Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Currículum de l’Àmbit Social

2n curs de PQPI. Àmbits per a treure la Graduació en Secundària

per filosofem | 13/09/2012

Inici > Àmbit social > Currículum > Currículum de l’Àmbit Social

Llengües d'aquest article: català Español

L’article 12.2.1 de l’ordre de 19 de maig de 2008, reguladora del PQPI estableix:

"Els mòduls dirigits a l’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria constituïxen el currículum mínim la superació del qual possibilita l’obtenció del títol de Graduat en Secundària. Cursar el segon nivell és voluntari per a l’alumnat que inicie el programa amb 16 o més anys i obligatori per a l’alumnat escolaritzat que l’haja iniciat als 15 anys d’acord amb les condicions i el procediment d’accés indicats en aquesta ordre.

a) Els mòduls dirigits a l’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria s’organitzaran entorn dels àmbits següents:

 • Àmbit de Comunicació.
 • Àmbit Social.
 • Àmbit Cientificomatemàtic.

b) La seua organització, objectius, continguts i criteris d’avaluació seran els corresponents al nivell II del cicle II d’Educació Secundària per a Persones Adultes de la Comunitat Valenciana."

CONTINGUTS DE L’ÀMBIT SOCIAL1

Camp de coneixement o àmbit d’experiència de Ciències Socials

Aquest camp de coneixement o àmbit d’experiència està integrat per dos Mòduls:

 • C.1. El món del Treball.
 • C.2. Societats, Territori i processos historicoculturals.

Ambdós mòduls es cursaran en els Cicles I i II. Els continguts i criteris d’avaluació a desenrotllar als mòduls d’este camp de coneixement o àmbit d’experiència són els
següents:

C.1. MÒDUL: EL MÓN DEL TREBALL

Continguts:

 • Adquisició d’estratègies intel·lectuals i culturals que permeten enfrontar-se amb llibertat i racionalitat al consum i producció de béns i a la utilització de recursos naturals, econòmics i sociolaborals.
 • Adquisició de tècniques i mecanismes tendents a consolidar el sentit de grup, afavorir la relació interpersonal i la convivència, i contribuir a l’ocupació conscient del temps lliure.
 • Coneixement dels mecanismes i valors que regixen el funcionament de les societats, en especial els referits als drets i deures que regulen la participació política, econòmica i laboral dels ciutadans.
 • Coneixement de les regles que regulen els mercats, l’oferta i la demanda (de béns, servicis, ocupació), l’organització del món empresarial, així com les instàncies i procediments que els poders públics posen a disposició dels ciutadans per a protegir-los dels abusos.
 • Desenrotllament d’una actitud positiva cap al treball manual, per mitjà de la realització personal, superant prejudicis sobre la tradicional dicotomia entre l’activitat intel·lectual i manual.
 • Coneixement de tècniques i estratègies de recerca d’ocupació i de mecanismes d’adaptació a les noves situacions del món del treball, a fi de millorar les condicions d’inserció social i laboral en un món en canvi permanent.
 • Desenrotllament d’una actitud crítica i d’indagació front a l’enorme presència d’elements i processos tecnològics en el nostre entorn, valorant els efectes econòmics, morals i culturals de les aplicacions de la Ciència i de la Tecnologia en la qualitat de vida, així com el seu paper en la configuració de determinades professions, i en l’organització i realització d’activitats del temps lliure.
 • Anàlisi i valoració dels efectes que sobre la salut i seguretat personal i col·lectiva tenen la determinació i el respecte de les normes de seguretat i higiene, i de tot allò que contribuïsca a la consecució d’un ambient saludable en l’entorn laboral.
 • Recerca, obtenció i utilització d’informació referida a aspectes ocupacionals de forma autònoma i crítica, coneixent les formes en què esta es troba disponible, seleccionant allò que puga ser pertinent per a una finalitat concreta i presentant aquesta informació als altres de forma adequada.
 • Utilització dels coneixements i experiències adquirides sobre els diferents recursos, tècniques, instruments, etc., així com a través dels diferents certificats i perfils de professionalitat amb el fi de possibilitar l’adquisició de coneixements, experiències i condicions necessàries per a incorporar-se al món del treball, millorar o canviar l’ocupació.
 • Elaboració de criteris sobre les aportacions, riscos i costos socials del desenrotllament tecnològic actual a partir de la recopilació i l’anàlisi de les informacions pertinents, tenint en compte el paper que juga la tecnologia en diferents tipus de processos productius i activitats laborals i analitzant les repercussions que el desenrotllament tecnològic té sobre les formes de vida.
 • Coneixement de l’organització tècnica i social del treball: especialització, jerarquització, etc. Anàlisi i valoració de les interaccions de la tecnologia amb els fenòmens de divisió social del treball de caràcter tècnic, social, sexual o internacional.

Criteris d’avaluació del Mòdul: El món del Treball.

