars en 1982. Els mercats borsaris han entrat amb més retard en el procés de mundialització, però, des de fa uns anys, en la majoria de la Borses, el creixement d'accions emeses per empreses estrangeres ha estat major que el d'accions emeses per residents. La resta dels compartiments del mercat han experimentat progressions anàlogues.Els mercats de divises són el compartiment del mercat financer global que ha registrat un major creixement.
Durant els anys 80, el volum de transaccions s'ha multiplicat per 10. En l'actualitat, el volum diari de les operacions sobre aquests mercats arriba a els 1200 millards de dòlars. És comprensible la dificultat d'identificar els fluixos financers provinents de diner negre una vegada que aquest ha penetrat el sistema financer mundial en qualsevol punt. La funció principal dels mercats de divises és, en teoria, la de facilitar el pagament d'intercanvis comercials. Però s'estima que l'import total de les transaccions relacionades amb l'intercanvi de mercaderies tot just representa el 3% del total de les transaccions diàries en el mercat de divises (segons dades de l'última enquesta del Banc de Pagaments Internacionals, realitzada en 1992). Les transaccions de divises formen el que H.Bourguinat  denomina "l'economia internacional de l'especulació", que s'ha posat en funcionament en etapes successives des dels anys 60. Sobre altres segments del mercat, el volum de transaccions reflecteix, en bona part, la grandària que han pres les cadenes de llargues i imbricades operacions i la complexa i fràgil piràmide dels crèdits i deutes, principalment les operacions de cobertura sobre el mercat de futurs, que lliguen als principals operadors (bancs, fons de pensió i d'inversió, cases d'inversió especialitzades).Finalment, pel que fa a la localització geogràfica de les places que estructuren els mercats mundialitzats, una de les característiques principals de la mundialització financera és la posada en contacte de les places més prestigioses, antigues o recents - la
City de Londres, Zurich  i Ginebra, Nova York, Xicago i Los Angeles, Frankfurt, Tòquio i Singapur - i els llocs més "moderns" i tèrbols, a saber, els paradisos fiscals i les places financeres utilitzades offshore pels grans bancs i empreses per a les seves operacions en la "zona grisa". En aquestes places financeres - Bahreïn i sobretot diversos Estats de les antigues Antilles britàniques i holandeses, les Bahames, les Bermudes, les Illes Caiman i Hong Kong en l'Orient Llunyà - les activitats il·legals que produeix el "diner negre" exploten totes les possibilitats per al blanqueig i el "assecat" dels seus capitals.Un context mundial comúAbans d'abordar amb més detall l'anàlisi de les connexions entre el blanqueig de diners i la mundialització financera, és útil reflexionar un instant sobre factors més generals, que han donat impuls als mercats financers d'una banda, i al tràfic de drogues per un altre.
Les bases comunes, que fan que la creació de relacions més estretes entre ambdós sigui més fàcil.L'època de la mundialització no és simplement la d'una
interpenetració més i més estreta de les economies nacionals. És també, entre altres coses, la d'una financiarització  accentuada per a treure rendiment als capitals disponibles (entre els quals, els capitals de renda pesen cada dia més); la d'una rendibilitat inferior de les activitats de producció; la d'una elevació del nivell d'atur, i la de l'aparició d'una societat dual en els països capitalistes avançats . A escala internacional és, a més, l'època de la marginalitzacióde països i, fins i tot, de continents gairebé sencers del comerç mundial . El final del llarg creixement dels "trenta gloriosos" i l'entrada de l'economia mundial a partir de 1974-75, en una conjuntura de recessions econòmiques relativament pròximes, intercalades amb febles recuperacions, han fet que la producció i la venda de productes industrials i agrícoles, o fins i tot la de serveis no financers, siguin menys gratificants i més aleatoris. Una oferta cada vegada més optimitzada gràcies als canvis tecnològics nascuts de la microelectrònica ha topat amb una demanda efectiva ,el creixement de la qual és tant més feble quant les noves tecnologies produeixen una forta reducció de la demanda d'ocupació en les indústries amb un important component de mà d'obra. Enfront d'aquesta situació, certs agents econòmics i grups socials han reaccionat amb una fugida cap endavant, amb la financiarització de la col·locació dels seus capitals, mentre que uns