Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

2n ESO Bloc 2: La Justícia i la política.


Inici > Ètica > 2n ESO Bloc 2: La Justícia i la política.

Clica ací per a veure els continguts i els criteris d’avaluació d’aquest bloc temàtic
Continguts conceptuals d’aquest bloc temàtic

Segons el currículum LOMQUE al País Valencià1

 1. Ètica, moral i política
 2. Justícia en l’eticitat: la justícia com a virtut.
 3. El punt de vista moral: justícia i drets dels altres.
 4. Justícia i política: democràcia i la inclusió de l’altre.
 5. Dret, facticitat i validesa de la Justícia.
 6. El caràcter artificial de la realitat humana (physis/gnoms); caràcter convencional del dret.
 7. Origen i validesa del dret.
 8. Teories del dret: iusnaturalisme, convencionalisme, positivisme jurídic.
 9. El problema de la fonamentació de les normes jurídiques: Legalitat i legitimitat.
 10. De la polis a l’Estat Modern:
 11. El ser humà com a zoon politikon .(Aristòtil)
 12. Individualisme modern: problemes de legitimació del poder polític
 13. Estratègies de busca i selecció de la informació
 14. Procediments de síntesi de la informació
 15. Procediments de presentació de continguts
 16. Procediments de cita i paràfrasi. Bibliografia i bibliografia web
 17. Eines digitals de busca i visualització. Busca en banc de sons, pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies en línia, bases de dades especialitzades. Emmagatzematge de la informació digital. Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i contrast d’informació.
 18. Iniciativa i innovació
 19. Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats
 20. Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, flexibilitat.
 21. Pensament alternatiu.
 22. Sentit crític.
Criteris d’avaluació
 • BL2.1 Debatre sobre una proposta de llei que poguera tindre vigència en l’entorn del centre evidenciant el vincle entre ètica, política i justícia tal com al seu dia ho va establir Aristòtil.
 • BL2.2 Aportar evidències sobre l’origen convencional del dret i la diferència entre legalitat i legitimitat a través d’exemples literaris, audiovisuals, o a través de la creació d’històries en què el punt de partida siga la d’un grup de persones en una situació absent de normes.
 • BL2.3 Reconéixer les característiques essencials de la política d’Aristòtil recreant situacions socials en què coexistisca el bé comú, la justícia i la felicitat dels seus ciutadans, i comparar-les amb situacions de la societat actual caracteritzades per l’individualisme i la pluralitat de concepcions del bé.
 • BL2.4 Analitzar situacions de la vida real en què l’absència d’implicació i participació de la ciutadania ha generat discriminació o pèrdua de drets legítims que tota democràcia ha de protegir.
 • BL2.5 Identificar a través de notícies, situacions reals o estudi de casos la vulneració dels drets legítims de les minories (ètniques, religioses, sexuals, etc.) realitzant tasques o projectes individuals o col·lectius que promoguen la seua defensa.
 • BL2.6. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts de forma contrastada, registrant-la de forma detallada o emmagatzemant-la digitalment i organitzar la informació obtinguda per mitjà de diversos procediments de síntesi o presentació dels continguts; per a ampliar els seus coneixements i elaborar textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional i del nivell educatiu, citant adequadament la seua procedència.
 • BL2.7. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives.

Recursos didàctics

Blocs de continguts