 • Planificar i obtindre informació rellevant sobre temes relacionats amb el món laboral, a partir de distintes fonts (documents escrits, objectes, materials, imatges, gràfics, etc.), diferenciant entre dades i opinions, seguint formes senzilles d’investigació i comunicant de forma intel·ligible els resultats de l’estudi.
 • Analitzar les institucions polítiques i econòmiques de la societat espanyola actual valorant el paper dels organismes democràtics i de participació ciutadana, tant en el context de la seua política interna com en relació amb la Comunitat Europea, identificant els mecanismes referits als drets i deures que regulen la participació política, econòmica i laboral dels ciutadans.
 • Identificar els principals agents i institucions econòmiques, així com les funcions que exercixen en el marc d’una economia internacional cada vegada més interdependent, i aplicar este coneixement a l’anàlisi i valoració d’alguns problemes i realitats econòmiques de la societat actual, tals com l’aparició de la societat de consum.
 • Identificar les variables principals de la problemàtica laboral, utilitzar tècniques i estratègies de recerca d’ocupació, i elaborar mecanismes d’adaptació a les noves situacions del món del treball a fi de millorar les condicions d’inserció laboral.
 • Explicar els principals efectes econòmics, socials, i laborals d’una determinada aplicació de la Ciència i Tecnologia, així com el seu paper en la configuració de determinades professions.
 • Descriure les raons que fan necessari un objecte o servici tecnològic quotidià i valorar els aspectes positius i negatius de la seua fabricació, ús i rebuig sobre el medi ambient i el benestar de les persones.

C.2. MÒDUL: SOCIETATS, TERRITORI I PROCESSOS HISTORICOCULTURALS

Continguts

 • Elaboració d’estratègies d’identificació i resolució de problemes, de forma individual i col·lectiva, referits a fets socials, per mitjà de procediments bàsics d’indagació, característics de les Ciències Socials.
 • Adquisició d’estratègies intel·lectuals i culturals que permeten enfrontar-se amb llibertat i racionalitat el consum i la utilització de recursos naturals i serveis socioculturals.
 • Realització de tasques en grup i participació en discussions i debats amb una actitud crítica i tolerant fonamentant adequadament les opinions i propostes i valorant la discrepància i el diàleg com una via necessària per a la solució de problemes humans i socials.
 • Desenrotllament de destreses i habilitats bàsiques per a les relacions interpersonals i socials: comunicació, cooperació, exercici dels drets, etc.
 • Anàlisi de les relacions existents entre el desenrotllament personal i el context sociocultural i ecològic per a poder tindre criteris a fi d’avaluar les normes que regulen la convivència i actuar en conseqüència.
 • Foment de la participació de manera deliberada i crítica en l’espai de diferents institucions: polítiques, socials, culturals, ..., i en administracions públiques, fent ús dels drets de ciutadà.
 • Coneixement dels mecanismes i valors que regixen el funcionament de les societats, en especial els referits als drets i deures que regulen la participació política, econòmica i cultural dels ciutadans.
 • Indagació sobre les causes dels fenòmens socials des d’una actitud oberta cap a la complexitat dels problemes, evitant explicacions simplistes i parcials, i valorant que les anàlisis socials són processos en constant elaboració.
 • Identificació i anàlisi, a diferents escales, de les interaccions que les societats humanes estableixen amb els seus territoris en la utilització de l’espai i en l’aprofitament dels recursos naturals, valorant les conseqüències de tipus econòmic, social, polític i medi ambiental. Coneixent l’especial problemàtica i l’impacte medi ambiental que planteja la utilització de recursos de la Comunitat Valenciana.
 • Desenrotllament d’una actitud crítica i de gaudi front a les creacions culturals i artístiques, enteses com a formes de comunicació i d’expressió cultural i històrica, a fi d’elaborar criteris personals sobre la qualitat i els usos socials de les manifestacions culturals i artístiques.
 • Recerca, obtenció i utilització d’informació referida a les Ciències Socials de forma autònoma i crítica, coneixent les formes en què esta es troba disponible, seleccionant allò que puga ser pertinent per a una finalitat concreta i presentant esta informació als
  altres de forma adequada.
 • Coneixement bàsic de les principals recomanacions legals emanades dels diferents poders públics per a l’ús i gaudi de béns i serveis, a fi de procurar la conservació i un ús integral dels mateixos.
 • Coneixement de tècniques per al tractament de la informació referida a les Ciències Socials: arreplegada i registre de dades, anàlisi crítica, contrastació i síntesi interpretativa.
 • Coneixement de la varietat de factors geogràfics i històrics i la seua interrelació amb els fets socials, econòmics i polítics de la societat actual, i la interdisciplinarietat entre ambdós dimensions del coneixement social, analitzant i distingint els elements bàsics espacials i temporals que es manegen en l’explicació de les societats, destacant el paper que els individus, homes i dones, exercixen en elles, assumint que estes societats són el resultat de complexos i llargs processos de canvi que es projecten en el futur.
 • Coneixement de la dimensió europea i mundial d’una nova ciutadania basada en la igualtat, la solidaritat, la llibertat, el respecte als altres i la participació democràtica.
 • Coneixement, apreciació i respecte al patrimoni natural, cultural i historicoartístic, entenent la diversitat cultural i lingüística com un dret dels pobles i de les persones a la seua identitat.
 • Establiment de relacions entre moviments que constituïxen referents claus en la història de l’art i de la música, i els elements més destacats del context social i històric que van aparèixer, valorant les obres més rellevants com mostres destacades del patrimoni cultural.
 • Anàlisi d’obres rellevants de l’art i de la música com a exemples de la creació artística i del patrimoni cultural, reconeixent les intencions i les funcions que complixen amb el fi d’apreciar-les i de relacionar-les amb els propis gustos estètics i culturals.

