Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

4t ESO: Bloc 5. Pensament i realitat


Inici > Filosofia > 4t ESO: Bloc 5. Pensament i realitat

Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana

Continguts i criteris d’avaluació

 Continguts conceptuals

1. L’home-dona com ser racional

 • La racionalitat i les seues característiques
 • Racionalitat teòrica i pràctica
 • La veritat i els seus tipus

2. Concepcions sobre la racionalitat

 • Raó i racionalitats
 • Raó i emocions

3. La realitat i el seu sentit

 • El cosmos
 • Determinisme versus indeterminisme
 • La pregunta pel sentit

 Criteris d’avaluació

 • BL5.1. Reconéixer la facultat racional com específica del ser humà i les seues implicacions, i analitzar en què consistix la racionalitat, les seues característiques i els diferents tipus de racionalitats.
 • BL5.2. Explicar la concepció contemporània de la intel·ligència, incidint en la teoria de la intel·ligència emocional.
 • BL5.3. Identificar alguns dels principals tipus de veritat: la veritat com a correspondència, la veritat segons el pragmatisme americà, la veritat des del perspectivisme i el consens, i reflexionar sobre la possibilitat d’aconseguir-la.
 • BL5.4. Descriure el significat del terme metafísica com la principal de les disciplines que componen la filosofia, identificar el seu objectiu fonamental, consistent a fer preguntes radicals sobre la realitat, i exposar la pregunta radical sobre el sentit de la realitat i l’existència.
 • BL5.5. Explicar les tesis bàsiques d’algunes concepcions filosòfiques sobre les possibilitats i els límits de la raó, i diferenciar la racionalitat teòrica de la racionalitat pràctica, així com teoria i experiència.
 • BL5.6. Descriure els principals interrogants sobre el que pot ser la realitat, enumerar algunes de les grans respostes metafísiques sobre la naturalesa (l’origen i la finalitat de l’univers, quin orde regix la naturalesa si és que n’hi ha, el lloc del ser humà en el cosmos, etc. ) i reflexionar, amb dissertacions i diàlegs, sobre les implicacions filosòfiques de cada una d’estes qüestions.
 • BL5.7. Expressar les implicacions filosòfiques de les concepcions contemporànies sobre l’univers i identificar la importància d’assenyalar si la naturalesa es regix per lleis deterministes, o bé, si regix l’atzar quàntic, i argumentar sobre com esta resposta afecta la comprensió de la conducta humana.
 • BL5.8. Reflexionar sobre l’interrogant del sentit de l’existència, exposant les tesis centrals d’algunes teories filosòfiques de la vida, i elaborar dissertacions sobre la vida o la mort, l’esdevenir històric, el lloc de l’individu en la realitat, etc.

Recursos didàctics

Blocs de continguts