Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

4t ESO: Bloc 4. Transformació ètica i estètica


Inici > Filosofia > 4t ESO: Bloc 4. Transformació ètica i estètica

Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana

Continguts i criteris d’avaluació

 Continguts conceptuals

1. La qüestió de la llibertat i la reflexió ètica

 • Llibertat negativa i positiva
 • Llibertat interior i sociopolítica
 • Naturalesa i llibertat
 • Llibertat absoluta, condicionada i determinisme

2. Ètiques aplicades

 • Bioètica
 • Ètica de l’empresa
 • Ètica de les professions
 • Ètica de l’esport

3. L’experiència estètica: imaginació, creativitat i originalitat

 • La imaginació: característiques i funcionament
 • Imaginació i pensament
 • La creativitat
 • Fases del procés creatiu
 • Tècniques de desenrotllament de la creativitat
 • La creativitat com a font d’originalitat

4. Planificació i avaluació de projectes

 • Pensament mitjans-fi
 • Estratègies de planificació, organització i gestió
 • Selecció de la informació tècnica i recursos materials
 • Estratègies de supervisió i resolució de problemes
 • Avaluació de processos i resultats
 • Valoració de l’error com a oportunitat
 • Habilitats de comunicació

 Criteris d’avaluació

 • BL4.1. Constatar l’existència de determinisme en la naturalesa, analitzar la possibilitat de ser lliure del ser humà, tenint en compte que és un ser natural i, com a tal, sotmés a les lleis de la naturalesa.
 • BL4.2. Reproduir els dos significats del concepte de llibertat d’acció: la llibertat negativa i la llibertat positiva, i aplicar-los tant en l’àmbit de la societat com en el terreny de la vida personal.
 • BL4.3. Reconéixer l’estètica com la part de la filosofia que estudia el procés creatiu, l’experiència estètica i la bellesa.
 • BL4.4. Identificar què és la imaginació, en tant que facultat específica del ser humà, i explicar com funciona i quines són característiques té.
 • BL4.5. Enumerar les fases del procés creatiu, així com les característiques de les persones creatives, i investigar sobre el pensament divergent creatiu, la seua relació amb el pensament logicoracional i la possibilitat de potenciar-lo.
 • BL4.6. Argumentar, a partir d’informació procedent de diverses fonts, sobre la relació entre la llibertat interior i la llibertat social i política, principalment sobre les tres postures sobre el problema de la llibertat (la tesi estoica, la negació del sotmetiment de la voluntat a les lleis naturals de Kant i la posició intermèdia que postula una llibertat condicionada).
 • BL4.7. Aplicar tècniques de desenrotllament de la creativitat i construir narracions de rerefons filosòfic sobre el sentit de l’originalitat creativa i la capacitat innovadora, com a mitjans per a poder evolucionar a nivell personal i social.
 • BL4.8. Descriure què és el lliure albir o llibertat interior, i relacionar-lo amb la possibilitat d’autodeterminació d’un mateix i amb la facultat de la voluntat.
 • BL4.9. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fer una previsió de recursos i de temps ajustada als objectius proposats, adaptar-lo a canvis i imprevistos transformant les dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final, i comunicar de forma personal els resultats obtinguts.

Recursos didàctics

Blocs de continguts