altres han augmentat la seva relació amb activitats econòmiques il·legals. Es podria dir que la racionalitat econòmica subjacent dels uns i els altres no està tan allunyada com podríem pensar. "Com mostra l'ampli suport social del que gaudeixen la producció i venda de cocaïna a Colòmbia o a Bolívia, aquestes són activitats perfectament racionals (fins i tot un reflex se supervivència, terme emprat per Schiray ) des del punt de vista de certs grups socials i alguns països pobres, els mercats dels quals, d'exportació tradicionals s'han enfonsat a partir dels anys 70".Per altra banda, el fet que aquesta "oferta potencial de productes amb efectes narcòtics (els camperols i els miners dels alts altiplans andins han sabut regular la seva utilització social en els seus territoris) trobi una demanda cada dia major en els països rics sembla estretament lligat a les modalitats de mundialització del capital, i al lloc que estan ocupant les finances, amb el seu seguici de conseqüències socials i humanes. Els sectors socials als quals l'endèmica crisi mundial nascuda de la mundialització destina a l'atur permanent i tanca en guetos en les ciutats, són els quals proporcionen al tràfic de drogues el seu mercat “
fordista". No és casualitat que sigui en les majors ciutadelles de la mundialització financera (Nova York, los Angeles, Londres) on aquest comerç criminal de conseqüències mortals es mostra més dinàmic.


 

Sistema financer i circuits de blanqueigEl Grup d'Acció Financera (GAFI) creat en la reunió del G7 d’Arche en 1989 va publicar un informe de gran difusió un any després de la seva formació . Des de 1991, quan es va transformar en un grup de treball permanent, publica curts informes anuals, de difusió més restringida. L'examen d'aquests informes permet constatar la presa de consciència sobre les modificacions que la mundialització financera han aportat a les tècniques de blanqueig. L'informe de 1991 encara considerava que els bancs i altres institucions financeres de dipòsits eren els principals agents en la transmissió de fons, tant en els països del Grup com en el plànol internacional. A mesura que passen els anys, aquesta visió s'amplifica, i es torna més complexa. Es comença a estudiar, entre altres, el creixement de les institucions financeres no bancàries, el paper d'empreses que abans se situaven fora del sector financer, però que tenen, des de llavors, un accés més fàcil. A causa de la descompartimentació i la internacionalització, el sistema financer ha permès que el diner brut s'amagui, es mogui i es blanquegi, de vegades lluny del seu lloc geogràfic i social d'origen.En l'informe de 1991, on es precisen els termes de referència de la missió que li ha estat assignada, el GAFI recorda que, clàssicament, s'ha considerat que el circuit de blanqueig de diners brut comprèn tres etapes: aquella on el diners en efectiu penetra en el sistema financer nacional, formal o informal; aquella on s'envia el diners a l'estranger per a ser integrat en el sistema financer de "països refugi", poc o gens regulats; i aquella en la qual els diners es repatrien en forma de transferències amb motius aparentment vàlids. De fet, com l'examen dels treballs del GAFI
va a mostrar, aquestes definicions són massa acadèmiques. En particular,  fins i tot abans que comencés la fase de mundialització financera pròpiament dita, la importància que ha pres la implantació de filials estrangeres d'empreses, així com la creixent importància de les places financeres offshore, ja havien fet que els compartiments entre les dues primeres etapes fossin menys estancs.La penetració del diner negre en el sistema financerL'operació més difícil ha estat sempre, i segueix sent-ho relativament, la de la penetració en el sistema financer de grans sumes de diners per a blanquejar . Segons el
GAFI, el sistema financer inclou un sector formal, essencialment els bancs, i un sector informal. El blanqueig busca tradicionalment el sistema nacional d'origen, encara que, cada vegada amb més freqüència, busca també sistemes situats en l'estranger. Aquests s'elegeixen en funció de la seva grandària (en els Estats Units el nombre d'institucions resulta per si mateix un factor que multiplica les possibilitats de penetració i dissimulació de les operacions ), d'una legislació laxa (els paradisos fiscals) o de costums particulars de secret bancari (Suïssa i Luxemburg). Tot això es pot aplicar tant als bancs com al sector financer informal.Pel que es refereix als bancs, tradicionalment el mètode dominant ha estat el dipòsit en espècies. Aquesta operació requereix la complicitat conscient per una banda del personal, o la capacitat de convèncer a l'establiment financer que un fort ingrés en efectiu o la compra d'un xec de caixa són legítims. El cas del
