Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

1r BATX: Bloc 5. L’ésser humà


Inici > Filosofia > 1r BATX: Bloc 5. L’ésser humà

Clica ací per veure els continguts i els criteris d’avaluació d’aquest bloc temàtic

Continguts conceptuals del bloc 5

Segons el currículum LOMQE al País Valencià1

 1. La pregunta per l’ésser humà.
  1. Les implicacions filosòfiques de l’evolució.
  2. La construcció de la pròpia identitat.
  3. La dialèctica naturalesa-cultura en el procés d’antropogènesi. Filosofia i Biologia.
  4. La dialèctica naturalesa-cultura en el procés de construcció de la identitat humana.
  5. La concepció de l’ésser humà en la història:
   1. La visió grega: l’heroi homèric; concepte socràtic; dualisme platònic, l’animal racional i polític aristotèlic, materialisme i individualisme helenista.
   2. El pensament medieval: creació a imatge divina, nova concepció del cos i l’ànima, de la mort, la llibertat.
   3. El Renaixement: antropocentrisme i humanisme.
   4. La Modernitat i el s. XIX: raó, emocions i llibertat.
   5. L’ésser humà en la filosofia contemporània.
 2. L’activitat de l’home (i de la dona): l’homo faber.
  1. Tècnica i Tecnologia.
  2. Reflexions filosòfiques sobre el desenvolupament científic i tecnològic.
  3. Riscos associats a l’ús de les tecnologies.
  4. La identitat digital.
  5. La creativitat i la capacitat simbòlica de l’ésser humà. La realitat des de l’art.
  6. L’Estètica filosòfica, funció i característiques.
  7. El sentiment, l’experiència i el judici estètic.
  8. La bellesa i l’art.
  9. Creació artística i societat. L’art com a justificació o com a crítica de la realitat.
 3. El sentit de l’existència.
  1. La reflexió filosòfica sobre l’ésser humà i el sentit de l’existència.
  2. Algunes claus sobre el sentit de l’existència humana.
  3. La qüestió del sentit, l’essència i l’existència, el jo, la llibertat, la mort, la destinació, l’atzar, la Història, la necessitat de transcendència.
 4. Autoconeixement, sentit crític i creativitat
  1. Valoració de fortaleses i debilitats. Autoconcepte positiu. Proactivitat.
  2. Autorregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. Resistència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, flexibilitat.
  3. Imaginació i creativitat
  4. Processe estructurat de presa de decisions.
  5. Responsabilitat
  6. Pensament alternatiu.
  7. Pensament causal i conseqüencial.
  8. Sentit crític
 5. Presa de decisions vocacional
  1. Estudis i professions vinculats amb els coneixements de l’assignatura.
  2. Autoconeixement d’aptituds i interessos.
  3. Procés estructurat de presa de decisions

Criteris d’avaluació

 • BL5.1. Explicar algunes teories filosòfiques occidentals sobre l’ésser humà i expressar la seua opinió sobre les mateixes de forma reflexiva i dialogada.
 • BL5.2. Explicar les implicacions filosòfiques de l’evolució, relacionant el saber filosòfic amb el saber científic.
 • BL4.3. Identificar els elements constitutius de l’ésser humà, explicant la interacció entre el component natural i el cultural.
 • BL5.4. Analitzar, utilitzant informació complementària obtinguda de diverses fonts, fragments de textos sobre la reflexió filosòfica sobre l’ésser humà, el sentit de l’existència, la tècnica i l’art, identificant les problemàtiques existents i la influència del context sociocultural i justificar la seua opinió sobre els mateixos de forma crítica.
 • BL5.5. Dissertar, de forma i oral i escrita, sobre les temàtiques intrínsecament filosòfiques en l’àmbit del sentit de l’existència.
 • BL5.6. Identificar les implicacions de la tecnologia, mentre que saber pràctic transformador de la naturalesa i de la realitat humana.
 • BL5.7. Reflexionar sobre el camp de l’Estètica relacionant la creació artística amb altres camps com el de l’Ètica, el coneixement i la tècnica.
 • BL5.8. Argumentar sobre el rebuig dels prejudicis antropocèntrics i per motius físics i sobre la necessitat d’eradicar actituds d’intolerància, injustícia i exclusió.
 • BL5.9. Exposar de forma crítica i respectuosa alguns plantejaments divergents que han obert camí cap a la consideració actual de la persona.
 • BL5.10. Reconèixer la capacitat simbòlica i estètica com a element distintiu de l’espècie humana que afavoreix el pensament creatiu, crític i innovador i que permet adaptar-se i anticipar-se als canvis.
 • BL5.11. Ser conscient de la seua identitat digital i protegir-la preservant la privadesa de les dades personals, utilitzant varietat d’estratègies de seguretat i actuant enfront de les amenaces.
 • BL.5.12. Gestionar de forma eficaç tasques o projectes, fer propostes creatives i confiar en les seues possibilitats, mostrar energia i entusiasme durant el seu desenvolupament, prendre decisions raonades assumint riscos i responsabilitzar-se de les pròpies accions i de les seues conseqüències.
 • BL.5.13. Cercar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de l’assignatura, analitzar els coneixements, habilitats i competències necessàries per al seu desenvolupament i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos per a generar alternatives davant la presa de decisions vocacional.

Recursos didàctics

Blocs de continguts