Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

4t ESO: Bloc 3. La socialització


Inici > Filosofia > 4t ESO: Bloc 3. La socialització

Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana

Continguts i criteris d’avaluació

 Continguts conceptuals

1. La dimensió social

 • Els altres: la intersubjectivitat
 • L’origen de la societat
 • Societat, cultura i civilització

2. La socialització

 • El procés de socialització
 • Personalitat i socialització

3. La comunicació social

 • Comunicació i socialització
 • La dimensió dialògica del ser humà
 • El diàleg entre cultures

4. Busca, selecció i organització de la informació

 • Estratègies de busca i selecció de la informació
 • Procediments de síntesi de la informació
 • Procediments de presentació de continguts
 • Procediments de cita i paràfrasi. Bibliografia i bibliografia web
 • Ferramentes digitals de busca i visualització. Busca en p.e. blogs, wikis, fòrums, bancs de sons, pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en línia, bases de dades especialitzades…]
 • Estratègies de filtrat en la busca de la informació
 • Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i servicis de la Xarxa
 • Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i contrast d’informació
 • Organització de la informació seguint diferents criteris
 • Interacció oral i digital
 • Situacions d’interacció comunicativa (conversacions, entrevistes, col·loquis, debats, etc.)
 • Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i conclusió; cooperació, normes de cortesia, fórmules de tractament, etc.
 • Respecte en l’ús del llenguatge
 • Uso de les ferramentes més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del grup per tal de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les idees alienes...; compartir informació i recursos, i construir un producte o meta col·lectiu. Correu electrònic. Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge, com blogs, fòrums, wikis…
 • Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció del propi individu i d’altres de les males pràctiques, com el ciberassetjament Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció seua

5. Glossari de termes conceptuals

6. Edició i creació de continguts digitals

 • Realització, formatat senzill i impressió de documents de text
 • Disseny de presentacions multimèdia
 • Tractament de la imatge. Producció senzilla d’àudio i vídeo
 • Ferramentes de producció digital en la web. Drets d’autor i llicències de publicació.

 Criteris d’avaluació

 • BL3.1. Reconèixer les teories sobre la importància de la intersubjectivitat en el desenrotllament de la pròpia personalitat i l’origen de la societat, i expressar el sentit del concepte de civilització, així com les semblances i les diferències respecte del de cultura i societat.
 • BL3.2. Enumerar els diversos elements del procés de socialització i relacionar-los amb la pròpia personalitat.
 • BL3.3. Definir què és la comunicació i distingir la seua importància en el procés de socialització, i analitzar les formes de comunicació no verbal i la incidència de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • BL3.4. Indagar, a partir d’informacions procedents de diverses fonts, sobre el relativisme cultural i l’etnocentrisme, i argumentar sobre el possible paper actiu d’un mateix en la construcció de la cultura.
 • BL3.5. Reconéixer l’altre tal com és en la seua individualitat i, alhora, identificar-lo com un alter ego que compartix un espai i unes circumstàncies comunes, donant lloc a la intersubjectivitat i reconeixent, així, la dimensió social i cultural del ser humà.
 • BL3.6. Identificar el procés de construcció, els elements i la legitimació d’una cultura, reconeixent-la no sols com instrument d’adaptació sinó com ferramenta per a la transformació i l’autosuperació.
 • BL3.7. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts a partir d’una estratègia de filtrat i de forma contrastada, i registrar-la de forma cuidadosa, o emmagatzemar-la en paper o dispositius informàtics i servicis de la xarxa, i organitzar la informació obtinguda mitjançant diversos procediments de síntesi o presentació dels continguts, citant-ne adequadament la procedència.
 • BL1.8.Participar en intercanvis comunicatius, aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral i utilitzant un llenguatge no discriminatori; compartir informació i continguts digitals, utilitzant ferramentes de comunicació TIC, servicis Web i entorns virtuals d’aprenentatge, i aplicar bones formes de conducta en la comunicació preventives de males pràctiques.
 • BL1.9. Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura utilitzant-la correctament en activitats orals i escrites, i crear i editar continguts digitals utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de la web.

Recursos didàctics

Blocs de continguts