ONE PLACE, ONE MAN, SOME QUESTIONS
(Un lugar, Un hombre y algunas preguntas.) Cronica desde Suecia.

During the last EU meeting about data protection in Stockholm the director of the Data Protection Agency also known as JMFL was interviewed by some swedish journalists. Jose Manuel Fernandez Lopez gave some interesting answers to the questions.


Durante el pasado encuentro europeo (7-8 Abril) sobre proteccion de datos celebrado en Estocolmo el director de la Agencia de Proteccion de Datos tambien conocido por JMFL fue entrevistado por algunos periodistas suecos. Jose Manuel Fernanzdez Lopez les ofrecio unas muy interesantes respuestas.
 • The Place:

  Stockholm City Conference Centrum Stockholm City Conference Centrum
 • The meeting:

  EU Data Protection Meeting
 • The man:

  Jose Manuel Fernandez Lopez. (Data Protection Agency Director).
 • The questions:
  • Would it have been legal for a paper to publish this list?
  • If i had had a paper document and had written the names in a chat discussion with other people, had it been legal then?
  • What are you going to do with the mirrors?
  The article in DagensIT

Full Article [Svenska] [English]

Den spanska internetoperatören Nodo50, som hotas av stängning av spanska datainspektionen, har tvingats ta bort listan där de pekar ut poliser som dömts för att ha torterat fångar. Men Nodo50 har anmält fallet till Audiencia Nacional, en högre rättsinstans som ska pröva om den spanska datalagen är riktigt laglig.

- Inom 14 dagar får vi veta om de tar upp fallet och gör de det kommer troligen datainspektionen att vänta på deras bedömning, säger Alberto Escudero.

Den spanske datainspektionens chef, Juan Manuel Fernández López, var i slutet av veckan i Stockholm på en konferens för alla EU:s datainspektionschefer. Han hävdar att det inte handlar om censur.

- Lagen förbjuder alla privatpersoner och privata organisationer att publicera datafiler som handlar om brott. Det är förbehållet den offentliga administrationen som har kompetensen att göra det, säger Juan Manuel Fernández López.

Om allmänheten vill diskutera polisbrutalitet får den göra det, men det är förbjudet att sammanställa en lista där enskilda pekas ut, säger han. Den lista som Organisationen mot tortyr publicerat är en sammanställning av domar mot polismän och fångvaktare som torterat fångar. Domarna är offentliga, men bara för dem som kommer för att hämta ut dem, poängterar Fernández López, inte för allmänheten. Alberto Escudero förklarar:

- Man måste skriva upp sitt namn när man hämtar ut dokumenten från domstolen. På det viset har de kontroll över dem som vill ha informationen. Det är en kontroll de givetvis inte vill släppa, säger han till Dagens IT.

Att Nodo50 tagit bort listan innebär inte att fallet är avslutat. Spanska datainspektionen har öppnat ett tillsynsärende och kommer inom en månad att bestämma om Organisationen mot tortyr och Nodo50 ska böta motsvarande 5 miljoner kronor, vilket skulle innebära konkurs för operatören. Nodo50 hoppas kunna fördröja beslutet genom att be det spanska domstolsväsendet pröva förfarandet och det första hindret på den vägen är passerat.

Hade det varit lagligt för en tidning att trycka denna lista?

- Vi censurerar ingen rapportering, säger Juan Manuel Fernándes López.

Om jag hade haft ett pappersdokument och skrivit in namnen i en chat-diskussion med andra människor, hade det varit lagligt då?

- Ja, å ena sidan är det inga problem för oss, men å andra sidan hade det säkert funnits andra som klagat på det. Och man får aldrig sammanställa materialet i en datafil, säger Fernández López.

Nodo50 baserar sitt försvar på att det är orimligt att något som är lagligt med en teknik blir olagligt i ett annat medium. Men det är precis vad EU.s dataskyddsdirektiv säger. Alberto Escudero har tidigare sagt till Dagens IT att det skulle vara som att förlora att tvingas ta bort listan från sajten. Nu har de ändå gjort det.

- Det känns hemskt. Men vi har många operatörer i andra länder som har lagt ut den. Och nu kan vi fortsätta kämpa. Om vi måste betala går vi omkull, säger han nu till Dagens IT. Juan Manuel Fernández López är medveten om att listan spridits vidare till andra länder.

- Vi ska be inspektionerna i de länderna om hjälp med att ta bort filen i de länderna, säger han. Han har dock inte tagit tillfället i akt att prata med dem på konferensen i Stockholm. Enligt Nodo50 har operatörens advokater och medlemmar i organisationen hotats i nyhetsgrupper där polisangelägenheter diskuteras.

Article: Ulrika Fjallborg. Dagens IT.

The spanish ISP Nodo50, under threat of being closed down by the spanish data inspection, has been forced to remove the list where they point out policemen who have been judged for torture against prisoners. but nodo50 has reported the case to Audiencia Nacional, a higher judicial authority, which will resolve if the spanish data law is correctly applied (according to the law).

- Within 14 days we get to know if they bring up the case and if they do, the data inspection will probably wait their judgement, says Alberto Escudero.

The spanish data inspection director Juan Manuel FL, was in the end of the week in Stockholm on a conference for all the data inspection directors in the EU. he asserts this is not about censorship.

- The law forbids all private persons and private organizations to publish datafiles about crimes. that is only permitted by the official administration which has the competence to do it, says juan...etc.

If the public wants to debate police brutality it can do it, but it is forbidden to put together a list where individuals are pointed out, he says. the list that ACT (here: the Organization against torture) has published is a composition of doomes against policemen and prison guards who have tortured prisoners. the judges are official, but only for them who is going there to fetch them, emphazises Juan Manuel Fernandez, not for the public. Alberto Escudero explains:

- One has to sign with the personal name when fetching the documents from the court. in that way they have control of those who want the information. that is naturally a type of control they don't want to give up, says he to Dagens IT.

That nodo50 has removed the page does not mean that the case is finished. the spanish data inspection has opened a procedure and will within a month determine whether ACT and Nodo50 will have to pay the equivalence to 5 mill kronor, which would lead to bankrupcy for the operator.

Would it have been legal for a paper to publish this list?

- we does not censor any reporting, says Juan Manuel Fernandez Lopez...etc.

if i had had a paper document and had written the names in a chat discussion with other people, had it been legal then?

-yes, on one hand that is of no problem to us, but on the other hand there had for sure been others who had complained. And one are never allowed to put together the material in a data file, says Mr. Fdez Lopéz.

Nodo50 is basing their defence on that it is unreasonable that something that is legal with one technique is illegal in another media. but that is precisely what eu's data protection directive is saying. alberto escudero has earlier told dagens it that it should have been like loosing (the case) to be forced to remove the page from the site. not they have done it anyway.

- That feels terrible. but we have many operators in other countries which has put it out. if we have to pay we will fall, he now says to Dagens IT. He is aware that the list has been spread to other countries.

- We will ask the inspections in those countries about help during the conference in stockholm says JMFL. According to nodo50 the operators' lawyers and members in the organization have been threatened in news groups where police matters are discussed.

English Translation: Cilla Lundstroem.