Bank of Credit and Commerce International, el cèlebre BCCI, la fortuna del qual s'havia construït sobre el frau i el blanqueig de narcodólars, però també el de molts bancs nord-americans, ens han mostrat que aquest no és un cas teòric . En el cas dels sistemes financers dels països centrals, l'acusació es centra sobre dos països en particular: Suïssa i Estats Units. En els paradisos fiscals i en les places financeres offshore, un ventall de bancs respectables poden estar implicats per mitjà de les seves filials. Els Estats que han creat un marc jurídic protector del secret financer per a atreure capitals no només formen part del "sistema mundial de pagaments" sense cap restricció. A més han estat esglaons importants de la mundialització financera, fins i tot encara que la importància presa per aquesta hagi fet disminuir el seu paper.El
GAFI estima que, des de fa una desena d'anys, nombrosos països que pertanyen al Grup, principalment els Estats Units, han pres mesures per a fer més difícil el dipòsit en espècies en els bancs. Els serveis de vigilància paren esment d'una forma més sistemàtica als dipòsits en efectiu importants, gràcies a un sistema de declaració automàtica dels dipòsits en espècies o per un sistema que fa obligatòria la declaració de les operacions sospitoses. En aquests països els blanquejadors han de fraccionar els seus ingressos en quantitats inferiors al límit fixat per a poder evitar la declaració: és el denominat “smurfing”.Abans que la liberalització i la
desregulació financera facilitessin el blanqueig en els sistemes financers centrals, els paradisos fiscals eren el lloc privilegiat per als ingressos bancaris, fora del país d'origen, dels productes financers del tràfic de drogues. Segons la definició del GAFI, un paradís fiscal és un país on el sistema bancari no està prou regulat, i on la instal·lació de societats "bústia" està autoritzada. Aquest tipus de sistemes jurídics es troben, per exemple, en petits països que desitgen crear una indústria de serveis financers que constituirà una font complementària d'ingressos -la venda de llicències bancàries pot representar una font d'ingressos essencial per a les autoritats- i d'ocupacions per a la població. En el cas dels paradisos fiscals, l'etapa inicial del blanqueig sempre ha exigit filials de transport dels fons en efectiu, però també la intervenció d'intermediaris en aquests països .
L'exemple clàssic ha estat el de l'advocat especialitzat, que actua en nom de clients que s'oculten amparant-se en el secret professional dels mandataris. Els ingressos es realitzen amb freqüència en nom d'una societat, amb el que la identitat dels veritables propietaris queda dissimulada. Aquests disposen de la signatura per a la societat o  reben pagaments dels quals no coneixen necessàriament el nom dels propietaris ni l'origen dels fons. Avui en dia, en el cas del blanqueig de diners, com en el dels fraus fiscals, l'instrument central és la societat "pantalla" offshore.Liberalització,
desregulació i col·locació del diner negreLa lectura dels informes anuals del
GAFI, a part del seu caràcter lacònic, suggereix que si bé s'han realitzats progressos considerables en el control de la penetració de fons en un cert nombre de països que han pres mesures més estrictes, aquests efectes s'han vist contrarestats gairebé al mateix temps per la mundialització financera. L'informe aprovat pel grup en 1994 assenyala que, des d'aquest moment, "els traficants de drogues s'associen amb professionals de les finances, pel que troben mètodes de blanqueig cada vegada més sofisticats". Aquests mètodes s'utilitzen no només per a la circulació i el blanqueig en l'interior de l'esfera financera, sinó també en l'etapa de penetració. La liberalització del moviment de capitals, la multiplicació de sucursals i de filials bancàries en l'estranger i la desregulació han proporcionat a l'ingrés de fons en l'estranger un camp d'acció ampliat que sobrepassa des de lluny el cercle dels Estats amb paradisos fiscals. En 1995, el GAFI constata el recurs cada dia més freqüent a bancs de segon pla i a comptes oberts a nom de societats estrangeres. La utilització de les oficines de representació de bancs estrangers per al blanqueig de diners també s'ha posat de manifest.

