METODIKO  DE  LA  ESPERANTO - INSTRUADO

Rudolf Rakuša, UEA, Roterdamo, 1991 (3a eld), 189 paĝoj, 20 cm

Baza pedagogia gvidilo por instruantoj de la internacia lingvo.

Jen la enhavtabelo:

Unua Parto: KONDIĈOJ KAJ PROBLEMOJ

I.- LA INSTRUISTO DE ESPERANTO

 1. Liaj humanaj ecoj

 2. Liaj specialaj scioj

 3. Lia pliperfektigo

 4. Liaj kontraŭuloj

 5. Lia misio

II.- LA LERNANTO DE ESPERANTO

 1. Diverseco en la strukturo de lernantoj

 2. La kaŭzo de lernado

III.- SPECIALAJ PROBLEMOJ

 1. Esperanto kiel ŝlosila lingvo

 2. Facileco de Esperanto

 3. Malavantaĝoj de Esperanto-instruado

 4. La respondeco de la instruisto

 5. Esperanto penetras en la lernejojn

 6. La faka literaturo

 7. Sukcesoj

Dua Parto: ĜENERALA DIDAKTIKO

IV.- SKIZO DE ĜENERALA DIDAKTIKO

 1. Didaktikaj principoj

 2. La lernprocezo

 3. Elekto kaj envicigo de la instruobjektoj

 4. La instrumetodoj

 5. Formoj de la instruprocezo

 6. Instruhelpiloj

 7. Preparo de la instruisto

 8. Kontrolo, ekzameno kaj taksado

 9. La instruisto kaj la gepatroj

Tria Parto: SPECIALA DIDAKTIKO AŬ METODIKO

V.- EVOLUO DE LA FREMDLINGVA METODIKO

 1. Mil jaroj de nura gramatika metodo

 2. La sistema gramatiko laŭ la dedukta metodo

 3. La mekanika-aŭtomata metodo kun kaŝita sistema gramatiko

 4. La analiza-aŭtomata metodo

 5. La interlinia analiza metodo

 6. La pririgarda metodo (ilustraĵoj)

 7. La “aganta” metodo de François Gouin

 8. La rekta (senpera, imita, indukta) metodo

 9. La Cseh- (Ĉe-) metodo

 10. La natura metodo

 11. La moderna elektanta metodo

 12. La ASTP-metodo

 13. La intensa metodo en lingvaj laboratorioj kaj en laŭprogramaj lernolibroj

 14. Dorm-metodo

 15. Trompaj metodoj kaj lernolibroj

 16. Rezultoj de Unesko-seminario pri metodiko

 17. Esperanto kiel baza, kompletiga kaj sola fremda lingvo

 18. Principoj de la metodiko de Esperanto-instruado

 19. Spertoj pri provinstruado de Esperanto

VI.- LA INSTRUPLANO

 1. La celo

 2. La unuopaj klasoj kaj kursoj

VII.- APLIKADO DE LA METODIKO

 1. La prononco

 2. La vorto

 3. La gramatiko en la lingvouzo

 4. Konversacia lingvo kaj arto de parolo (retoriko)

 5. Fiziologio de la parolo

 6. Literatura legaĵo

 7. Popularscienca literaturo kiel kompletiga legaĵo

 8. Skribaj laboroj, korektado

 9. Tradukado en Esperanton

 10. Korespondado kun eksterlando

 11. Ekzamenoj

VIII.- INSTRUHELPILOJ

 1. La lernolibro

 2. Vortaroj

 3. Gazetoj

 4. Bildoj

 5. Tabulo, flaneltabulo, murpapero

 6. Projekcia aparato, filmo, televido

 7. Gramofono, magnetofono, radio

 8. Presarto en la lernejo (Freinet-movado)

IX.- LIBERAJ AKTIVECOJ DE LA INFANOJ

 1. Enkonduko

 2. Kultura kaj literatura agadoj

 3. Korespondado

 4. Asociiĝintaj lernejoj kaj Esperanto

 5. Amuzaj aktivecoj

 6. La liberaj aktivecoj kaj la movado