Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

Las exhumaciones ya habían sido aprobadas por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional

El Fòrum per la Memòria del País Valencià y 18 familiares de represaliados abandonados en las fosas comunes del Cementerio General de Valencia solicitan la exhumación de las fosas

Se han personado para ello en el Juzgado de Instrucción nº 14 de Valencia. A dicho Juzgado ha sido remitido el Sumario de la Audiencia Nacional en el que el Fòrum per la Memòria había presentado una denuncia por desapariciones forzadas y crímenes contra la humanidad durante el franquismo. Nota Informativa. Incluye el texto presentado al Juzgado. CATALÀ/CASTELLANO

dijous 18 de juny de 2009

JPEG - 208.6 kB
Homenaje a las víctimas el 19-4-2009. Fosa común Sección 7ª Derecha

Escrit de personació i de sol·licitud d’exhumacions de fosses comunes del Cementeri General de València davant del Jutjat d’Instrucció núm. 14 de València.

El dia 17 del present mes, esta associació, s’ha personat en legal forma (per mitjà d’un escrit firmat per procurador i advocada), en les diligències prèvies derivades de la remissió realitzada per part del Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 de l’Audiència Nacional, de les Diligències Prèvies del Sumari 53/2008, el coneixement de les quals ha correspost per torn, al Jutjat d’Instrucció número 14 de València.

La personació s’ha realitzat tant en nom de l’associació com de divuit familiars de represaliats abandonats en les fosses comunes del Cementeri de València. En l’esmentat escrit sol·liciten la seua voluntat que se’ls reconega com a part i se’ls notifiquen les successives diligències.

Igualment es reiteren en la petició realitzada en el Jutjat d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, perquè s’acorde l’exhumació de les fosses comunes denominades de la Secció 8a Dreta, Secció 5a Dreta, Secció 7a Dreta, Secció 10a i Secció 5a Esquerra del Cementeri General de València.

Les esmentades peticions estan fonamentades en la mateixa interlocutòria de 28 de novembre del Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 de l’Audiència Nacional, dictat en el Sumari 53/2008 en el qual es donen per reproduïts els raonaments jurídics de la interlocutòria de 18 de novembre de 2.008, del mateix procediment, el qual tipifica els fets denunciats com a delictes de detenció il·legal amb desaparició forçada de persones, en el context de crims contra la humanitat.

Contacte amb familiars, Alfons Llorenç. Mail: alfonsllorenc@gmail.com


CASTELLANO

Escrito de personación y de solicitud de exhumaciones de fosas comunes del Cementerio General de Valencia ante el Juzgado de Instrucción nº 14 de Valencia.

El día 17 del presente mes, esta asociación, se ha personado en legal forma (mediante escrito firmado por procurador y abogada), en las diligencias previas derivadas de la remisión realizada por parte del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, de las Diligencias Previas del Sumario 53/2008, cuyo conocimiento ha correspondido por turno, al Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia.

La personación se ha realizado tanto en nombre de la asociación cómo de dieciocho familiares de represaliados abandonados en las fosas comunes del Cementerio de Valencia. En dicho escrito solicitan su voluntad de que se les reconozca como parte y se les notifiquen las sucesivas diligencias..

Igualmente se reiteran en la petición realizada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, para que se acuerde la exhumación de las fosas comunes denominadas de la Sección 8ª Derecha, Sección 5ª Derecha, Sección 7ª Derecha, Sección 10ª y Sección 5ª Izquierda del Cementerio General de Valencia.

Dichas peticiones están fundamentadas en el propio auto de 28 de noviembre del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, dictado en el Sumario 53/2008 en el que se dan por reproducidos los razonamientos jurídicos del auto de 18 de noviembre de 2.008, del mismo procedimiento, el cual tipifica los hechos denunciados como delitos de detención ilegal con desaparición forzada de personas, en el contexto de crímenes contra la humanidad.