La liberalització i la desregulació financeres han permès un notable creixement dels circuits de penetració durant la primera etapa del blanqueig en el nivell que denominem "informal". Des de 1993, el GAFI parla de la "la tendència a utilitzar cada vegada amb més freqüència les institucions financeres no bancàries per a injectar els productes d'activitats criminals en el sistema financer (...). Les oficines de canvi de moneda, els casinos, els corredors financers, les assegurances de vida i els girs postals són mitjans utilitzats en els casos esmentats pels membres del Grup". L'informe de 1995 subratlla de nou la tendència general d'abandonar el sector bancari en benefici d'institucions financeres no bancàries i d'activitats no financeres.Les institucions no bancàries més antigues i més banals que intervenen en el blanqueig de diners són les oficines de canvi de moneda, que accepten diners en una divisa i el converteixen a altra divisa. L'operació no resol el problema del diners en efectiu, però ja s'ha aconseguit una primera transformació, que fa que la detecció de l'origen dels fons sigui més complicada. La liberalització dels canvis de moneda, juntament amb el creixement del turisme de masses i de les transaccions internacionals, ha ocasionat un augment considerable del nombre d'oficines de canvi de moneda, i el muntant de les sumes que manegen, facilitant el treball de blanqueig. Els compradors de xecs contra espècies, que garanteixen principalment aquest servei fora de les hores d'obertura dels bancs, també poden treballar en sentit invers: vendre xecs a un preu avantatjós contra espècies. El personal d'aquestes oficines, que treballa generalment amb contractes de treball precaris, es troba generalment més obert a la corrupció que el dels bancs, que formen un sector organitzat i fortament sindicalitzat en molts països. Avui en dia, els canvis manuals juguen un important paper en l'etapa de penetració. Alguns establiments modests i oficiosos han estat utilitzats per a transferir grans sumes de diners.La
desregulació i la liberalització financeres també han permès que altres institucions financeres no bancàries puguin augmentar el nombre i la varietat de les seves operacions, que puguin rebre diners i invertir-los amb menys controls. I la veritat és que aquestes institucions es caracteritzen per tenir una ètica professional molt més relaxada que les institucions tradicionals. Els corredors financers han entrat en aquest mercat, com en uns altres.Les proves tangibles de blanqueig a través de societats borsàries són poques. Però es considera que aquest fet es deu més aviat a la dificultat de descobrir les activitats de blanqueig en aquest sector que al seu eventual caràcter marginal, segons constata l'informe de 1995. En el sector de les assegurances, els bons a prima única de tots tipus constitueixen un mètode de blanqueig cada vegada més utilitzat.El blanqueig sempre ha buscat utilitzar signatures no financeres que manegin grans fons en efectiu. Les societats que treballen en el comerç de l'or i de pedres precioses i els casinos són llocs tradicionalment vigilats pels serveis especialitzats. Però el cercle d'empreses s'ha fet més gran. Un dels efectes de la
desregulació i la liberalització, sobretot en els països on la "revolució neoliberal" ha arribat més lluny, és el de sotmetre al sector financer, anteriorment regulat, i per tant controlable, a la "obertura a la competència". D'aquesta forma, les empreses que no pertanyen a aquest sector poden realitzar operacions financeres amb un gran marge de maniobra. Quan això ocorre, segons el GAFI, "qualsevol empresa pot, en el marc de les seves activitats principals, efectuar certes operacions financeres. Un exemple és l'oferta de serveis de canvi de moneda en les agències de viatges. L'absència de mesures en aquest sector constituiria una buidor en el dispositiu de lluita contra el blanqueig de capitals, que els criminals podrien explotar". Les mateixes consideracions són vàlides per a la "desintermediació" financera, que permet que certes empreses no financeres puguin accedir directament als mercats financers, i per tant a les xarxes internacionals de circulació de diners.

