Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

1r BATX: Bloc 6. La racionalitat pràctica


Inici > Filosofia > 1r BATX: Bloc 6. La racionalitat pràctica

Clica ací per veure els continguts i els criteris d’avaluació d’aquest bloc temàtic

 Continguts conceptuals del bloc 6

Segons el currículum LOMQE al País Valencià1

 1. L’acció moral
  1. Fonaments de la vida moral.
  2. Els termes ètica i moral.
  3. L’Ètica com a reflexió sobre l’acció moral: caràcter, consciència i maduresa moral.
  4. Relativisme i universalisme moral.
  5. Principals teories sobre la moral humana.
  6. L’origen de l’Ètica occidental: Sòcrates versus Sofistes.
  7. La recerca de la felicitat.
  8. La bona voluntat: Kant.
 2. El poder polític
  1. Els fonaments filosòfics de l’Estat.
  2. Legalitat i legitimitat.
  3. La funció del pensament utòpic.
  4. Principals interrogants de la Filosofia política.
  5. La justícia com a virtut ètic-política.
  6. El convencionalisme en els Sofistes.
  7. La Justícia segons Plató.
  8. Tipus de justícia segons Aristòtil i Tomàs d’Aquino.
  9. Teories contemporànies de la justícia: la disputa Rawls i comunitarisme.
  10. El concepte d’Estat i la seua evolució històrica.
  11. El realisme polític: Maquiavel.
  12. El contractualisme: Hobbes, Locke, Rousseau i Montesquieu.
  13. La pau perpètua de Kant.
  14. Els fonaments filosòfics del capitalisme en el s. XIX: John Stuart Mill.
  15. Alienació i ideologia segons Marx.
  16. La disputa política entre Popper i l’Escola de Frankfurt.
 3. Ètica aplicada
  1. Ètica de l’empresa.
  2. La Responsabilitat Social de l’Empresa.
  3. La importància de l’Ètica per a establir el sistema de valors en el treball. La diferenciació entre mitjans i finalitats.
  4. La Raó crítica i la importància del diàleg per a l’elaboració de projectes.
  5. Bioètica
  6. L’àmbit de la bioètica.
  7. Els principis de la bioètica.
  8. La dignitat de la persona.

 Criteris d’avaluació

 • BL6.1. Identificar l’especificitat de la raó en la seua dimensió pràctica, mentre que orientadora de l’acció humana, reconeixent l’objecte i funció de l’Ètica.
 • BL6.2. Explicar les principals teories ètiques sobre la justícia, la felicitat i el desenvolupament moral, com a base del desenvolupament integral de l’ésser humà.
 • BL6.3. Explicar la funció, característiques i principals interrogants de la Filosofia política.
 • BL6.4. Enumerar les principals teories i conceptes filosòfics que han estat a la base de la construcció de la idea d’Estat, distingint fonamentalment els conceptes de legalitat i legitimitat.
 • BL6.5. Argumentar sobre la importància de la manera de preguntar radical propi de la filosofia i sobre l’aplicació que pot tenir la reflexió moral en la societat civil, la política, l’activitat empresarial i les ciències de la salut, subratllant les respostes que pot oferir a les problemàtiques inherents a aquests camps.
 • BL6.6. Dissertar de forma oral i escrita, utilitzant informació obtinguda en diverses fonts, sobre la utilitat del pensament utòpic justificant de forma reflexiva i crítica les pròpies posicions.
 • BL6.7. Analitzar críticament fragments de textos sobre la reflexió filosòfica sobre la moral i la relació de l’ètica amb l’activitat cívica, la política l’activitat empresarial i el progrés de la medicina actual, evidenciant el paper potenciador de l’anàlisi, la reflexió i el diàleg.
 • BL6.8. Justificar la funció del raonament filosòfic en general i ètic en particular, el mateix que la importància de la comunicació, per a proposar alternatives, projectar idees innovadores, avaluar el ja experimentat, i com a mitjà de desenvolupament de l’ésser humà i les societats.
 • BL6.9. Reconèixer la funció axiològica de l’Ètica per a establir un sistema de valors que permeta millorar la societat civil, el quefer polític, el clima laboral i l’activitat empresarial, el mateix que la investigació mèdica i la pràctica de la medicina, gràcies a l’ús d’una raó crítica que impulse l’avanç dels projectes personals i col·lectius.

Recursos didàctics

Blocs de continguts