Ètica i Filosofia en Secundària


Inici > Ed. Ciutadania > Currículum > Resolució d’1 de setembre de 2008: Orientacions metodològiques, didàctiques i (...)
Resolució d’1 de setembre de 2008: Orientacions metodològiques, didàctiques i organitzatives per impartir Educació per la Ciutadania

per filosofem | 15/11/2008


RESOLUCIÓ D’1 DE SETEMBRE DEL 2008, DEL DIRECTOR GENERAL D’ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS I DEL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL, PER LA QUE S’ESTABLIXEN ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES, DIDÀCTIQUES I ORGANITZATIVES PER A LA IMPARTICIÓ DE LA MATÈRIA EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA I ELS DRETS HUMANS EN L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA EN COMPLIMENT DE LES INTERLOCUTÒRIES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Com a conseqüència de les interlocutòries dictades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de data 23 i 28 de juliol del 2008, respecte de l’Orde de 10 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la que s’establixen formes d’organització pedagògica per a impartir la matèria Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans en
Educació Secundària Obligatòria (DOCV número 5782, d’11 de juny de 2008), la secretària Autonòmica d’Educació va dictar la instrucció de 30 de juliol de 2008.

Atés que, fins que no es dicte sentència ferma o el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana revise les seues interlocutòries, els alumnes que hagen sol·licitat l’opció B hauran de cursar l’opció A, procedix dictar una instrucció específica amb la finalitat d’establir orientacions metodològiques, didàctiques i organitzatives per a l’atenció a l’alumnat que curse en 2n de l’ESO la mencionada matèria.

Per això, en virtut de les competències que ens atribuïx el Decret 118/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel que s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació; així com per l’Orde de 29 de febrer de 2008, de la Conselleria d’Educació, de Desplegament
Del Reglament Orgànic i Funcional del dit departament,

RESOLEM

Ú.

De conformitat amb l’article 3.1 de l’Orde de 10 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la que s’establixen formes d’organització pedagògica per a impartir la matèria Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans en Educació Secundària Obligatòria, la matèria s’impartirà en anglés segons el currículum establit en l’annex del Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel que s’establix el currículum de l’Educació
Secundària Obligatòria en la Comunitat Valenciana.

Dos.

El professor o professora que tinga atribuïda la docència de la matèria podrà comptar amb la presència simultània en l’aula del professorat especialista en llengua anglesa. En este cas, correspondrà a este últim vehicular la impartició de la matèria, d’acord amb les orientacions de qui tinga atribuïda la docència de la mateixa i de conformitat amb la programació didàctica elaborada pel departament didàctic corresponent.

Tres.

Per a l’adequada atenció a l’alumnat, tant el professor responsable com el de suport es coordinaran setmanalment en relació als següents aspectes de la programació didàctica:

a) La distribució temporal dels continguts curriculars.

b) Els procediments i instruments previs per a avaluar l’aprenentatge de l’alumnat i seguir la seua progressió.

c) Els materials i recursos didàctics que es vagen a utilitzar, inclosos els materials curriculars per a ús de l’alumnat.

d) L’adequació dels objectius, continguts i criteris d’avaluació a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Quatre.

Els criteris d’avaluació de la matèria, als que fa referència l’article 9.3 del Decret 112/2007, seran el referent fonamental per a valorar el grau d’adquisició de les competències bàsiques i el de consecució dels objectius, adequant-se a les característiques individuals i a les
circumstàncies personals de cada alumne o alumna. Les proves escrites que, si és el cas, es realitzen per a avaluar el progrés en l’aprenentatge de l’alumnat, podran efectuar-se indistintament en castellà, valencià o anglés.

Cinc.

De conformitat amb el que disposa l’article 3.5 de l’Orde de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria (DOCV núm. 5.665, de 21.12.07), el professor o professora que tinga atribuïda la docència de la matèria
Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans decidirà sobre les qualificacions d’acord amb el que disposa el punt 3 de l’article 2 de la mencionada orde.

València, 1 de setembre de 2008

Francisco Baila Herrera (Director general d’Ordenació I Centres Docents)

David Barelles Adsuara (Director general de Personal)

Veure en línia: la Resolució