Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ètica > 4t ESO Bloc 4: La justícia i la política: democràcia i ciutadania (...)
4t ESO Bloc 4: La justícia i la política: democràcia i ciutadania global.


Continguts conceptuals d’aquest bloc temàtic

Segons el currículum LOMQUE al País Valencià [1]

  1. Formació de l’opinió pública mundial:
  2. L’ús públic de la raó: Kant, autonomia i il·lustració.
  3. Habermas: ètica del discurs.
  4. Tribunals internacionals de justícia com referent de l’esfera pública.
  5. Democràcia mediàtica i ciutadania global:
  6. Ciutadà cosmopolita com a subjecte de la democràcia
  7. La “pau perpètua” com a idea regulativa en una societat global.
  8. Formació d’una voluntat política.
  9. Estudis i professions vinculats amb els coneixements de l’àrea.
  10. Autoconeixement d’aptituds i interessos.
  11. Procés estructurat de presa de decisions.
  12. Imaginació i creativitat
  13. Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats Autoconcepte positiu. Proactivitat.
  14. Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, flexibilitat.
  15. Procés estructurat de presa de decisions.
  16. Responsabilitat
  17. Pensament alternatiu.
  18. Pensament causal i conseqüencial.
  19. Sentit crític

Criteris d’avaluació

  • BL4.1. Analitzar, partint de situacions reals, l’impacte dels mitjans de comunicació massiva en la formació de l’opinió pública i argumentar sobre la necessitat o no d’una regulació ètica i jurídica en relació amb el seu ús.
  • BL4.2. Analitzar textos breus d’autors contemporanis que des de distintes perspectives reflexionen sobre la necessitat de fer efectius els drets humans.
  • BL4.3. Argumentar sobre el deure de l’Estat i la necessitat de participació ciutadana per a refermar, a través de processos democràtics, el respecte i defensa dels drets humans davant dels riscos de deshumanització i destrucció del planeta com a possibles conseqüències del fenomen de la globalització.
  • BL4.4. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements del nivell educatiu, analitzar els coneixements, habilitats i competències necessàries per al seu desenrotllament i comparar-les amb les aptituds pròpies i interessos per a generar alternatives davant de la presa de decisions vocacional.
  • BL4.5. Gestionar de forma eficaç tasques o projectes, fer propostes creatives i confiar en les seues possibilitats, mostrar energia i entusiasme durant el seu desenrotllament, prendre decisions raonades assumint riscos i responsabilitzar-se de les accions pròpies i de les seues conseqüències.