Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Injustícies en l’actualitat

Classisme, racisme, masclisme, homofòbia...

per filosofem | 23/01/2020

Inici > Ètica > 2n ESO Bloc 2: La Justícia i la política. > Injustícies en l’actualitat

Llengües d'aquest article: català Español

...Amb la finalitat de no saturar el concepte, podem limitar-nos a tres formes o dimensions de la injustícia social que, si bé estan vinculades, no són reductibles:

1) Injustícia com a distribució dolenta dels béns i beneficis provinents de la cooperació social. La injustícia es produeix a partir de què els criteris per a distribuir la riquesa —de ser fets públics— no podrien ser acceptats per tothom, especialment per qui rep menys; ara bé: a) aquests criteris poden ser o no institucionals; b) els béns no es limiten a allò material sinó a tota mena de recursos en benefici de les persones.

2) La injustícia com a exclusió implica accions o polítiques públiques que exclouen als qui, en principi, són legítims receptors de la distribució de béns i beneficis. Les víctimes de l’exclusió poden ser persones o grups.

3) La injustícia com desapoderament consisteix a explotar la vulnerabilitat de les persones; les víctimes d’aquesta forma d’injustícia no són tingudes en compte com a subjectes de drets.

(Teresa Santiago Oropeza, Repensar la injusticia. Una aproximación filosófica)

Activitat 1. Fes una definició del concepte "injustícia" (Recorda afegir, després de la definició, un enllaç a la pàgina web de la qual has tret la informació.)

Activitat 2 Fes un treball d’investigació sobre un dels temes indicats a continuació:

  • Classisme i aporofòbia
  • Homofòbia
  • Masclisme
  • Racisme i xenofòbia
  • Transfòbia

Per a fer el treball d’investigació, seguiràs aquest índex:

  1. Definició (del tema sobre el que vas a fer el treball)
  2. Arguments a favor i arguments en contra
  3. Recull de notícies sobre injustícies.
  4. Opinió Personal
  5. Webgrafia

Activitat 3. Injustícies socials. Escriu una reflexió per a explicar perquè patim injustícies i com podríem millorar.