Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

1r BATX: Bloc 4. La realitat


Inici > Filosofia > 1r BATX: Bloc 4. La realitat

Clica ací per veure els continguts i els criteris d’avaluació d’aquest bloc temàtic

 Continguts conceptuals

Segons el currículum LOMQE al País Valencià1

 1. Les grans qüestions de la metafísica occidental.
  1. L’explicació metafísica de la realitat.
  2. La pregunta pel ser com a punt de partida de la Filosofia.
  3. El problema aparença i realitat.
  4. La pregunta per l’origen i estructura del real.
  5. La necessitat de categoritzar racionalment el real.
 2. L’univers i les diferents formes d’entendre-ho.
  1. La filosofia de la naturalesa.
  2. Les concepcions filosòfiques de l’univers al llarg de la història.
  3. La visió moderna i contemporània de l’univers.
  4. La Trobada de la Filosofia i la Física.

 Criteris d’avaluació

 • BL4.1. Reconèixer la metafísica com a estudi de la realitat mentre que totalitat, distingint-la de les ciències i l’estudi particular dels fenòmens reals.
 • BL4.2. Explicar, des d’un enfocament metafísic, els principals problemes que planteja la realitat i comparar les explicacions científiques sobre l’univers.
 • BL4.3. Contextualitzar històrica i culturalment, a partir d’informacions obtingudes de diverses fonts, les diferents cosmovisions sobre l’univers i realitzar comparacions entre les mateixes.
 • BL4.4. Analitzar textos filosòfics i científics sobre la comprensió i interpretació de la realitat relacionant els problemes plantejats en els textos i justificar de forma crítica la pròpia postura enfront dels mateixos.
 • BL4.5. Descriure els estudis que ofereix la metafísica sobre la realitat i posar-la en relació amb els resultats que ofereixen les ciències sobre l’origen i estructura de l’univers.

Recursos didàctics

Blocs de continguts