Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

4t ESO: Bloc 1. La filosofia


Inici > Filosofia > 4t ESO: Bloc 1. La filosofia


Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

Continguts i criteris d’avaluació

 Continguts conceptuals

1. Origen i fonaments de la filosofia

 • El saber filosòfic. La seua especificitat
 • L’origen de la filosofia: el pas del mite al logos
 • Les primeres elaboracions filosòfiques: els pensadors grecs (i les pensadores).

2. Els interrogants de la filosofia

 • La reflexió sobre el ser humà i la seua identitat
 • La reflexió sobre la societat
 • La reflexió sobre la llibertat i l’acció humana transformadora
 • El sentit de l’existència i de la realitat
 • La reflexió sobre la realitat i el seu coneixement

3. La funció de la filosofia

 • L’actitud crítica
 • El diàleg democràtic
 • La convivència pacífica

4. Habilitats per a la cooperació i el diàleg igualitari

 • Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques
 • Distints rols en equips de treball
 • Pensament de perspectiva. Empatia
 • Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat
 • Tècniques d’escolta activa
 • Diàleg igualitari.
 • Estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu

5. Comprensió i expressió oral

 • Estratègia de comprensió oral: activació de coneixements previs, manteniment de l’atenció, selecció de la informació; memorització i retenció de la informació.
 • Tipus de text [expositiu i argumentatiu]
 • Planificació de textos orals
 • Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les pauses
 • Normes gramaticals
 • Propietats textuals de la situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió.
 • Respecte en l’ús del llenguatge

6. Comprensió i expressió escrita

 • Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura
 • Tipus de text [expositius i argumentatius]
 • Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió
 • Estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i reescriptura. Formats de presentació
 • Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de puntuació, concordança entre els elements de l’oració, ús de connectors oracionals, etc.)
 • Respecte en l’ús del llenguatge

 Criteris d’avaluació

 • BL.1.1. Diferenciar què és la reflexió filosòfica, explicant les seues característiques i comparant-la amb altres tipus de sabers que estudien aspectes concrets de la realitat i l’individu.
 • BL.1.2. Explicar l’origen de la filosofia occidental (on, quan i per què sorgix), distingir-la dels sabers preracionals (el mite i la màgia), en tant que saber pràctic, i comparar-la amb algunes característiques generals de les filosofies orientals.
 • BL.1.3. Exposar algunes de les idees centrals dels filòsofs de l’antiga Grècia per a identificar el gir antropològic de la filosofia en el s. V aC, i justificar l’aplicació pràctica de la filosofia respecte a l’individu i a la societat en què viu.
 • BL.1.4. Exposar les primeres respostes dels primers pensadors grecs sobre la pregunta per l’origen i identificar-la com una de les qüestions originals de la cultura occidental.
 • BL.1.5. Argumentar sobre la importància d’entendre’s a si mateix i a la realitat que et rodeja, per a la construcció de la pròpia identitat.
 • BL.1.6. Reconèixer i contextualitzar en situacions de la vida quotidiana les principals funcions de la filosofia, en tant que saber crític.
 • BL1.7. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes i assumir diversos rols amb eficàcia i responsabilitat; recolzar companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions, i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies.
 • BL1.8. Interpretar textos orals procedents de fonts diverses utilitzant les estratègies de comprensió oral per a obtindre informació i expressar oralment textos prèviament planificats amb una pronunciació clara, aplicant les normes de la prosòdia i la correcció gramatical, i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa per a transmetre de forma organitzada els coneixements amb un llenguatge no discriminatori.
 • BL1.9. Llegir textos de formats diversos, utilitzant les estratègies de comprensió lectora, i escriure textos en diversos formats i suports, cuidant els seus aspectes formals, aplicant les normes de correcció ortogràfica i gramatical, i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els coneixements amb un llenguatge no discriminatori.

Recursos didàctics

Blocs de continguts