Contacto con familiares, Alfons Llorenç. Mail: alfonsllorenc@gmail.com

Documento presentado en el Juzgado

AL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ 14 DE VALÈNCIA

JOSÉ ANTONIO RUIZ MARTÍN, Procurador dels Tribunals, en nom de l’associació “Fòrum per la Memòria del País Valencià”, la representació de la qual acredite amb la còpia de poder que acompanye, i en nom de Na ..., amb document d’identitat número .... i domicili al carrer ... de Montcada, Na ...., amb document d’identitat .... i domicili al carrer...de València, En ..., amb document d’identitat número .... i domicili al carrer .... de València, Na ..., amb document d’identitat número .... i domicili al carrer ... de Xirivella, Na ...amb document d’identitat número ..., i domicili al carrer... de Xirivella, Na ...., amb document d’identitat número... i domicili al carrer .... de València En..., amb document d’identitat número .... i domicili a la plaça... d’Almassora, En ..., amb document d’identitat número ... i domicili al carrer .... de Santa Coloma de Gramenet, En ..., amb document d’identitat número ... i domicili al carrer ... de Santa Coloma de Gramenet ..., En ..., amb document d’identitat número ... i domicili al carrer ... de València, N’..., amb document d’identitat número .... i amb domicili al carrer .... de València, Na...., amb document d’identitat número .... i amb domicili al carrer... de València, Na ..., amb document d’identitat número ... i domicili al ... de València, Na .... amb document d’identitat número .... amb domicili al carrer ... de València, Na ..., amb document d’identitat ... I domicili al carrer ... de l’Eliana, Na ...., amb document d’identitat... I domicili al carrer.... de València, Na ..., amb document d’identitat número .... i domicili al carrer .... de L’Eliana ... i N’...., amb document d’identitat número ... i domicili al carrer .... de València, la representació dels quals acreditare mitjançant compareixença apud acta, a les Diligències Prèvies

Comparec i DIC:

Que mitjançant el present escrit, manifeste la meua voluntat de ser part al procediment incoat en base a la remissió dels autes del sumari 53/2008 del Jutjat Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, interessant que se’m reconega com a tal i en conseqüència se’m notifiquen les successives diligències.

Que al temps, aquesta part reitera davant aquest òrgan, per ser el competent, les diligències sol•licitades davant el Jutjat central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, que més concretament son: Que acorde autoritzar l’exhumació en les anomenades fosses de la Secció Huitena dreta, Secció Cinquena dreta, Secció Setena dreta, Secció Dècima i Secció Cinquena esquerra del Cementeri General de València.

.- Fossa Secció Huitena Dreta. És sol•licita l’exhumació d’aquesta fossa per a conèixer i identificar el número real de persones soterrades en ella. La fossa esta formada per tres quadres, si bé sols les persones soterrades al primer d’ells son les que apareixen registrades als documents de l’Arxiu Municipal del Cementeri de València, i es corresponen amb els soterraments realitzats des del 28 de febrer al 3 de setembre de 1940, en total en eixe primer quadre consten registrades 1789 persones soterrades, ocupant la fosa un total de 5000 m².

Cal remarcar que no consta que s’haja realitzat cap soterrament posterior al 3 de setembre de 1940 (exceptuant els de les sepultures preferents individuals de superfície), ni tampoc cap exhumació. .- Fossa Secció Cinquena Dreta. La fossa té una superfície total de 14.721 m², en la qual foren soterrades oficialment des del 22 d’agost de 1945 fins el 19 d’octubre de 1.959, 16.535 persones. A aquest respecte cal tindre en compte no sols les dades que figuren al llibre registre de soterraments del Cementeri de València, sinó també les declaracions de l’antic treballador del cementeri, el Sr. En ....... que nasqué al cementeri on visqué amb la seva família, i conegué com el seu avi que era el porter del recinte, obria les portes per la nit per que soterraren els cossos que arribaven en camions.

.- Fossa Setena Dreta. Té una superfície de 9.659 m² i consten documentades 4.109 persones, soterrades entre l’1 d’abril de 1939 i el 27 de febrer de 1040. Al tercer dels seus quadres, hi ha cossos no identificades, constant als llibres registres com a “desconocidas”. Si bé, al mateix temps existeixen cossos identificats, i familiars dispostos a sol•licitar l’exhumació dels mateixos, com son els casos de:

 Na ....., neta d’En ...., regidor de l’Ajuntament de Vinalesa durant la República, desaparegut desprès de la guerra i que consta als arxius del Cementeri com soterrat a eixa fossa.

