Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

4t ESO Bloc 2: El respecte i la igualtat en les relacions interpersonals: Constitucionalització de la DUDH.


Inici > Ètica > 4t ESO Bloc 2: El respecte i la igualtat en les relacions interpersonals: (...)

Clica ací per a veure els continguts i els criteris d’avaluació d’aquest bloc temàtic
Continguts conceptuals d’aquest bloc temàtic

Segons el currículum LOMQUE al País Valencià1

 1. Constitucionalisme: aplicació de la DUDH en l’àmbit dels Estats.
 2. Pluralisme social i mínims de justícia compartits.
 3. El liberalisme polític de Rawls: proposta pel respecte i la igualtat entre els ciutadans.
 4. Glossari termes conceptuals del nivell educatiu
 5. Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. Disseny de presentacions multimèdia. Tractament de la imatge. Producció senzilla d’àudio i vídeo. Eines de producció digital en la web. Drets d’autor i llicències de publicació.
 6. Riscos associats a l’ús de les tecnologies.
 7. Valoració de l’impacte i la longevitat que té la informació digital a l’hora de publicar-la.
 8. La identitat digital. Ús de diverses identitats dirigides a la consecució d’objectius diferenciats.
Criteris d’avaluació
 • BL.2.1. Reconéixer en els articles (del 17 al 21) de la DUDH els principis que han de regir les relacions entre els ciutadans i l’Estat com a salvaguarda dels drets i llibertats individuals i posar exemples de la seua vigència en actuacions de l’Estat en diferents àmbits.
 • BL.2.2. Identificar en la Constitució espanyola la inclusió de l’article 3 de la DUDH i reconéixer el compromís dels espanyols amb la seguretat i la pau a nivell nacional i internacional per mitjà de la lectura del preàmbul i l’article 15 de la Llei de Defensa Nacional i exemplificar tal compromís a través de notícies d’actualitat.
 • BL.2.3. Debatre partint de casos reals de conflicte entre els principis ètics de l’individu i els de l’orde civil, proposar solucions i contrastar-les amb la resposta que proposa la teoria de la justícia de Rawls.
 • BL2.4. Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell educatiu i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional, crear i editar continguts digitals utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de la web i protegir la seua identitat digital preservant la privacitat de les dades personals, utilitzant varietat d’estratègies de seguretat i actuant davant de les amenaces. 3r de l’ESO.

Recursos didàctics

Blocs de continguts