Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

3r ESO Bloc 2: Els valors ètics i la seua relació amb la ciència i la tecnologia.


Inici > Ètica > 3r ESO Bloc 2: Els valors ètics i la seua relació amb la ciència i la (...)

Clica ací per a veure els continguts i els criteris d’avaluació d’aquest bloc temàtic
Continguts conceptuals d’aquest bloc temàtic

Segons el currículum LOMQUE al País Valencià1

 1. La capacitat humana de saber i transformar:
 2. Coneixement i interés; la no-neutralitat valorativa de la ciència.
 3. Il·lustració projecte inacabat: el progrés en la ciència i en l’àmbit moral i polític.
 4. Dialèctica de la Il·lustració: els riscos en la noció de progrés.
 5. La reflexió ético-política
 6. Reflexió sobre els fins de la investigació.
 7. Dilemes morals sorgits de la nostra capacitat tecnològica.
 8. Reflexió sobre l’aplicació social de la tècnica
 9. Tecno-dependència i alienació humana.
 10. Avantatges i riscos del ciberespai.
 11. Desenrotllament sostenible i justícia social global.
 12. La consciència ecològica.
 13. Pobresa i interconnexió econòmica.
 14. Societat de la informació i opinió pública.
 15. Ciutadania global com a subjecte de construcció del veïnatge universal.
 16. Ús dels instruments més comuns de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les idees alienes, compartir informació i recursos; i construir un producte o meta col·lectiva. Correu electrònic. Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge com a blocs, fòrums, wikis... Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció del mateix individu i d’altres de les males pràctiques com el ciber-assetjament. Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció del mateix.
 17. Iniciativa i innovació
 18. Auto-coneixement. Valoració de fortaleses i debilitats
 19. Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, flexibilitat.
 20. Pensament alternatiu.
 21. Sentit crític.
Criteris d’avaluació
 • BL2.1 Analitzar a partir del visionat d’una pel·lícula, documentals o lectura de notícies, amb l’ajuda d’una guia, les implicacions ètiques del progrés cientificotècnic i argumentar sobre la no-neutralitat valorativa de la investigació científica.
 • BL2.2 Resoldre dilemes morals plantejats a partir dels nous descobriments científics argumentant les decisions per les quals s’opta.
 • BL2.3. Analitzar el grau de dependència de les noves tecnologies en la vida quotidiana a través de l’estudi de casos i realitzar tasques o projectes que alerten dels riscos del seu ús indiscriminat.
 • BL2.4 Reconéixer a partir de pel·lícules, documentals i notícies les amenaces que per al medi ambient, la vida i la defensa dels drets humans té l’aplicació no reflexiva i indiscriminada de l’avanç cientifico-tecnològic.
 • BL2.5 Elaborar tasques o projectes que defensen propostes dins els límits ètics i jurídics establerts en la DUDH per a la construcció del veïnatge universal.
 • BL2.6. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral utilitzant un llenguatge no discriminatori, compartir informació i continguts digitals utilitzant eines de comunicació TIC, servicis web i entorns virtuals d’aprenentatge aplicant bones formes de conducta en la comunicació preventives de males pràctiques.
 • BL2.7. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives.