Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

3r ESO Bloc 1: Concepció global de la justícia: DUDH i ciutadania cosmopolita.


Inici > Ètica > 3r ESO Bloc 1: Concepció global de la justícia: DUDH i ciutadania (...)

Clica ací per a veure els continguts i els criteris d’avaluació
Continguts conceptuals d’aquest bloc temàtic

Segons el currículum LOMQE al País Valencià1

 1. Articulació dels drets humans des d’una perspectiva global:
 2. Construcció històrica dels drets humans.
 3. Característiques dels drets humans
 4. La DUDH
 5. Origen històric de la DUDH. La creació de l’ONU
 6. Antecedents històrics de la Declaració
 7. La Declaració: el reconeixement de la dignitat de la persona com a fonament dels altres drets
 8. Drets universals com a fonament de les democràcies modernes
 9. Adequació de la Declaració a la Constitució espanyola: drets i deures del ciutadà
 10. Què és la Unió Europea?
 11. Democràcia i ciutadania global.
 12. Pensament mitjans-fi
 13. Estratègies de planificació, organització i gestió.
 14. Selecció de la informació tècnica i recursos materials.
 15. Estratègies de supervisió i resolució de problemes.
 16. Avaluació de processos i resultats.
 17. Valoració de l’error com a oportunitat.
 18. Habilitats de comunicació.
 19. Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de l’àrea.
 20. Auto-coneixement de fortaleses i debilitats.
Criteris d’avaluació
 • BL1.1 Descriure fets històrics que han influït en la conquesta dels drets humans relacionant-los amb les distintes generacions en què s’agrupen buscant informació de diverses fonts.
 • BL1.2. Investigar sobre l’origen de l’ONU i la firma de la DUDH com a document que reivindica el reconeixement dels drets humans universals i avaluar els problemes a què s’enfronta la seua aplicació en l’actualitat reconeixent el paper de les ONG.
 • BL1.3 Identifica en la lectura del preàmbul i alguns articles de la Constitució espanyola els drets i deures del ciutadà (i la ciutadana) reconeixent la seua adequació a la DUDH, i exemplifica-la en casos concrets.
 • BL1.4. Descriure què és la Unió Europea i identificar els beneficis rebuts i les responsabilitats adquirides pels Estats membres en notícies d’actualitat.
 • BL1.5 Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previsió de recursos i temps ajustada als objectius proposats, adaptar-los a canvis i imprevistos transformant les dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final i comunicar de forma personal els resultats obtinguts.
 • BL1.6 Reconéixer els estudis i professions vinculats als coneixements del nivell educatiu i identificar els coneixements, habilitats i competències que demanen per a relacionar-les amb les seues fortaleses i preferències.