Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

1r BATX: Bloc 1. Elements transversals


Inici > Filosofia > 1r BATX: Bloc 1. Elements transversals

Clica ací per veure els continguts i els criteris d’avaluació d’aquest bloc

 Continguts procedimentals comuns

Continguts procedimentals per a la filosofia de 1º de batxillerat1

 1. Anàlisi conceptual.
 2. Síntesi teòrica.
 3. Redacció i diàleg filosòfic
 4. Dissertació filosòfica.
 5. Contextualització, relació i aplicació de les idees filosòfiques.
 6. Diàleg igualitari.
 7. Estratègies de comprensió oral: activació de coneixements previs, manteniment de l’atenció, selecció de la informació; memorització i retenció de la informació.
 8. Tipus de text expositiu i argumentatiu
 9. Planificació de textos orals
 10. Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i les pauses.
 11. Normes gramaticals
 12. Propietats textuals de la situació comunicativa: adequació, coherència i cohesió.
 13. Respecte en l’ús del llenguatge
 14. Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura.
 15. Estratègies d’expressió escrita: planificació, escriptura, revisió i reescriptura. Formats de presentació
 16. Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals (signes de puntuació, concordança entre els elements de l’oració, ús de connectors oracionals, etc.)
 17. Estratègies de recerca i selecció de la informació
 18. Procediments de síntesis de la informació
 19. Procediments de presentació de continguts
 20. Procediments de cita i paràfrasi. Bibliografia i webgrafia
 21. Eines digitals de recerca i visualització. Recerca en blogs, wikis, fòrums, banc de sons, pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies online, bases de dades especialitzades.
 22. Estratègies de filtrat en la recerca de la informació.
 23. Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i serveis de la xarxa.
 24. Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la recerca i contrast d’informació.
 25. Interacció oral i digital
 26. Situacions d’interacció comunicativa (converses, entrevistes, col·loquis, debats, etc.)
 27. Estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i conclusió; cooperació, normes de cortesia, fórmules de tractament, etc.
 28. Respecte en l’ús del llenguatge
 29. Use de les eines més comunes de les TIC per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies, comprendre les idees alienes...; compartir informació i recursos; i construir un producte o meta col·lectiu. Correu electrònic. Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge com a blogs, fòrums, wikis…
 30. Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció del propi individu i d’uns altres de les dolentes pràctiques com el ciber-assetjament. Anàlisi del públic destinatari i adaptació de la comunicació en funció del mateix.
 31. Pensament mitjans-fi
 32. Estratègies de planificació, organització i gestió.
 33. Selecció de la informació tècnica i recursos materials.
 34. Estratègies de supervisió i resolució de problemes.
 35. Avaluació de processos i resultats.
 36. Valoració de l’error com a oportunitat.
 37. Habilitats de comunicació.

 Criteris d’avaluació

 • BL1.1. Analitzar, de forma crítica, textos i obres significatives, pertanyents a pensadors i pensadores destacades i reflexionar sobre les mateixes de forma crítica i dialogada.
 • BL1.2. Interpretar textos orals procedents de fonts diverses utilitzant les estratègies de comprensió oral per a obtenir informació i expressar oralment textos prèviament planificats amb una pronunciació clara, aplicant les normes de la prosòdia i la correcció gramatical i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori.
 • BL1.3. Llegir textos de formats diversos utilitzant les estratègies de comprensió lectora i escriure textos en diversos formats i suports, cuidant els seus aspectes formals, aplicant les normes de correcció ortogràfica i gramatical i ajustats a les propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori.
 • BL1.4. Cercar i seleccionar informació en diverses fonts a partir d’una estratègia de filtrat i de forma contrastada, registrant-la de forma acurada o emmagatzemant-la en paper o dispositius informàtics i serveis de la xarxa i i organitzar la informació obtinguda mitjançant diversos procediments de síntesis o presentació dels continguts citant adequadament la seua procedència.
 • BL1.5. Participar en intercanvis comunicatius aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral utilitzant un llenguatge no discriminatori, compartir informació i continguts digitals utilitzant eines de comunicació TIC, serveis Web i entorns virtuals d’aprenentatge aplicant bones formes de conducta en la comunicació preventives de males pràctiques.
 • BL1.7. Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè tots els seus membres participen i aconseguisquen les metes comunes, influir positivament en els altres generant implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies actuant amb responsabilitat i sentit ètic.
 • BL1.8. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una previsió de recursos i temps ajustada als objectius proposats, adaptar-ho a canvis i imprevists transformant les dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final i comunicar de forma personal els resultats obtinguts.

Recursos didàctics

Blocs de continguts