Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Treball Monogràfic d’Investigació

Currículum segons l’ordre de 27 de maig del 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l’educació secundària obligatòria.

per filosofem | 15/09/2014

Inici > Recursos > Eines procedimentals > Treball Monogràfic d’Investigació

Introducció

El treball monogràfic d’investigació s’ocuparà de desenrotllar, aplicar i posar en pràctica les competències bàsiques previstes per a l’Educació Secundària Obligatòria. Així mateix, serà el mecanisme adequat perquè l’alumnat puga mostrar la consecució aconseguida dels objectius generals de l’etapa. El treball monogràfic es concep com una labor personal realitzada durant un període llarg de temps: un curs acadèmic, encara que puga tindre diverses fases o apartats coincidents amb les avaluacions del curs. La seua finalitat no és únicament mostrar els coneixements adquirits sobre un determinat tema o matèria, sinó aplicar mètodes i tècniques de treball a través de continguts diversos que il·lustren la seua assimilació. Per esta raó, la seua planificació hauria de centrar-se en la indagació, la investigació i la pròpia creativitat, més que en la recopilació de dades o la simple acumulació d’informació. Es tracta d’acostar els alumnes i les alumnes a una manera de treballar metòdica on es puguen aplicar els procediments i les habilitats apresos i afavorir la curiositat i l’interés en la seua realització, i per descomptat la finalitat no és estudiar un nou temari o currículum.

La proposta de treball monogràfic d’investigació que oferisca el centre tindrà en compte que el tema siga motivador: el perfil del professorat, els recursos disponibles, la proposta de continguts que aporten els departaments didàctics i les característiques de l’alumnat. Esta elecció, treball monogràfic d’investigació, complirà els principis següents:

 • Que facilite, requerisca i estimule la cerca d’informacions, l’aplicació global del coneixement, dels sabers pràctics, capacitats socials i destreses, no necessàriament relacionats amb les matèries del currículum, almenys, no tots.
 • Que implique la realització de coses tangibles (prototips, objectes, intervencions en el medi natural, social i cultural, inventaris, recopilacions, exposicions, digitalitzacions, plans, estudis de camp, enquestes, recuperació de tradicions i de llocs d’interés, publicacions, etc.).
 • Que contribuïsca a realitzar activitats que d’alguna manera connecten amb el món real, els treballs i les ocupacions de la vida real adulta i posterior a l’escolarització.
 • Que trie com a nucli vertebrador quelcom que tinga connexió amb la realitat, que done oportunitats per a aplicar i integrar coneixements diversos i done motius per a actuar dins i fora dels centres docents.
 • Que els alumnes i les alumnes seguisquen i visquen l’autenticitat del treball real, seguint el desenrotllament complet del procés, des de la planificació, les distintes fases de la realització i l’èxit del resultat final.
 • Que fomente la participació de tots i totes en les discussions, en la presa de decisió i en la realització del projecte, sense perjudici que puguen repartir- se tasques i responsabilitats.
 • Que considere les repercussions del treball i les accions humanes en general, així com la utilització de qualsevol tipus de recursos, les actuacions sobre el medi natural, social, econòmic o cultural presents i de les generacions futures.

Estos principis imprimixen al treball un caràcter fonamentalment interdisciplinari i fomenten la combinació dels diferents tipus d’aprenentatge.

Objectius

El procés d’elaboració tutelada i la presentació del treball monogràfic tindrà com a finalitat el desenrotllament de les capacitats següents:

 1. Adquirir la disciplina intel·lectual més adequada per a realitzar un treball de manera metòdica, utilitzant procediments i recursos coherents amb el fi perseguit, fomentant el sentit de l’autonomia i la responsabilitat individual i col·lectiva.
 2. Resoldre problemes i prendre decisions, incorporant el rigor i la satisfacció pel treball ben fet, i la voluntat de corregir-lo i perfeccionar-lo.
 3. Integrar i aplicar en la realitat personal els coneixements adquirits, mostrant iniciativa, interés i motivació pel tema.
 4. Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com a ferramenta
  d’aprenentatge i de comunicació, valorar-ne l’ús per a treballar de manera autònoma, com a instrument de col·laboració i de desenrotllament de projectes de treball cooperatiu.
 5. Expressar i comunicar experiències, oralment i per escrit, i apreciar la necessitat d’una utilització acurada del llenguatge, d’un vocabulari precís i d’un registre adequat, interpretant i ajustant el discurs a les diverses situacions comunicatives.
 6. Participar activament tant en la realització i l’exposició oral del treball com en la realització d’un xicotet resum que valore l’exposició dels seus companys.