Criteris d’avaluació del Mòdul: Societats, territori i processos historicoculturals.

 • Valorar oportunament les distintes possibilitats que oferixen el conjunt d’elements que faciliten el coneixement i la interpretació de la societat i la cultura, en relació amb el món del treball i la participació social, buscant el més adequat a cada cas.
 • Planificar i obtindre informació rellevant relativa a les Ciències Socials, a partir de distintes fonts (documents escrits, objectes, materials, imatges, gràfics, etc.), diferenciant entre dades i opinions, seguint formes senzilles d’investigació i comunicant de
  forma intel·ligible els resultats de l’estudi.
 • Identificar i localitzar els traços físics més destacats (clima, relleu, vegetació i aigües) que configuren grans unitats paisatgístiques de la Comunitat Valenciana, del territori espanyol i del planeta, analitzant alguns exemples representatius dels paisatges geogràfics resultants de l’activitat humana en dits mitjans (explotació agrària, desenrotllament turístic, traçat de xarxes de comunicació...).
 • Identificar, localitzar i caracteritzar els principals sistemes d’explotació dels recursos naturals així com dels principals espais industrials a la Comunitat Valenciana, a Espanya i al món, analitzant els interessos econòmics, socials i polítics que es plasmen en ells i les relacions d’intercanvi que s’establixen entre països desenrotllats i subdesenrotllats en el comerç d’estos productes.
 • Utilitzar els models de creixement demogràfic i el coneixement de la distribució de la població en la Comunitat Valenciana, a Espanya i al planeta, per a analitzar alguns exemples representatius de les tendències migratòries i problemes de superpoblació i envelliment del món actual.
 • Analitzar els aspectes bàsics dels canvis importants produïts, en l’àmbit temporal i espacial dels pobles, societats i cultures que es van desenrotllar al territori espanyol i analitzar algunes de les aportacions més representatives (materials, artístiques, institucionals i d’organització social) de la diversitat i riquesa del nostre patrimoni.
 • Identificar els grans traços de canvis importants en el desenrotllament de les societats, en especial algunes de les grans transformacions i conflictes mundials que han tingut lloc en el present segle, valorant críticament els interessos de les grans potències i els grups socials i la seua incidència en els fets estudiats. Aplicar aquest coneixement a la comprensió d’alguns dels problemes internacionals més destacats de l’actualitat.
 • Analitzar i comprendre l’evolució que ha sofrit algun aspecte significatiu de la vida humana (traços de la vida quotidiana, de les condicions materials de vida, de l’organització política, hàbits i creences, etc.) al llarg de diferents èpoques històriques, assenyalant els principals moments de canvi en eixa evolució.
 • Identificar i analitzar la riquesa i varietat del patrimoni natural, cultural i historicoartístic i valorar l’impacte que el desenrotllament cientificotecnològic té sobre dit patrimoni i sobre la vida de les persones.
 • Determinar la varietat de factors geogràfics i històrics i la seua interrelació amb els fets socials, econòmics i polítics de la societat actual.
 • Reconéixer en la Constitució Espanyola, els Estatuts d’Autonomia i altres normes que regulen el funcionament de les comunitats i municipis, els principis, organismes i funcions que intervenen sobre la seua comunitat i aplicar eixe coneixement per a enjudiciar i debatre fets o actuacions de la vida pública i actituds o comportaments quotidians.
 • Identificar i localitzar les comunitats autònomes espanyoles, els estats europeus, així com els principals països i àrees geoeconòmiques i culturals del món, analitzant exemples representatius dels desequilibris i desigualtats en el desenrotllament que existix entre eixos territoris.
 • Identificar els elements bàsics en la caracterització de la societat actual i les relacions entre ells per a explicar les seues manifestacions. Comparar elements comuns de diferents societats de tipus econòmic, social, polític, cultural i establir semblances i diferències, quan les hi haja.
 • Identificar, definir i delimitar problemes, dilemes morals i conflictes socials rellevants que afecten el món actual i, en especial, els que concernixen a La Comunitat Valenciana en el context de la societat espanyola, respectant i analitzant críticament formes de
  vida, valors, comportaments ètics, creences, opinions i juís distints als propis.
 • Participar en debats sobre qüestions problemàtiques de la societat actual extretes de diverses fonts d’informació, manifestant actituds de respecte davant de les opinions dels altres.

Veure en línia : el decret que regula l’EPA