Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

El Fòrum per la Memòria del País Valencià ha presentat al Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 de la Audiencia Nacional, una petició per a exhumar 3 fosses comunes ubicades en el Cementeri General de València

Se sol·licita l’exhumació per conéixer i identificar el nombre real de persones que hi van ser tirades als fossars

dimecres 22 d'octubre de 2008

JPEG - 4.4 kB
asesinados

valencià/castellà

NOTA INFORMATIVA

Diligències Prèvies 399/2008 sobre desaparicions forçades Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 de l’Audiència Nacional

El Fòrum per la Memòria del País Valencià, ha presentat el dia 21 d’octubre de 2.008, en el Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 de Madrid, per mitjà de la seua procuradora i de la seua advocada, SRA Amalia Alejandre, una petició per a exhumar 3 fosses comunes ubicades en el Cementeri General de València. Descripció de les fosses objecte de la petició:

Fossa Comuna de la Secció 8a Dreta:

Se sol·licita l’exhumació d’esta fossa per conéixer i identificar el nombre real de persones que hi van ser tirades. La fossa consta de tres quadros i només van ser registrades persones en el quadro núm. 1, per tant se’n desconeix el nombre de persones i les circumstàncies dels soterraments en els quadros 2n i 3r.

No consta en els documents existents en l’Arxiu Municipal del Cementeri de València, als quals va tindre accés esta associació durant els treballs d’investigació i documentació de les fosses comunes, que s’hagen realitzat exhumacions o soterraments posteriors al 3 de setembre d’1.940, excepte els de les sepultures preferents individuals de superfície.

Superfície de la fossa: 5.000 m2

Persones soterrades i documentades en el quadro núm. 1: 1.789

Període històric documentat: del 28 de febrer a 3 de setembre d’1.940

Fossa Comuna de la Secció 5a Dreta:

D’esta fossa se sol·licita l’exhumació d’un espai de 1.590 m2 situat entre els quadros 2n i 4t, atés que la resta de la fossa està destruïda a causa de diferents actuacions municipals. Declaracions de persones testimonis de l’època assenyalen que després d’acabada la guerra, en l’espai assenyalat i en els quadros 1r i 2n de la fossa, van ser llançats cadàvers sense cap tipus de control ni registre, traslladats fins allí durant les nits en camions. Es pretén conéixer i identificar les persones tirades a la fossa en estes circumstàncies.

Superfície total de la fossa: 14.721 m2

Persones tirades a la fossa des del 22 d’agost de 1.945 al 19 d’octubre d’1.950: 16.535

Persones tirades i documentades des del 22 d’agost al 31 de desembre de 1945: 856

Fossa Comuna de la Secció 7m Dreta:

Se sol·licita l’exhumació dels quadros 3r i 4t d’esta fossa, a causa que segons consta en els Llibres de Registre de Soterraments del Cementeri General de València, van ser tirades a tals quadros, persones que consten com a executades, sense expressar cap altra dada ni circumstància sobre elles, excepte la data de soterrament. De fet en els Llibres de Registre, consten com a "desconeguts".

Durant la sessió del juí contenciós administratiu en el Jutjat núm. 4 de València, per la demanda interposada per esta associació per impedir la construcció d’1.030 nínxols sobre la superfície d’esta fossa, que l’Ajuntament de València pretén construir, l’esmentat ajuntament no va acreditar documentalment exhumacions en esta fossa després dels soterraments que es descriuen. Esta associació va presentar un Recurs d’Empara davant del Tribunal Constitucional per la realització de les obres que a dia d’avui no ha sigut resolt.

Superfície total de la fossa: 9.659 m2

Persones tirades i documentades a la fossa des de l’1 d’abril d’1.939 al 27 de febrer de 1940: 4.109

València, 22 d’octubre de 2.008


NOTA INFORMATIVA

Diligencias Previas 399/2008 sobre desapariciones forzadas Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional

El Fòrum per la Memòria del País Valencià, ha presentado el día 21 de octubre de 2.008, en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid, a través de su procuradora y de su abogada, Dª Amalia Alejandre, una petición para exhumar 3 fosas comunes ubicadas en el Cementerio General de Valencia. Descripción de las fosas objeto de la petición:

Fosa Común de la Sección 8ª Derecha:

Se solicita la exhumación de esta fosa para conocer e identificar el número real de personas que en ella fueron tiradas. La fosa consta de tres cuadros y solamente fueron registradas personas en el cuadro nº 1, desconociéndose por tanto, el número de personas y las circustancias de los enterramientos en los cuadros 2º y 3º.

No consta en los documentos existentes en el Archivo Municipal del Cementerio de Valencia, a los que tuvo acceso esta asociación durante los trabajos de investigación y documentación de las fosas comunes, que se hayan realizado exhumaciones o enterramientos posteriores al 3 de setiembre de 1.940, excepto los de las sepulturas preferentes individuales de superficie.

Superficie de la fosa: 5.000 m2

Personas enterradas y documentadas en el cuadro nº 1: 1.789

Periodo histórico documentado: del 28 de febrero a 3 de setiembre de 1.940

Fosa Común de la Sección 5ª Derecha:

De esta fosa se solicita la exhumación de un espacio de 1.590 m2 situado entre los cuadros 2º y 4º, dado que el resto de la fosa está destruída a causa de diferentes actuaciones municipales. Declaraciones de personas testigos de la época señalan que después de terminada la guerra, en el espacio señalado y en los cuadros 1º y 2º de la fosa, fueron lanzados cadáveres sin ningún tipo de control ni registro, trasladados hasta allí durante las noches en camiones. Se pretende conocer e identificar a las personas tiradas a la fosa en estas circunstancias.

Superficie total de la fosa: 14.721 m2

Personas tiradas a la fosa desde el 22 de agosto de 1.945 al 19 de octubre de 1.950: 16.535

Personas tiradas y documentadas desde el 22 de agosto al 31 de diciembre de 1.945: 856

Fosa Común de la Sección 7º Derecha:

Se solicita la exhumación de los cuadros 3º y 4º de esta fosa, debido que según consta en los Libros de Registro de Enterramientos del Cementerio General de Valencia, fueron tiradas a dichos cuadros, personas que constan como ejecutadas, sin expresar ningún otro dato ni circunstancia sobre ellas, excepto la fecha de enterramiento. De hecho en los Libros de Registro, constan como "desconocidos".

Durante la sesión del juicio contencioso-administrativo en el Juzgado nº 4 de Valencia, por la demanda interpuesta por esta asociación para impedir la construcción de 1.030 nichos sobre la superficie de esta fosa, que el Ayuntamiento de Valencia pretende construir, el mismo no acreditó documentalmente exhumaciones en esta fosa con posterioridad a los enterramientos que se describen. Esta asociación presentó un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional por la realización de las obras que a fecha de hoy no ha sido resuelto.

Superficie total de la fosa: 9.659 m2

Personas tiradas y documentadas a la fosa desde el 1 de abril de 1.939 al 27 de febrero de 1.940: 4.109

Valencia, 22 de octubre de 2.008

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0