Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

1r BATX: Bloc 2. El saber filosòfic


Inici > Filosofia > 1r BATX: Bloc 2. El saber filosòfic

Clica ací per veure els continguts i criteris d’avaluació d’aquest bloc temàtic

 Continguts conceptuals

Segons el currículum LOMQE al País Valencià1

 1. El saber filosòfic.
  1. La Filosofia. El seu sentit.
  2. L’explicació pre-racional: mite i màgia.
  3. L’explicació racional: la raó i els sentits.
 2. La funció de la filosofia.
  1. Funcions i característiques de la Filosofia.
  2. El saber filosòfic a través de la seua història.
  3. Les disciplines teòric-pràctiques del saber filosòfic.
 3. El valor de la filosofia.
  1. Necessitat de la filosofia
  2. Vigència de la filosofia
 4. Glossari termes conceptuals
 5. Edició i creació de continguts digitals
  1. Realització, formatat senzill i impressió de documents de text.
  2. Disseny de presentacions multimèdia.
  3. Tractament de la imatge. Producció senzilla d’àudio i vídeo.
  4. Eines de producció digital en la web. Drets d’autor i llicències de publicació.

 Criteris d’avaluació

 • BL2.1. Reconèixer l’especificitat i importància del saber racional, en general, i filosòfic en particular, mentre que saber de comprensió i interpretació de la realitat, identificant la dimensió teòrica i pràctica de la filosofia, els seus objectius, característiques, disciplines, mètodes i funcions.
 • BL2.2. Reconèixer la terminologia conceptual de l’assignatura utilitzant-la correctament en activitats orals i escrites, elaborar de forma col·laborativa un glossari de termes filosòfics i crear i editar continguts digitals utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori o serveis de la web .
 • BL2.3. Contextualitzar històrica i culturalment les problemàtiques pròpies de la filosofia a partir d’informacions obtingudes en diverses fonts, de l’anàlisi de documents escrits o audiovisuals o l’estudi de casos.
 • BL2.4. Analitzar de forma crítica, fragments de textos significatius i breus sobre l’origen de la filosofia, identificant les problemàtiques i solucions exposades.
 • BL2.5. Reconèixer que la filosofia és, alhora, un saber i una actitud que estimula la crítica, l’autonomia, la creativitat i la innovació aportant evidències obtingudes de diverses fonts.
 • BL2.6. Relacionar els problemes filosòfics analitzats amb altres intents de comprensió de la realitat tals com el científic, el teològic, el poètic, les savieses orientals, etc.