Continguts

Vindran donats fonamentalment en l’oferta feta pel departament o professor. Un esquema general podria ser:

 1. Realització del treball
  • Planificació:
   • Elecció de tema, idea o projecte. Identificació d’objectius. Disseny del contingut.
   • Descripció de les fases i passos que s’han de seguir.
   • Establiment de terminis.
   • Previsió d’activitats: lectures, recollida de dades, entrevistes, visites, etc.
   • Previsió inicial del producte final.
  • Desenrotllament:
   • Tècniques que afavorixen l’adquisició, la interpretació i la transmissió de la informació: quadres, mapes conceptuals, gràfics, elements visuals, dades estadístiques, audiovisuals, etc.
   • Interpretació i conversió de llenguatges escrits i gràfics.
   • Obtenció d’informació provinent de l’intercanvi d’experiències i del treball cooperatiu en el marc de treball alumne-professor i entre iguals.
  • Presentació del treball:
   • Característiques del text parlat i del text escrit.
   • Elaboració d’un esborrany.
   • Aplicació dels recursos més adequats per a comunicar el treball realitzat.
   • Possibilitats que oferixen les tecnologies de la informació i de la comunicació.
   • La presentació oral.
 2. Estructura final del treball
  Siga quina siga la modalitat de treball triada, l’alumne haurà de realitzar una valoració personal escrita clarament estructurada, que haurà de tindre en compte els punts següents:
  • Quan es tracte d’un assaig, esta valoració serà d’unes 300-500 paraules i haurà d’incloure les reflexions sobre les raons que li van fer triar el tema, una explicació de les connexions amb altres matèries, la contribució a la comprensió per part de l’estudiant de les seues diverses dimensions i una autoavaluació sobre el procés i el resultat final.
  • Quan el treball adopte la forma de desenrotllament d’un projecte o la realització d’una obra, la valoració personal consistirà en una declaració escrita més extensa, entre 1.000 i 1.500 paraules, on s’inclouran els aspectes següents:
   • Informació sobre la seua elecció i les etapes d’elaboració; les fonts d’investigació, una descripció de les diverses característiques, aspectes
    o components del treball;
   • una relació dels reptes o dificultats especials a què ha hagut d’enfrontar-se i les solucions triades; i
   • una autoavaluació tant del procés com del resultat final respecte als objectius inicials.

Criteris d’avaluació

Els criteris que s’utilitzen hauran de tindre en compte l’avaluació del producte final, la del procés seguit i l’aportació de l’autoavaluació per part de l’alumne. Es presenten a continuació aquells aspectes que hauran de valorar-se:

 • Adequació del treball final als objectius i plantejaments marcats, així com als terminis i fases previstos.
 • Capacitat de síntesi, d’anàlisi de les dificultats i valoració crítica del treball i de l’aportació personal.
 • Estructura adequada del treball escrit (justificació, descripció del projecte proposat, explicació dels resultats i elaboració de conclusions).
 • Adequació i varietat de fonts i recursos, així com l’adequació de l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenrotllament del projecte, en la realització escrita i en la presentació oral.
 • Riquesa i varietat de procediments utilitzats en la recerca d’informació, en la seua tipologia, així com l’adequació als fins proposats.
 • Capacitat creativa i emprenedora i capacitat per a modificar i aplicar camins i recursos alternatius.
 • La iniciativa personal, l’esperit emprenedor, l’autonomia i la confiança en si mateix; a més es consideraran els hàbits de disciplina, l’esforç i el treball individual i en grup.
 • Correcció de l’expressió oral i escrita, incloent-hi la utilització adequada i variada de recursos gràfics o audiovisuals i la presentació dels materials.
 • Altres aspectes relacionats amb l’objecte o tema específic de treball.

Els criteris i els instruments d’avaluació hauran de ser comuns per a tots els alumnes que la cursen, independentment del tema sobre el qual treballen o la modalitat de treball adoptada.