 

La circulació i la inversió de capitals blanquejats a escala mundialUna vegada que el diner negre ha aconseguit penetrar, sigui per on sigui, en l'interior del sistema financer
mundialitzat, sigui en el sector formal o informal, li és extraordinàriament fàcil moure's a escala internacional.La mundialització financera facilita en primer lloc el "
apilament", definit com el procés que busca "escindir els productes il·lícits del seu origen, per mitjà de la creació un complex sistema d’apilament de transaccions". Aquest aspecte té una dimensió tècnica i altra jurídica. La mundialització financera permet una explotació màxima de les possibilitats que ofereixen les avanços tecnològics en el domini de les telecomunicacions. Les transferències telegràfiques primer, i les transferències electròniques després, han fet que la circulació internacional de fons sigui més fàcil que en cap època anterior, i la desregulació i la liberalització financera han multiplicat els efectes. Però la qüestió no depèn només de la tecnologia. La mundialització també ha permès una expansió sense precedents de les combinacions més refinades autoritzades per la legislació de societats anònimes, com la creació de societats "pantalla", o la utilització de societats ja existents amb les mateixes fins. Podem sospesar la gravetat d'aquest aspecte al llegir el que el GAFI escriu en el seu últim informe: "Tenint en compte la propensió a utilitzar societats "pantalla" en les operacions de blanqueig de capitals, l'objectiu és vetllar per que els propietaris reals d'aquestes societats siguin identificats i que els serveis operacionals que investiguen els delictes de blanqueig tinguin accés a aquest tipus d'informació. A mesura que avancen els treballs del Grup, hem confirmat la importància de l'aplicació del principi de transparència de la propietat de totes les societats, en la mesura que no solament les societats "pantalla", sinó pràcticament qualsevol entitat jurídica és susceptible de ser emprada en els dispositius de blanqueig de capitals". Evidentment, és completament il·lusori pensar que la lluita contra el blanqueig pugui conduir a tractar seriosament la qüestió del secret en els negocis, que tantes empreses i punts polítics consideren inherent a la llibertat d'empresa."Assecar" el diners blanquejat s'ha tornat un joc de nens per als especialistes financers. La mundialització financera ha multiplicat les possibilitats de col·locació o d'inversió d'aquests capitals que ja estan "nets", tant en el país d'origen com en altre lloc. Se sap que els capitals il·legals tenen predilecció per certes grans activitats de servei, en particular el comerç a l'engròs i al detall (avui en dia en les grans superfícies), així com el turisme, l'oci i el sector immobiliari. Però la "associació amb els professionals de les finances" de la qual hem parlat abans, en particular els corredors i les societats borsàries, fa suposar que és en l'interior de l'esfera financera, en el marc, per exemple, dels grans fons d'inversió (els
Mutual Funds), on una fracció dels productes del tràfic de droga són invertits. Per descomptat, es pot dir el mateix de qualsevol massa de capital que vulgui conservar-se en forma de diners i ser invertit quedant en l'interior de l'esfera financera en el plànol dels mercats mundialitzats. Però és precisament la mateixa "respectabilitat" que el diner negre ha adquirit gràcies al rentat i a l'assecat.El que es diu d'aquesta activitat criminal, és igualment pertinent per a altres activitats il·lícites (de naturalesa criminal, econòmica o política) que exigeixin el blanqueig de diners.

Tornar a la pàgina anterior

 

INICI