 Na ...., neboda neta de N’....., que passa de la situació de detenció a ser tirat a eixa fossa.

 En ......, nebot de N’......, soterrada igualment a eixa fossa.

.- Fossa Dècima. La fossa ocupa 5877 m², i en ella des del 3 de febrer de 1941 fins al 9 de desembre de 1942, foren soterrades 8441 persones. Malgrat que sobre la mateixa s’han construït nínxols, hi ha espais que poden ser exhumats, el que se sol•licita a fi de poder conèixer el número real de persones alli soterrades i poder identificar-les, i en concret atendres les peticions en eixe sentit de:

 Na ...., Na .... i Na ...., netes de N’....., alcalde de Riola durant el període republicà i assassinat a colps a la presó.

 En ....., net d’En ...., el qual morí en situació de detenció en el camp de concentració i presó que fou Sant Miquel dels Reis de València.

.- Fossa Cinquena esquerra. Se sol•licita la seva exhumació ja que segons declaracions de familiars de les persones alli soterrades encara que oficialment començaren l’any 1942 els soterraments, en realitat a l’any 1940 ja hi hagueren. No obstant, inclús agafant de base la data oficial del 9 de desembre de 1942 al 22 d’agost de 1945, el número de persones registrades als llibres del Cementeri son 8268, en una superfície total de 5763 m². Malgrat que sobre la mateixa s’han construït nínxols, hi ha espais que poden ser exhumats, el que se sol•licita a fi de poder conèixer el número real de persones alli soterrades i poder identificar-les, i en concret atendres les peticions en eixe sentit de:

 En ..... i En ....., sol•liciten l’exhumació d’En ....., que fou el seu pare i avi respectivament, i que morí en situació de detenció en la presó camp de concentració de Sant Miquel dels Reis, i abandonat a eixa fossa.

 Na ...., Na ...., Na .... Na ..., Na ... i Na ... i N’..., sol•liciten l’exhumació de N’...., soterrat a aquesta fossa.

 En ..... i N’...., demanen l’exhumació del seu germà i oncle respectivament, de N’....., soterrat a aquesta fossa.

L’anterior petició troba el seu fonament en el propi aute de data 28 de novembre de 2008, dictat pel Jutjat Central d’Instrucció Cinc de l’Audiència Nacional, al procediment ordinari de Sumari 53/2008 pel qual es donen per reproduïts els raonaments jurídics de l’aute de data 18 de novembre de 2008, dictat al mateix procediment i que tipifiquen els fets denunciats com a delictes de detenció il•legal amb desaparició forçada de persones en el context de crims contra la humanitat, i que en ares a la brevetat fem nostre sense reproduccions innecessàries.

Al fil de l’anterior, i per la seva similitud amb la petició ací feta, i per la ser una resolució recent volem adjuntar a la present còpia de l’aute dictat pel Jutjat d’Instrucció 4 de Palència, a les Diligències 500/2009, pel qual s’acorda no sols l’exhumació de la fossa interessada per l’entitat denunciant, sinó inclús la investigació dels fets.

Per l’exposat,

SOL•LICITA AL JUTJAT que tinga per presentat aquest escrit amb els documents i copies que l’acompanyen, se servisca admetre’ls i en la seva virtut tindre’m per part personada en aquest procediment, en nom de l’associació “Fòrum per la Memòria del País Valencià”, la representació de la qual acredite amb la còpia de poder que acompanye, i en nom de Na ...., Na ...., En ...., Na ..., Na ... i Na ...., En ...., En ...., En ...., En .... i N’..., Na ...., Na ...., Na..., Na ... i ...., Na .... i Na .... i N’..., la representació dels quals acreditare mitjançant compareixença apud acta; i previs els tràmits que calguen, autoritze l’exhumació de les fosses de la Secció Huitena dreta, Secció Cinquena dreta, Secció Setena dreta, Secció Dècima i Secció Cinquena esquerra del Cementeri General de València, ordenant el que calga a tal fi.

València a nou de juny de dos mil nou.

ANNA OLIVER i BORRÀS. Col•l.- 1.115 JOSÉ ANTONIO RUIZ MARTÍN

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0