Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

4t ESO Bloc 5: Valors ètics, reptes davant dels problemes del nostre món.


Inici > Ètica > 4t ESO Bloc 5: Valors ètics, reptes davant dels problemes del nostre (...)

Continguts conceptuals d’aquest bloc temàtic
Continguts conceptuals

Segons el currículum LOMQUE al País Valencià1

 1. Problemes globals, solucions globals:
 2. Reflexió sobre els fins de la investigació científica i la seua connexió amb interessos econòmics.
 3. Pobresa i justícia social global.
 4. La consciència ecològica i el desenrotllament sostenible
 5. Conflictes armats i dret internacional.
 6. Fronteres, migracions i drets humans.
 7. Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
 8. Assumpció de distints rols en equips de treball.
 9. Pensament de perspectiva
 10. Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.
 11. Tècniques d’escolta activa
 12. Diàleg igualitari.
 13. Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu.
 14. Pensament mitjans-fi
 15. Estratègies de planificació, organització i gestió.
 16. Selecció de la informació tècnica i recursos materials.
 17. Estratègies de supervisió i resolució de problemes.
 18. Avaluació de processos i resultats.
 19. Valoració de l’error com a oportunitat.
 20. Habilitats de comunicació
Criteris d’avaluació
 • BL5.1. Analitzar els problemes que tracten i les solucions que es proposen en diferents cimeres i conferències a escala internacional i avaluar el grau de compliment dels acords aconseguits buscant informació sobre estes.
 • BL5.2. Analitzar informació sobre els índexs de pobresa en el món, moviments migratoris i conflictes bèl·lics i evidenciar les seues relacions recíproques a partir de les dades publicades per fonts fiables.
 • BL5.3. Seleccionar un problema d’entre aquells que requerixen una solució global justificant la seua elecció i simular la negociació de les possibles actuacions que contribuïsquen a la seua resolució.
 • BL5.4. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, recolzar companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies
 • BL5.5. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previsió de recursos i temps ajustada als objectius proposats, adaptar-lo a canvis i imprevistos transformant les dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final i comunicar de forma personal els resultats obtinguts.