Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Valoració ètica i dilemes morals

per filosofem | 03/04/2017

Inici > Ètica > 3r ESO Bloc 2: Els valors ètics i la seua relació amb la ciència i la (...) > Valoració ètica i dilemes morals

Llengües d'aquest article: català Español

La moral fa referència a les accions i els productes humans que poden ser valorats com “bons” o “dolents”.

 La valoració moral

La valoració moral consisteix en atribuir un valor moral als actes i els productes humans.

Activitat 1: Explica què vol dir la definició anterior de "valoració moral". Per a fer-ho, pots consultar en els següents enllaços:

Activitat 2: Defineix què són els valors ètics. Per a fer-ho, fes ús de dos enllaços com a mínim:

Activitat 3: Escriu tres valors morals i explica el significat de cadascun d’ells

 Dilemes morals

Activitat 4: Explica què són els dilemes morals i escriu un exemple.