Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ètica
ÈticaSegons el currículum LOMQUE al País Valencià (Veure el DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.)

Continguts

1r ESO

 • Bloc 1: La dignitat de la persona.
 • Bloc 2: La comprensió, el respecte i la igualtat en les relacions interpersonals.

2n ESO

 • Bloc 1: La reflexió ètica.
 • Bloc 2: La Justícia i la política.

3r ESO

 • Bloc 1: Concepció global de la justícia: DUDH i ciutadania cosmopolita.
 • Bloc 2: Els valors ètics i la seua relació amb la ciència i la tecnologia.

4t ESO

 • Bloc 1: La dignitat de la persona: fonament de la DUDH.
 • Bloc 2: El respecte i la igualtat en les relacions interpersonals: Constitucionalització de la DUDH.
 • Bloc 3: Aplicació de la DUDH en l’àmbit internacional.
 • Bloc 4: La justícia i la política: democràcia i ciutadania global.
 • Bloc 5: Valors ètics, reptes davant dels problemes del nostre món.