Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

4t ESO Bloc 1: La dignitat de la persona: fonament de la DUDH.


Inici > Ètica > 4t ESO Bloc 1: La dignitat de la persona: fonament de la DUDH.

Clica ací per a veure els continguts i els criteris d’avaluació d’aquest bloc temàtic
Continguts conceptuals d’aquest bloc temàtic

Segons el currículum LOMQUE al País Valencià1

 1. Anàlisi de la DUDH:
 2. La dignitat de la persona com a fonament de la DUDH.
 3. Caràcter universal i inalienable dels drets humans
 4. DUDH referència universal en l’articulació de les relacions humanes.
 5. Estratègies de comprensió oral: activació de coneixements previs, manteniment de l’atenció, selecció de la informació; memorització i retenció de la informació.
 6. Tipus de text [consultar el document de tipologies textuals per a comprovar les que són habituals en l’assignatura]
 7. Planificació de textos orals
 8. Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les pauses.
 9. Normes gramaticals
 10. Propietats textuals de la situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió.
 11. Respecte en l’ús del llenguatge
 12. Situacions d’interacció comunicativa (conversacions, entrevistes, col·loquis, debats, etc.)
 13. Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i conclusió; cooperació, normes de cortesia, fórmules de tractament, etc.
 14. Respecte en l’ús del llenguatge
 15. Ús de les eines més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les idees alienes...; compartir informació i recursos; i construir un producte o meta col·lectiu. Correu electrònic. Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge com blocs, fòrums, wikis... Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció del mateix individu i d’altres de les males pràctiques com el ciberassetjament. Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció del mateix.
 16. Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura.
 17. Tipus de text [consultar el document de tipologies textuals per a comprovar les que són habituals en l’assignatura]
 18. Estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i reescriptura.
 19. Formats de presentació
 20. Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de puntuació, concordança entre els elements de l’oració, ús de connectors oracionals, etc.)
 21. Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió.
 22. Respecte en l’ús del llenguatge.
Criteris d’avaluació
 • BL1.1. Analitzar el preàmbul de la DUDH i els articles 1, 2 i 30 i reconéixer la dignitat humana com el valor fonamental del que es deriven tots els drets universals i inalienables que s’inclouen en esta Declaració i evidenciar com es manifesta en alguns d’estos drets.
 • BL1.2. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts diverses utilitzant les estratègies de comprensió oral per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut i
 • expressar oralment textos prèviament planificats amb una pronunciació clara, aplicant les normes de la prosòdia i la correcció gramatical del nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori
 • BL1.3. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral utilitzant un llenguatge no discriminatori, compartir informació i continguts digitals utilitzant eines de comunicació TIC, servicis web i entorns virtuals d’aprenentatge aplicant bones formes de conducta en la comunicació preventives de males pràctiques.
 • BL1.4. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i digital, utilitzant les estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu i escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional en diversos formats i suports, cuidant els seus aspectes formals, aplicant les normes de correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori.