Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Filosofia > 1r BATX: Bloc 4. La realitat
1r BATX: Bloc 4. La realitat


Continguts conceptuals del bloc 4

Segons el currículum LOMQE al País Valencià [1]

 1. Les grans qüestions de la metafísica occidental.
  1. L’explicació metafísica de la realitat.
  2. La pregunta pel ser com a punt de partida de la Filosofia.
  3. El problema aparença i realitat.
  4. La pregunta per l’origen i estructura del real.
  5. La necessitat de categoritzar racionalment el real.
 2. L’univers i les diferents formes d’entendre-ho.
  1. La filosofia de la naturalesa.
  2. Les concepcions filosòfiques de l’univers al llarg de la història.
  3. La visió moderna i contemporània de l’univers.
  4. La Trobada de la Filosofia i la Física.

Criteris d’avaluació

 • BL4.1. Reconèixer la metafísica com a estudi de la realitat mentre que totalitat, distingint-la de les ciències i l’estudi particular dels fenòmens reals.
 • BL4.2. Explicar, des d’un enfocament metafísic, els principals problemes que planteja la realitat i comparar les explicacions científiques sobre l’univers.
 • BL4.3. Contextualitzar històrica i culturalment, a partir d’informacions obtingudes de diverses fonts, les diferents cosmovisions sobre l’univers i realitzar comparacions entre les mateixes.
 • BL4.4. Analitzar textos filosòfics i científics sobre la comprensió i interpretació de la realitat relacionant els problemes plantejats en els textos i justificar de forma crítica la pròpia postura enfront dels mateixos.
 • BL4.5. Descriure els estudis que ofereix la metafísica sobre la realitat i posar-la en relació amb els resultats que ofereixen les ciències sobre l’origen i estructura de l’univers.