Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

1r ESO Bloc 2: La comprensió, el respecte i la igualtat en les relacions interpersonals


Inici > Ètica > 1r ESO Bloc 2: La comprensió, el respecte i la igualtat en les relacions (...)

Clica ací per a veure els continguts i els criteris d’avaluació d’aquest bloc temàtic
Continguts conceptuals d’aquest bloc temàtic

Segons el currículum LOMQUE al País Valencià1

 1. Individu i societat
 2. Naturalesa comunicativa de la racionalitat humana
 3. Procés de socialització. Agents de socialització
 4. Acció orientada a l’enteniment (I): la generació de la subjectivitat.
 5. Problemes derivats de les relacions socials
 6. Integració social-conflicte social
 7. Mecanismes de resolució de conflictes: pacte i comunicació
 8. Superació dels conflictes
 9. Llibertat i normativitat.
 10. Normes morals (ètica)
 11. Normes legals (dret)
 12. Intel·ligència emocional: habilitats i actituds comunicatives per a la convivència
 13. Acció comunicativa: conducta assertiva, discurs, pretensions de validesa i resolució amb raons.
 14. Capacitat de donar compte de les accions amb arguments.
 15. La construcció de la identitat humana en relació amb els altres.
 16. Acció orientada a l’enteniment (II): la generació de la intersubjectivitat.
 17. La construcció comuna del que és humà: cultura.
 18. Pluralitat dels valors. Relativisme cultural.
 19. Historicitat i universalitat dels valors morals
 20. Critica a l’etnocentrisme cultural
 21. Cap a una superació del relativisme moral.
 22. Igualtat en la diversitat.
 23. Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
 24. Assumpció de distints rols en equips de treball.
 25. Pensament de perspectiva
 26. Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.
 27. Tècniques d’escolta activa
 28. Diàleg igualitari.
 29. Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu.
Criteris d’avaluació
 • BL2.1. Reconéixer la funció dels agents de socialització en la construcció de la individualitat i buscar exemples i escenificar situacions que evidencien la relació entre el pensament, el llenguatge i la conducta.
 • BL2.2. Analitzar conflictes que sorgixen de la vida en comú i diferenciar aquells que han de tindre una resolució en l’àmbit públic (dret) dels que s’han de regular en l’àmbit privat (ètica) a fi d’identificar els límits de la llibertat personal i social.
 • BL2.3. Escenificar per grups situacions la finalitat del qual siga aconseguir un acord justificant les seues opinions i mostrar una conducta assertiva en la busca d’enteniment.
 • BL2.4. Analitzar altres formes de vida per mitjà de la busca d’informació de diferents cultures i seleccionar quins valors culturals són compatibles amb el respecte dels drets de l’altre i quins no a fi de promoure la igualtat partint de la diversitat.
 • BL2.5. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, recolzar companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies.

Recursos didàctics

Blocs de continguts