Filosofem

Ètica i Filosofia en Secundària

Com fer una redacció filosòfica

per filosofem | 27/05/2016 (publicació anterior: 12/01/2008)

Inici > Recursos > Com fer una redacció filosòfica

Llengües d'aquest article: català Español

Una redacció filosòfica consisteix a tractar sobre un problema filosòfic d’una manera ordenada i metòdica. Cal conèixer diferents respostes filosòfiques al problema que abordem i situar-nos en una d’elles. A continuació defensarem amb arguments la resposta que hem adoptat com a nostra i refutarem les respostes contràries a la nostra. Finalment, conclourem amb la tesi, és a dir, amb l’afirmació de la nostra postura.

Abans de començar a redactar, cal investigar quines han estat les diferents respostes donades al problema filosòfic al llarg de la història de la filosofia.

La redacció filosòfica consta de tres parts:

 • Introducció
 • Desenvolupament
 • Conclusió

Extensió recomanada per a la redacció:

Es recomanable que l’extensió màxima de la redacció siga de dos fulls per les dues planes. I que la proporció de cadascuna de les parts siga la següent:

 • Introducció: un plana (1/4)
 • Desenvolupament: dues planes (2/4)
 • Conclusió: una plana (1/4)

Pel que fa a l’extensió mínima, el recomanable és un full per les dues planes.


 4t ESO: procediment recomanat i criteris de correcció

Introducció (fins a 2 punts):

 • Breu presentació del problema ètic (fins a 0,50 punts)
 • Breu exposició dels arguments a favor i en contra (fins a 0,50 punts)
 • Postura en la qual et situes davant el problema ètic (fins a 0,50 punts)
 • Com defensaràs la teva postura (fins a 0,50 punts)

Desenvolupament (fins a 5 punts)

 • Definició àmplia del problema ètic (fins a 1,00 punt)
 • Arguments per defensar la teva postura
  • Arguments per justificar la teva postura (fins a 1,00 punt)
  • Arguments per refutar la postura contrària (fins a 2,00 punts)
  • Cita els o les filòsofes que utilitzes (fins a 0,25 punts)
  • Ajuda’t amb exemples (fins a 0,25 punts)
  • Evita les contradiccions (fins a 0,50 punts)

Conclusió (fins a 2 punts)

 • Síntesi de l’argumentació realitzada en el desenvolupament (fins a 1,50 punts)
 • La tesi defensada (fins a 0,50 punts)

Ortografia, puntuació i expressió escrita (fins a 1 punt)


 1r de Batxillerat: procediment recomanat i criteris de correcció

Introducció (fins a 2 punts):

 • Breu presentació del problema filosòfic (fins a 0,50 punts)
 • Breu exposició de les respostes donades al problema (fins a 0,75 punts)
 • Postura en la qual et situes davant el problema filosòfic (fins a 0,25 punts)
 • Com defensaràs la teva postura. (fins a 0,50 punts).

Desenvolupament (fins a 4 punts)

 • Exposició àmplia del problema filosòfic (fins a 1,00 punt)
 • Argumentació de la teua postura.
  • Arguments per a explicar la teua postura: fes una exposició de la teua postura amb els arguments utilitzats per filòsofs o filòsofes que comparteixen el teu punt de vista. (fins a 1,00 punt)
  • Arguments per a refutar les altres postures: Exposa els arguments dels filòsofs o filòsofes que sostenen punts de vista diferents als teus i refuta’ls amb els arguments de la teua postura). (fins a 1,50 punts)
  • Cita quin filòsof o filòsofa manté el que afirmes. (fins a 0,10 punts)
  • Ajuda’t amb exemples. (fins a 0,25 punts)
  • Evita les contradiccions entre les idees que exposes. (fins a 0,15 punts)

Conclusió (fins a 2 punts)

 • Síntesi de l’argumentació realitzada en el desenvolupament. (fins a 1,50 punts)
 • Conclusió o tesi on has arribat. (fins a 0,50 punts)

Ortografia, puntuació i expressió escrita (fins a 2 punts)


  2n de Batxillerat: procediment recomanat i criteris de correcció

Introducció (fins a 0,75 punts)

 • Breu biografia del filòsof o filòsofa
 • Contextualització de la seua filosofia: indicar quins són els problemes filosòfics que pretén resoldre, a quin corrent filosòfic pertany...
 • Quin és el seu projecte filosòfic.

Desenvolupament (fins a 2,00 punts)

 • Exposició de la filosofia de l’autor o autora tot partint de la temàtica exposada en el títol de la redacció i connectar-la amb les altres parts de la seua filosofia.

Conclusió (fins a 0,75 punts)

 • Síntesi dels arguments que has exposat en el desenvolupament.
 • Conclusió o tesi.

Ortografia, puntuació i exposició clara i ordenada (fins a 1,5 punts)

(El criteris de correcció de la redacció de 2n de batxillerat per a la PAU els pots consultar en aquest enllaç)