Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Distinció entre ètica i moral

per filosofem | 28/11/2017

Inici > Ètica > 2n ESO Bloc 1: La reflexió ètica > Distinció entre ètica i moral

Llengües d'aquest article: català Español

Ètica i Moral, aproximació conceptual

La paraula “Ètica” deriva de la paraula grega ethos. Hi ha dos significats etimològics associats a “ètica” en el llenguatge grec. Aquests dos significats ens mostren dues maneres d’entendre i explicar el comportament de les persones. Veiem aquests dos significats:

  • Êthos significava “caràcter”, “manera de ser”. Aquest és el sentit que té la paraula “ètica” als poemes d’Homer (s. -IX o -VIII), Il·líada i Odissea. Segons aquesta manera d’entendre l’ètica, el comportament moral depèn del “caràcter” o “manera de ser” de les persones. El “caràcter” o la “manera de ser” ve determinada per l’herència (genètica o social) i, per tant, no es pot modificar. Així, doncs, les normes i els valors morals són immutables.
  • Posteriorment (s -V), éthos significà “ús”, “costum”, “hàbit”. Amb aquest sentit apareix la paraula “ètica” als escrits de la sofística, de Plató, d’Aristòtil... Segons aquesta manera d’entendre l’ètica, el comportament moral depèn dels hàbits o costums. Els hàbits o costum són producte de l’acord social i, per tant, es poden modificar amb nous acords socials. A més a més, com que els hàbits o costums els aprenem, necessitem de l’educació moral per aconseguir hàbits de “bon” comportament.

La paraula “Moral” deriva del llatí mos, moris. El seu significat etimològic era “costum”, i també “norma” o “precepte”. De la fusió d’ambdós sentits (“costum” i “norma”) sorgí la concepció llatina de la moral: la moral, entesa com “bon costum”, la qual està conformada pels diferents models socials de comportament. Aquest models socials de comportament funcionen com patrons de bona conducta i serveixen per valorar el comportament de les persones. Així, doncs, quan parlem de “moral”, parlem de “formes de vida” les quals reflecteixen les idees compartides sobre el valor i el sentit de les coses.

Ètica i moral. Si unim els significats etimològics de les paraules “ètica” i “moral”, tenim que la moral està conformada per les accions i els productes humans susceptibles de ser valorats com “bons” o “dolents”. I que l’ètica és una reflexió filosòfica sobre el nostre comportament moral (sobre els costums, les normes, la responsabilitat, els valors, l’obligació...) adreçada a buscar solucions dels problemes que té una persona amb si mateixa (resolució de conflictes intrasubjectius) i dels que apareixen en la convivència amb altres persones (resolució de conflictes intersubjectius).

Així doncs, l’ètica és la reflexió filosòfica sobre la moral. O, dit d’una altra manera, l’objecte d’estudi de l’ètica és la moral.

Activitat 1: Escriu una reflexió sobre les semblances i les diferències entre els significats dels conceptes "ètica" i "moral". (10 línies mínim)