Inici
introduccio Tasca
Procés
Avaluació
Conclusió
Guia didàctica
Recursos

Avaluació

   Avaluarem tot el treball que hem fet, no només l'informe escrit i el diapograma, sino també el procés de recerca, la selecció i organització de la informació (textos, imatges...); així com les actituds davant el grup i el treball en equip:

  • avaluacióPrimer, us autoavaluareu el treball realitzat.

  • Després, la professora us avaluarà individualment.

  • Finalment, consensuarem els resultats obtinguts.


    En l'avaluació de la vostra feina tindrem en compte els següents aspectes:


Avaluació Excel·lent
Notable
Satisfactori
Mínim
Ús de les eines de treball (ordinador, internet, enciclopèdies, articles...).

Has tret un molt bon rendiment de les eines de treball.

Has pres nota de les pàgines web visitades o els articles en paper llegits que t'han estat útils.

Has fet un molt bon ús de la informació relevant i n'has trobat noves fonts d'informació adients.

Has tret bon rendiment de les eines de treball.

Has pres nota d'algunes de les pàgines web visitades o dels articles en paper llegits que t'han estat útils.

Has visitat les pàgines web proposades.

Has pres nota de la informació adient.

Només has visitat algunes de les pàgines web proposades.

Elaboració de la tasca i seguiment del procés

Has treballat amb responsabilitat en assegurar-te que la teua feina individual estigués coordinada amb la del grup.

Has col·laborat amb el grup per fer el treball conjunt.

Has fet la part de la feina individual que et corresponia dins el grup.

La teua col·laboració en la feina dels altres membres del grup ha estat escasa.

Has fet part de la feina individual que et corresponia dins el grup.

Té alguns erros que podries haver evitat si hagués contrastat el teu treball amb la resta del grup.

Treball individual: elaboració de l'informe

Has fet un informe molt bo i has seguit l'estructura proposada en el model d'informe.


El contingut està molt ben enfilat i en replega les diferents posicions i perspectives.

Segueix tots els apartats del model d'informe.

És correcte ortogràficament i sintàctica.

Cites tota la bibliografia.

El tenies acabat, l'informe, dins el termini establert.

Has fet un bon informe i has omés alguns apartats del model d'informe.

El contingut està ben enfilat.

Segueix bona part dels apartats del model d'informe.

És correcte ortogràficament, però hi té algunes incorreccions sintàctiques.

Cites bona part de la bibliografia.

El tenies acabat, l'informe, dins el termini establert.

Has fet l'esborrany de l'informe i has omés bona part del apartats del model. 

El contingut replega informació adequada però desconnectada.

Segueix alguns dels apartats del model d'informe.

Conté algunes incorreccions ortogràfiques i sintàctiques.

Cites part de la bibliografia.

Només tenies acabat l'esborrany de l'informe dins el termini establert

Has fet l'esborrany de l'informe sense seguir els apartats del model.

El contingut replega informació contradictòria.

Segueix un s quants apartats del model d'informe.

Conté prou incorreccions ortagràfiques i sintàctiques.

No cites la bibliografia.

El tenies inacabat, l'esborrany de l'informe, dins el termini establert.

Treball en grup: elaboració del diapograma

Has participat molt activament en l'organització del grup.

Has mantingut una actitud positiva.

Has contribuït molt activament a l'elaboració del diapograma.

Has participat en l'organització del grup.

Has mantingut una actitud positiva.

Has contribuït a l'elaboració del diapograma.

Has participat poc en l'organització del grup.

Has mantingut una actitud indiferent.

Has contribuït lleugerament a l'elaboració del diapograma.

No has participat ni gens ni mica en l'organització del grup.

Has mantingut una actitud distant.

No has contribuït gairebé a l'elaboració del diapograma.

Exposició oral

L'has fet amb claredat i coherència.

L'has fet amb claredat.

Algunes de les idees que has exposat sí han estat clares.

La major part de les idees que has exposat no ha estat clares.


Enrereenrere

IniciInici

endavantEndavant

Autora: Àngels Varó Peral. Professora d'Ètica i Filosofia en Secundària al País Valencià