Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

1r ESO Bloc 1: La dignitat de la persona


Inici > Ètica > 1r ESO Bloc 1: La dignitat de la persona

Clica ací per a veure els continguts i els criteris d’avaluació d’aquest bloc temàtic
Continguts conceptuals d’aquest bloc temàtic

Segons el currículum LOMQUE al País Valencià1

 1. L’especificitat del ser humà
 2. Naturalesa i cultura
 3. El ser humà dotat de llenguatge i acció
 4. Racionalitat i llibertat (elements diferenciadors)
 5. Què és ser persona?
 6. Etimologia del concepte de persona
 7. La persona com a subjecte de l’acció moral: racionalitat, llibertat, dignitat.
 8. La persona, un projecte inacabat
 9. Formació de la personalitat
 10. Intel·ligència emocional. Educació afectivoemocional
 11. Formació de l’hàbit i caràcter (Aristòtil)
 12. El camí cap a l’autonomia.
 13. Etapes en el desenrotllament de la consciència moral
 14. De l’heteronomia a l’autonomia.
 15. Crisi d’identitat en l’etapa de l’adolescència
 16. Dilemes morals
 17. Resolució de conflictes.
 18. Iniciativa i innovació
 19. Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats
 20. Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, flexibilitat.
 21. Pensament alternatiu.
 22. Sentit crític
Criteris d’avaluació
 • BL1.1. Distingir a través d’exemples o estudi de casos, la conducta instintiva del comportament guiat per les decisions i la raó i donar raons sobre la importància de responsabilitzar-se de les accions pròpies i les seues conseqüències per a redefinir el concepte de llibertat.
 • BL1.2. Distingir a través d’exemples un concepte de persona que incloga el reconeixement de la dignitat, racionalitat i llibertat que els permeten establir les normes d’acció pròpies i integrar valors ètics en l’estructura de la seua personalitat.
 • BL1.3. Reconéixer per mitjà de l’anàlisi de situacions de la seua vida quotidiana la relació entre emocions-sentiments i valors ètics en la construcció del seu caràcter i personalitat.
 • BL1.4. Resoldre dilemes morals utilitzant informació dels seus mateixos conflictes o extreta de diferents fonts sobre grups d’adolescents en diferents contextos a fi de detectar problemes que sorgixen en una etapa caracteritzada per la crisi d’identitat, i reconéixer les etapes del trànsit de l’heteronomia moral a l’autonomia.
 • BL1.5. Imaginar un projecte de vida personal que integre valors morals i una autoimatge positiva a fi de descobrir la capacitat que posseïx per a modelar la pròpia identitat.
 • BL1.6. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives.