Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

2n ESO Bloc 1: La reflexió ètica


Inici > Ètica > 2n ESO Bloc 1: La reflexió ètica

Clica ací per a veure els continguts i els criteris d’avaluació d’aquest bloc temàtic

Segons el currículum LOMQUE al País Valencià1

Continguts conceptuals d’aquest bloc temàtic
 1. La dimensió moral de l’ésser humà
 2. Llibertat com a fonament de la moral.
 3. Racionalitat comunicativa i racionalitat instrumental com a criteris de decisió i de valoració de l’acció humana.
 4. Distinció entre ètica i moral
 5. El llenguatge de la moral
 6. Distinció entre judicis de fet i judicis de valor.
 7. Especificitat dels valors morals.
 8. Historicitat i universalitat dels valors: intents de superar el relativisme moral.
 9. Drets i jerarquia de valors.
 10. L’enjudiciament de l’acció moral: judicis morals
 11. Justificació de l’acció moral: normes morals.
 12. Etapes en el desenrotllament de la consciència moral (Piaget-Kolhberg)
 13. Distinció entre normes i principis.
 14. Normes morals com a expressió de drets i valors
 15. Estratègies de comprensió oral: activació de coneixements previs, manteniment de l’atenció, selecció de la informació; memorització i retenció de la informació.
 16. Tipus de text [consultar el document de tipologies textuals per a comprovar les que són habituals en l’assignatura]
 17. Planificació de textos orals
 18. Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les pauses.
 19. Normes gramaticals
 20. Propietats textuals de la situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió.
 21. Respecte en l’ús del llenguatge
 22. Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura.
 23. Tipus de text [consultar el document de tipologies textuals per a comprovar les que són habituals en l’assignatura]
 24. Estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i reescriptura.
 25. Formats de presentació
 26. Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de puntuació, concordança entre els elements de l’oració, ús de connectors oracionals, etc.)
 27. Propietats textuals en situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió.
 28. Respecte en l’ús del llenguatge.
Criteris d’avaluació
 • BL1.1. Classificar accions de la seua vida quotidiana i de l’àmbit públic distingint aquelles que tenen un caràcter moral i explicar els valors ètics que protegixen les seues decisions a fi de diferenciar els conceptes d’ètica i moral.
 • BL1.2. Classificar diferents juís diferenciant aquells que són descriptius dels valoratius assenyalant entre estos últims els que són morals a fi de reconéixer la seua especificitat.
 • BL1.3. Evidenciar la importància de respectar les diferents opcions valoratives existents dins del marc dels drets de tots realitzant tasques o projectes individuals o col·lectius.
 • BL1.4. Resoldre dilemes morals justificant l’opció triada, classificar-la en funció de les etapes del desenrotllament moral (Kolhberg) i determinar si la seua decisió respon a normes convencionals principis ètics.
 • BL1.5. Descriure les principals idees de les diferents teories ètiques i comparar-les partint de la distinció entre ètiques teleològiques i procedimentals.
 • BL1.6. Interpretar textos orals del nivell educatiu procedents de fonts diverses utilitzant les estratègies de comprensió oral per a obtindre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut i expressar oralment textos prèviament planificats amb una pronunciació clara, aplicant les normes de la prosòdia i la correcció gramatical del nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori.
 • BL1.7. Llegir textos de formats diversos i presentats en suport paper i digital, utilitzant les estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu i escriure textos de l’àmbit personal, acadèmic, social o professional en diversos formats i suports, cuidant els seus aspectes formals, aplicant les normes de correcció ortogràfica i gramatical del nivell educatiu i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori.