Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

4t ESO: Bloc 2. Identitat Personal


Inici > Filosofia > 4t ESO: Bloc 2. Identitat Personal

Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

Continguts i criteris d’avaluació

 Continguts conceptuals

1. Qui sóc? La personalitat

 • La personalitat i el seu desenrotllament
 • Teories de la personalitat
 • Biologia i personalitat
 • Cultura i personalitat
 • Identitat i gènere
 • La identitat digital. Riscos associats a l’ús de les tecnologies

2. Què és l’ésser humà?

 • La ment i el cervell
 • La raó i els sentiments
 • La motivació i la voluntat

3. El ser humà en la història

 • El ser humà a l’antiga Grècia
 • La concepció medieval de persona
 • Dualisme cartesià i mecanicisme
 • El ser humà com a ser autònom: la Il·lustració
 • Noves concepcions antropològiques

4. Identitat digital

 • Riscos associats a l’ús de les tecnologies
 • Valoració de l’impacte i la longevitat que té la informació digital a l’hora de publicar-la
 • Ús de diverses identitats dirigides a la consecució d’objectius diferenciats

5. Autoconeixement i autoregulació d’emocions

 • Valoració de fortaleses i debilitats
 • Control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, flexibilitat
 • Sentit crític

6. Maduresa per a la presa de decisions

 • Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de l’àrea
 • Autoconeixement de fortaleses i debilitats

 Criteris d’avaluació

 • BL2.1. Interpretar la profunditat de la pregunta ’qui sóc?’, registrar algunes respostes donades des de la psicologia i la filosofia. i reflexionar sobre el desenrotllament de la identitat personal.
 • BL2.2. Explicar les tesis centrals d’algunes teories sobre la personalitat i reconéixer, en el marc de la teoria cognitiva, el valor del coneixement com a element motivador de la conducta humana.
 • BL2.3. Explicar les idees centrals de les principals teories de la ment humana així com els estudis sobre les emocions humanes i la teoria humanística sobre la motivació, i reflexionar sobre el caràcter de la intel·ligència, els sentiments i la voluntat motivada com a facultats distintives del ser humà enfront del merament animal.
 • BL2.4. Enumerar les principals reflexions filosòfiques que s’han elaborat al llarg de la història sobre aspectes que caracteritzen el ser humà com a tal, i evidenciar la funció de la filosofia com a saber originari i integrador de múltiples perspectives el centre comú de les quals és l’home.
 • BL2.5. Definir què és la personalitat, així com els principals conceptes relacionats i reflexionar sobre la possible incidència en la formació de la personalitat, de l’herència genètica i d’allò adquirit.
 • BL2.6. Analitzar, a partir d’informacions procedents de diverses fonts, què s’entén per inconscient, ment, activitat cerebral, etc., dins del marc del pensament de la psicoanàlisi, de les teories de la personalitat de la filosofia de la ment i la neurociència.
 • BL2.7. Argumentar, en dissertacions i diàlegs de caràcter filosòfic, la funció i la importància de la motivació i les emocions en les múltiples dimensions de la vida humana, així com la seua relació amb la voluntat i la presa de decisions.
 • BL2.8. Exposar la importància de conéixer-se a un mateix i el projecte vital a què s’aspira, i avaluar la importància que té la interrelació entre el racional, l’emotiu i la motivació per a dirigir la conducta humana en diferents direccions i amb distinta intensitat.
 • BL2.9. Ser conscient de la pròpia identitat digital i protegir-la, preservant la privacitat de les dades personals, utilitzar una varietat d’estratègies de seguretat i actuar davant de les amenaces.
 • BL1.10.Tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions quan realitzen tasques o projectes i ser conscient de les fortaleses i de les debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament i actuar amb flexibilitat i buscant solucions alternatives.
 • BL1.11.Reconéixer els estudis i les professions vinculats als coneixements de l’assignatura i identificar els coneixements, les habilitats i les competències que demanen per a relacionar-les amb les fortaleses i les preferències.